Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Få/Ki ao skolledare läsår 2017/2018

Skapad 2017-11-15 09:07 av Eva Grandelius
Medarbetarsamtalet är ett samtal om utveckling av individen, arbetsgruppen, verksamheten och om olika typer av kompetens.
Medarbetarsamtal 0 - 0 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Chefen och medarbetaren har ett gemensamt ansvar för att förbereda sig inför samtalet, dels genom att gå igenom anteckningar och utvecklingsplan från förra samtalet och dels genom att förbereda frågorna. Samtalet ska mynna ut i en plan över vad medarbetaren behöver utveckla med utgångspunkt från det som sagts under medarbetarsamtalet. Underlaget följer medarbetaren och kan bara ses av chefen och medarbetaren.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Lönekriterier för skolledare inom Barn och skolförvaltning Lund Öster

https://inloggad.lund.se/globalassets/bsf/anstallning-och-arbetsmiljo/lon-formaner-ersattning/lonekriterier/lund-oster-lonekriterier-skolledare-2013.pdf


Styrning och ledning
 Förmåga att omsätta förskolans/skolans visioner och mål i praktisk handling
 Förmågan att följa upp, analysera och vidtaga åtgärder med anledning av verksamhetens resultat
 Förmåga att göra medarbetare, elever och föräldrar delaktiga och engagerade i arbetet
 Förmåga att använda resurserna på ett rationellt sätt i syfte att hålla budgeten i balans

Förmåga att på ett medvetet och strukturerat sätt arbeta med arbetsmiljöfrågor, med särskilt fokus på den psykosociala arbetsmiljön.
Utveckling av det pedagogiska arbetet
 Förmåga att organisera verksamheten i förskola/skola så att det stödjer utvecklingen av det pedagogiska arbetet
 Förmåga att påverka och utveckla pedagogernas arbetssätt och arbetsmetoder

Individuella faktorer
 Förmåga att ur ett helhetsperspektiv ta ansvar och initiativ för gemensamma verksamhetsfrågor gällande Barn och skolförvaltning Lund Öster och ur ett kommunperspektiv
 Förmågan att leda och att vara förebild i ett situationsanpassat ledarskap
 Förmåga att förverkliga teamtanken

Egen utveckling
 Förmåga att ta initiativ till och ansvar för att utvecklas som ledare

Lönesamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Områden att ta upp under medarbetarsamtalet

Uppföljning från förra medarbetarsamtalet
Namn
Kommentar…
Din arbetssituation i allmänhet
Namn
Kommentar…
Arbetet på din(a) enheter, i TSS och i BFS LÖ
Namn
Kommentar…
Ditt ledarskap
Namn
Kommentar…
Utvecklingsinsatser
Namn
Kommentar…
Samarbete med chef och övriga medarbetare
Namn
Kommentar…
Annat du vill ta upp
Namn
Kommentar…

Sammanfatta samtalet tillsammans med din chef och gör den individuella utvecklingsplanen gemensamt under samtalet.

Målet med utvecklingen -VAD ska utvecklas?
Utveckling handlar om att öka sin kompetens inom fyra typer av kompetensområden. De är Verksamhetskompetens Yrkeskompetens Medarbetarkompetens Ledarskapskompetens Kompetensutvecklingen ska vara kopplad till verksamheten och leda till en förbättring för verksamheten. Punkterna på utvecklingsplanen kan därför handla både om olika aktiviteter som ska genomföras och saker som du ska träna på i vardagen, exempelvis attityder, beteende och språkbruk. Tänk på att kompetensutveckling är inte bara kurser och konferenser. Det är allt lärande och utveckling som leder till att göra ett bättre jobb. Det kan vara: arbetsrotation, prova på nya arbetsuppgifter, delta i projektarbeten, studiebesök – göra egna och/eller ta emot, gå bredvid en kollega/skuggning, delta i interna eller externa nätverk, handleda praktikanter/studenter, vara mentor åt nyanställd, ta emot handledning, friskvård av olika slag, skriva handledningar, dokumentera rutiner och checklistor, träna på att bidra till att våra dialoger blir konstruktiva, kreativa och lösningsinriktade, ge förslag till positiva förändringar, träna på att pröva nytt, träna på att lyssna aktivt, träna på att ge beröm och uppmuntran.

MÅL med utvecklingen.

Sammanfatta samtalet tillsammans med din chef och gör den individuella utvecklingsplanen gemensamt under samtalet

Vad ska utvecklas? Hur och När?
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: