Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristinaskolans Förskola Utvecklingssamtalmall

Skapad 2017-10-11 12:40 av Jessica Forsberg
Utvecklingssamtal inför höst- och vårtermin
Förskola 3 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 

Nuläget.

Helhetsintryck.

Normer och värden.

Utveckling och lärande.

Barns inflytande.

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Enligt läroplanen (Lpfö 98/10) ska förskolan komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt. Ni ska ges möjlighet att vara delaktiga i förskolans verksamhet och era synpunkter ska beaktas vid planering, genomförande och utvärdering.  

Vi går igenom läroplansområdena normer och värden, barns inflytande samt utveckling och lärande.

Klicka här för att komma till Läroplanen>>>

Vi vill att ni funderar över följande frågor inför samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Frågor att reflektera över tillsammans i arbetslaget.

 

Reflektionsfrågor
Normer och värden 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Hur arbetar vi pedagoger med barngruppen och det enskilda barnet utifrån Normer och värden?
Utveckling och lärande 2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Vi arbetar projektinriktat efter barnens intresse och behov och använder pedagogisk dokumentation som ett pedagogiskt verktyg för att se barnets utveckling. Vår pedagogiska miljö ska vara utmanande, väcka barnens intresse och nyfikenhet till att vilja experimentera och utforska. Vi ska erbjuda barnen en stor variation av pedagogiskt material. Materialet ska vara inbjudande och väcka lust att leka, skapa och utforska. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. Hur arbetar vi pedagoger med barngruppen och det enskilda barnet utifrån utveckling och lärande?
Barns inflytande 2.3 BARNS INFLYTANDE I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Barnens idéer och önskemål ska tas till vara så att vi pedagoger kan använda oss av dessa när vi planerar och genomför vår verksamhet. Vi använder processreflektionsprotokoll i våra projektarbeten från början till slut för att lättare få fram barnens delaktighet och tankar samt säkerställa systematiskt kvalitetsarbete. Genom projektarbetet tas barnens delaktighet och tankar tillvara, för att säkerställa kvaliteten i förskolan. Vi arbetar i mindre grupper för att kunna ta tillvara enskilda barns intressen och lust att lära. Hur arbetar vi pedagoger med barngruppen och det enskilda barnet utifrån barns inflytande?

Syftet:

  • att utifrån barnets bästa jag, påvisa barnets utveckling och visade intressen, samt beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen>>
  • att lyfta fram det enskilda barnets lärande i samspel med andra.
  • att komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden.
  • att följa upp och utvärdera överenskommelserna vid nästa utvecklingssamtal.
Verksamhetsutvecklingsplan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: