👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kungälvs kommun gemensam, grundskola, Sandbackaskolan, F-klass, 2017/18

Skapad 2018-01-11 03:25 av Sara Johansson
Samtalsmall för utvecklingssamtal Kungälvs kommun, grundskolan. Sandbackaskolan
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om min sociala  utveckling och mitt lärande. På samtalet:

  • Pratar vi om vad jag lärt mig under terminen, vad nästa steg är för mig och hur jag kan gå vidare i mitt lärande.
  • Tittar på den samlade bilden av min kunskapsutveckling. 
  • Ringar  vi in mina nuvarande viktigaste utvecklingsområden och gör en framåtsyftande plan över dem.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Elevens utveckling handlar om utvecklingen av de mål som anges i läroplanens andra del. Dit hör avsnitten om Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande samt Skolan och omvärlden. 

Vill du läsa mer om just detta finner du det här.

Här följer ett urval av frågor som elevens besvarar  i skolan inför samtalet. 

2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.
2.2 Kunskaper Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska även ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.
2.3 Elevernas ansvar och inflytande Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.
Kommentarer Här kan man skriva kommentarer till ovanstående eller lämna ytterligare synpunkter.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Var är jag nu i mitt lärande? ...
Detta vill jag lära mig. ex:

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtal genomförs vid minst ett tillfälle/termin. Läraren/mentorn, eleven och elevens vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt.
Under den här fliken kan elev, pedagog och vårdnadshavare formulera sådant som man skulle vilja prata om på utvecklingssamtalet.
Efter samtalet kan pedagogen skriva ner om det är något särskilt man talat om eller kommit överens om på samtalet. Det kan till exempel vara sådant som kan vara bra att följa upp tills nästa samtal. 

Inför utvecklingssamtalet:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…