Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal på Funbo skola LÅ 20/21

Skapad 2017-09-19 11:38 av Anders Ekegärd
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 25 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal på Funbo skola

 •  På höstterminen träffas medarbetare och chef för att samtal om arbetet och arbetssituationen. Vi återknyter till målen för det gångna året och sätter nya mål.
 
 • Löpande under läsåret träffas vi sedan och diskuterar din prestation i relation till Funbo skolas gemensamma fokusområden och dina individuella mål. Vi ser även över dina uppdrag/ansvar. Även en avstämning sker till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp (bedömningsstöd i form av en matris eller avprickningspunkter, olika för olika yrkesgrupper).

 • Innan årets lön sätts träffas vi igen slutligen för ett kort samtal. På det knyts lön ihop med prestation.

 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förberedelser inför medarbetarsamtal

Som medarbetare ska du känna till de väsentliga dokumenten för skolans verksamhet.

 • Verksamhetsplan (innevarande läsår)
 • Likabehandlingsplanen, Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt beskrivning av hur denna utformas
 • Verksamhetsbeskrivning, A-Ö på Funbo skola 
 • Elevhälsoplan med verktygslåda och övriga bilagor
 • Samlad information till vårdnadshavare
 • Arbetsmiljöhandbok

Arbetssituation

Medarbetarsamtalet innehåller reflektioner kring din arbetssituation såsom uppdrag, hälsa och arbetsmiljö/arbetstid. Skriv några korta kommentarer kring dessa tre områden här nedan. Du väljer själv vad du vill ta upp utifrån vad du tycker är viktigt att diskutera och vad du vill dela med dig av. För dig som har ferietjänst tar vi upp Uppsalamodellen. Har du någon bisyssla markerar du även detta. Vill du göra en hörselkontroll markerar du detta. 

Gemensamma fokusområden för all pedagogisk personal läsåret 20/21

 •  Bidrar till att samordna vårt arbete och att vi gör det tillsammans - tillsammans är nyckelordet.
 •  Utveckla vår samsyn till uppdraget, förskoleklass, skola, fritids -  för en långsiktig progression i elevers lärande och utveckling.
 • Utveckla förmågan att se sambanden mellan det man gör och de resultat man får(skolan)
 • Skapa ett systematiskt kvalitetsarbete i praktiken där verksamheten utgår från elevernas behov och intresse. Erbjuda en trygg och säker lärmiljö. (fritids)

Målkort

Som en del av din förberedelse ska du även fylla i förslag på mål och aktiviteter i ditt målkort. Dessa hittar du i nästa flik.

Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Detta är ditt individuella målkort

Här finns ditt målkort för det kommande läsåret. I målkortet utgår du dels från hur du kan bidra till Funbo skolans gemensamma mål samt formulera ett eller flera mål utifrån dialogkartan som du ser på bilden. Dialogkartan berör tre områden Min kompetens, Min passion och Verksamhetens behov. Ta hjälp av frågeställningarna bredvid varje område för att formulera dina mål. Klicka på Dialogkartan nedan!

Börja själv med att skriva en grund på denna sida. Detta utvecklas vidare under samtalet och behöver inte vara färdigt innan samtalet men påbörjat.

Målen bör vara utvärderingsbara och du ska fundera på hur du kan utvärdera det. Du gör en sida för respektive mål. Målen utvärderas och klarmarkeras av

Dialogkarta

 

Dialogkarta Beskriv hur du tänker jobba för att nå skolans gemensamma fokusområden(se sidan Ht förberedelse). Tillsammans på samtalet bestämmer vi 2-3 individuella mål utifrån dialogkartan. Vilka resurser behöver du se till att du har (t.ex. kompetensutveckling, litteratur, utrymme, kollegialt stöd).
Utvärdering - hur har du lyckats med ditt mål?

Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal

Förbered detta utvärderande samtal genom att fylla i självskattningen. Den har du fått kopplad till dig här i unikum. Du markerar i vilken nivå du anser att du presterar (detta läsår) i de olika aspekterna. 

Här nedan har du ytterligare möjlighet att kommentera och motivera dina markeringar i matrisen. Har du kryssat mycket bra eller excellent ska du alltid motivera detta mer än med markeringen i matrisen. Kom ihåg att t.ex. systematisk utveckling av lärarens arbetsmetod är ett grundkrav enligt skollagen.

 Vår lönepolitik och våra löneavtal

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare

Titta på Uppsala kommuns dokument om lönekriterier för din yrkesgrupp. Det är utifrån dessa kriterier din insats skall bedömas och som sedan resulterar i en lön utifrån arbetsvärderingen i den box du tillhör.

Analys utifrån lönematrisen/lönekriterierna Vad vill du framhålla i förhållande till de olika aspekterna i matrisen/kriterierna? Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbetet? Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram? Vill du visa t.ex. planeringar eller andra exempel så kan du ladda upp filer under startsidan för samtal.
Namn
Kommentar…
Utifrån lönekriterier - vad är din sammanfattade bedömning av din egen prestation?
Namn
Kommentar…

Individuell utvärdering

Innan maj månads utgång fyller du själv i en utvärdering av hur du tycker att läsåret har fallit ut. Summera med lite reflektioner inför framtiden och glöm inte att skriva ner eventuella behov eller önskemål av kompetensutveckling. Denna reflektion innebär inte ett extra samtal. Uppföljning sker i samband med planeringen inför nästa läsår och vid höstens medarbetarsamtal. Ditt personliga mål utvärderar du på sidan HT Målkort i utvärderingsrutan där. Glöm inte att pricka av när du tycker att målet är färdigt.

Du reflekterar själv runt nedanstående frågor som summering av läsåret och avstamp in i nästa läsår
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: