Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klippans samtalsmall

Skapad 2017-11-02 12:04 av Ewelina Unevik
Mall för utvecklingssamtal.
Förskola 0 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Löpande under året följer, dokumenterar och analyserar vi varje barns utveckling och lärande i syfte att se varje barns förändrade kunnande. Denna dokumentation syftar till att vi pedagoger kan utvärdera vårt arbete och utveckla verksamhet och arbetssätt som gynnar varje barns lärande.

Syfte med utvecklingssamtal:
Synliggöra och tillsammans med dig som vårdnadshavare få en samsyn kring ditt barns styrkor, intressen och behov.

Mål med utvecklingssamtal:
Utveckla verksamheten så att den passar ditt barn, så att varje barn kan få de bästa förutsättningarna till lärande.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

1. På hösten går vi igenom underlaget tillsammans och identifierar ditt barns styrkor, behov och intressen.
2. Efter samtalet arbetar förskolan aktivt med att stimulera och utmana ditt barns intressen och behov.
3. På våren träffas vi igen och summerar hur förskolan har arbetat utifrån läroplanens strävansmål under året.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Nuläge och plan framåt

"För att stödja och utmana barn i deras lärande krävs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena." Lpfö 98/2010, sid 16.

Syftet med planen är:

Att utifrån barnets styrkor, intressen och behov beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen.

Att komma överens om hur förskola och hem kan samarbeta kring barnets utveckling.

Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal.

Nuläge

 • Tankar om barnets styrkor och förmågor/ vad tycker du att du är på?.
 • Tankar om barnets intresse/ vad tycker du om att leka med?
 • Upplevelse av hur barnet samspelar med andra/ hur är man en bra kompis?
 • Upplevelse av hur barnet gör för att lära sig nya saker.
 • Rutiner/övrigt

Här intervjuar pedagogen ditt barn alternativt observerar beroende på ålder. Ni vårdnadshavare ska även intervjua/observera ert barn hemma. Skriv noga vem som har sagt vad. Exempel:

 • "Jag tycker om att leka med bilarna" - säger "barnet"
 • Jag ser att "barnet" ofta leker med bilarna - säger pedagogen
 • Vi ser att vårt barn leker ofta med tågbanan - säger mamma och pappa

Plan framåt -
Anteckningar under utvecklingssamtalet:
 1. Utveckling och lärande

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” Lpfö 98/2010, sid 11. Klicka här för att öppna läroplanen.

Här beskrivs olika områden som ditt barn ges förutsättningar att utveckla och få ett förändrat kunnande för i förskolan. Lek, talanger, självständighet, självtillit, motorik, skapande, språk, kommunikation, IT, matematik, problemlösning, naturvetenskap och teknik. Under samtalet belyser vi några av dessa.

Normer och värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” Lpfö 98/2010, sid 10.


Det handlar om ett eller flera av dessa områden: trivsel, trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt och ansvar.
Nuläge Här publicerar pedagogen ett urval av barnets dokumentation och kommer under samtalet beskriva hur förskolan arbetat med ditt barns intressen och behov kopplat till förskolans strävansmål.

Utvärdering av utvecklingssamtal på Klippan

För att bli ännu bättre vill vi pedagoger gärna ha era (vårdnadshavare) åsikter kring samtalet. Detta kommer att bidra till en fortsatt process till vidareutveckling! 

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: