Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkens förskola - Giraffen - Samtalsmall

Skapad 2018-01-04 11:49 av Anna Magnusson
Förskola 4 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

För att samtalet ska bli en dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera det du vill ta upp vid samtalet.

 

Detta kommer vi ta upp vid samtalet:
Vi kommer tillsammans att prata om barnets välbefinnande och omsorg hos oss på Arkens förskola. Där efter har vi möjlighet att prata om hur vi arbetar med normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande och förskola och hem. Under varje rubrik har vi kort beskrivit hur vi arbetar med dessa olika områden.

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

"Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till varje barns olika förutsättningar och behov. [...] Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet." Lpfö 98/16 s.5


"Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt." Lpfö 98/16 s.7

Omsorg och välbefinnande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” Lpfö-98/10 sid 8. Klicka här för att öppna läroplanen>>

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utveckla Normer och värden?
- Genom samlingar, medvetna bokval, vi pedagoger som goda förebilder. Vi pratar om hur man är mot varandra, hur man är en bra kompis.

 

Giraffens utvalda läroplansmål för HT 2017/VT 2018 inom normer och värden:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situationer samt vilja att hjälpa andra.” Lpfö 98/16

 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

 • Våga visa sina känslor
 • Vara en bra kompis, hjälper varandra, bjuder in varandra i lek och samtal
 • Visa hänsyn och empati
Normer och värden Förskolans uppdrag är att att aktivt påverka, stimulera och hjälpa barnen att utveckla förståelse för samhället och allt kring det, vad gäller de demokratiska värderingarna. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring Normer och värden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utveckling och lärande

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.''

Lpfö-98/10 sid 9. Klicka här för att öppna läroplanen>>

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet för utveckling och lärande?
- Genom samlingar, medvetna bokval, vi pedagoger som goda förebilder. Vi pratar om hur man är mot varandra, hur man är en bra kompis.

 

Giraffens utvalda läroplansmål för HT 2017/VT 2018 inom utveckling och lärande:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.” Lpfö 98/16

 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

 • lyssna och reflektera
 • ge uttryck för sina egna uppfattningar
  försöka förstå andras perspektiv
Utveckling och lärande Förskolans uppdrag är att se till att vår verksamhet präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Ta tillvara på barnens intressen och stärka dem så de kan erövra nya kunskaper och erfarenheter. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring utveckling och lärande i läroplanen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Barns inflytande

”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga få ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön iförskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.” Lpfö-98/10 sid. 12. Klicka här för att öppna läroplanen>>

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utöva inflytande?
- Genom samlingar, val av aktiviteter, röstning på lekplatser med mera. Vi övar allihop på att att kunna framföra åsikter på ett respektfullt sätt, till exempel om några barn vill leka själva och en ytterligare kompis kommer och vill vara med kan man säga "Du får vara med om en stund/lite senare" istället för "du får inte vara med." Vi jobbar också på att låta detta träda i kraft "om en stund", för att det inte enbart ska vara något man säger.

 

Giraffens utvalda läroplansmål för HT 2017/VT 2018 inom barns inflytande:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar […] och verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras.” Lpfö 98/16

 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

 • framföra sina önskemål och åsikter på ett respektfullt sätt
 • visa hänsyn och empati
 • ta ansvar för sina egna handlingar
Barns inflytande Förskolans uppdrag är att lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Att låta barnens intressen och behov ligga till grund för miljöns utformning. Genom att stödja barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, skapar vi förutsättningar för att utveckla deras sociala förmågor. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring barns inflytande.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

''Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.'' Lpfö 98/10, s.13

 


Hur ger verksamheten vårdnadshavare utrymme för delaktighet?
- Den vardagliga kommunikationen, unikum, drop-in, tavlan i hallen.

Förskola och hem Förskolans uppdrag är att komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete skall ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring förskola och hem.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: