Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal lärare Uppsävjaskolan LÅ17/18

Skapad 2017-10-26 09:56 av Katarina Lehrberg
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 25 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal på Uppsävjaskolan

 • Under höstterminen träffas medarbetare och chef för att samtal om arbetet, upplevelse av arbetsmiljö samt sätter mål för årets förbättringsarbete.
 
 • I början av vårterminen träffas vi och diskutera din prestation i relation till målen och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp.

 • Innan årets lön sätts träffas vi igen för ett kort samtal. På det samtalet knyts lön ihop med prestation.

 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förberedelser inför medarbetarsamtal

Som medarbetare ska du känna till väsentliga dokumenten för skolans verksamhet. Du hittar dokumenten under G/Planer och Rutiner

 • Verksamhetsplan
 • Likabehandlingsplanen
 • Elevhälsoplan
 • Olika rutiner och ditt ansvar i dessa  

Arbetssituation

Medarbetarsamtalet innehåller reflektioner kring din arbetssituation ur tre aspekter uppdrag, hälsa och medarbetarskap. Skriv några korta kommentarer kring dessa tre områden här nedan. Du väljer själv vad du vill ta upp utifrån vad du tycker är viktigt att diskutera och vad du vill dela med dig av. 

Du besvarar även de frågor som ställs sist.

Målkort

Som en del av din förberedelse ska du även fylla i förslag på mål, aktiviteter/handlingar och uppföljningsmetod i ditt målkort. Dessa hittar du i nästa flik. Vid senaste APT inledde ni samtal kring hur våra gemensamma förbättringsområden kan synas i ditt målkort samt om det finns viktiga förbättringsområden kopplat just till er elevgrupp. Fortsätt gärna det samtalet och ta hjälp av varandra för att formulera och prioritera mål till ditt målkort.

Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Detta är ditt individuella målkort

Här finns ditt målkort för det kommande läsåret. I målkortet använder du främst verksamhetsplanen och förbättringsbehov kopplat till din elevgrupp för att formulera tre mål. Målkortet kan utgå från sådant du behöver utveckla och förstärkta. Det kan även utgå från dina styrkor. Du kanske har saker som du är expert på som du kan sprida eller förfina? 

Börja själv med att skriva en grund på denna sida. Detta utvecklas vidare under samtalet och behöver inte vara helt färdigt innan.

Målen ska vara utvärderingsbart senast vi läsårets slut och du ska fundera på hur du utvärderar det. Du gör en sida för varje mål. Målen utvärderas och klarmarkeras av dig.

 

Väg till målet Beskriv hur det ser ut när du har lyckats med målet. Planera hur du ska göra för att följa upp att du nått ditt mål.Beskriv hur du tänker jobba för att nå målet och vilka resurser du behöver se till att du har (t.ex. kompetensutveckling, litteratur, utrymme, kollegialt stöd).
Utvärdering - hur har du lyckats med ditt mål?

Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal

Förbered detta utvärderande samtal genom att fylla i självskattningen. Den har du fått kopplad till dig här i Unikum (Planeringar, matriser) Du markerar i vilken nivå du anser att du presterar (detta läsår) i de olika aspekterna. 

Här nedan har du ytterligare möjlighet att kommentera och motivera dina markeringar i matrisen. Har du kryssat mycket bra eller excellent ska du alltid motivera detta mer än med markeringen i matrisen. Kom ihåg att t.ex. systematisk utveckling av lärarens arbetsmetod är ett grundkrav enligt skollagen.

 Vår lönepolitik och våra löneavtal

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare

Titta på Uppsala kommuns dokument om lönekriterier för din yrkesgrupp. Det är utifrån dessa kriterier din insats skall bedömas och som sedan resulterar i en lön utifrån arbetsvärderingen i den box du tillhör.

Analys utifrån lönematrisen/lönekriterierna Vad vill du framhålla i förhållande till de olika aspekterna i matrisen/kriterierna? Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbetet? Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram? Vill du visa t.ex. planeringar eller andra exempel så kan du ladda upp filer under startsidan för samtal.
Namn
Kommentar…
Utifrån lönekriterier - vad är din sammanfattade bedömning av din egen prestation?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Återkoppling från arbetet med dina mål i målkortet. Hur går arbetet? Skriv några korta kommentarer.

Individuell utvärdering

Innan maj månads utgång fyller du själv i en utvärdering av hur du tycker att läsåret har fallit ut. Summera med lite reflektioner inför framtiden och glöm inte att skriva ner eventuella behov eller önskemål av kompetensutveckling. Denna reflektion innebär inte ett extra samtal. Uppföljning sker i samband med planeringen inför nästa läsår och vid höstens medarbetarsamtal. Ditt personliga mål utvärderar du på sidan HT Målkort i utvärderingsrutan där. Glöm inte att pricka av när du tycker att målet är färdigt.

Du reflekterar själv runt nedanstående frågor som summering av läsåret och avstamp in i nästa läsår
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: