Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkens förskola - Krokodilen - Samtalsmall

Skapad 2018-01-16 03:57 av Anna Magnusson
Förskola 1 - 3
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

För att samtalet ska bli en dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera det du vill ta upp vid samtalet.

 

Detta kommer vi ta upp vid samtalet:
Vi kommer tillsammans att prata om barnets välbefinnande och omsorg hos oss på Arkens förskola. Där efter har vi möjlighet att prata om hur vi arbetar med normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande och förskola och hem. Under varje rubrik har vi kort beskrivit hur vi arbetar med dessa olika områden.

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

"Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till varje barns olika förutsättningar och behov. [...] Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet." Lpfö 98/16 s.5


"Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt." Lpfö 98/16 s.7

Omsorg och välbefinnande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” Lpfö-98/10 sid 8. Klicka här för att öppna läroplanen>>

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utveckla Normer och värden?
- Vi utgår från nyckelorden hänsyn, empati, hjälpsamhet, förståelse, STOPP och flerspråkighet. Vi arbetar med normer och värden genom att vägleda och stödja barnen i sitt sätt att uttrycka sina känslor och handlingar när olika situationer uppstår. Vi kommer att utgå ifrån Brottsoffermyndighetens material Handledning för förskolan; Liten och trygghttps://www.jagvillveta.se/forskola.

Genom hjälpbilder uppmuntrar och uppmärksammar vi barnen till att fråga en kompis om hjälp samt erbjuda sin hjälp till andra.

 

Krokodilens utvalda läroplansmål för HT 2017/VT 2018 inom normer och värden:

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra." Lpfö 98/16

"Barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål." Lpfö 98/16

 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

 • uttrycka sina känslor, upplevelser, tankar eller åsikter.
 • visa hänsyn och empati för andras olikheter.
 • säga "Stopp" med hand och ord.
 • ta initiativ till att hjälpa andra.
 • Barn som har ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att stärkas genom att vår verksamhet belyser barnens olikheter i kommunikation och i handling. Genom olika uttryckssätt såsom skapande, musik och rörelse, högläsning m.m. öppnar vi upp för en nyfikenhet för andra språk och kulturer.
Normer och värden Förskolans uppdrag är att att aktivt påverka, stimulera och hjälpa barnen att utveckla förståelse för samhället och allt kring det, vad gäller de demokratiska värderingarna. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring Normer och värden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utveckling och lärande

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.''

Lpfö-98/10 sid 9. Klicka här för att öppna läroplanen>>

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet för utveckling och lärande?
- Vi utgår från nyckelorden självständighet, nyfikenhet, lust att leka och lära, flerspråkighet och barns inflytande. Genom att vi bland annat arbetar med jagstärkande aktiviteter, uppmuntring för av- och påklädning i barnens egen takt ger vi barnen möjlighet för utveckling och lärande. Vi utvecklar våra lärmiljöer till att fortlöpande vara inbjudande, utmanade och utforskande där material är lättillgängligt utifrån barnens intressen och behov. Vi arbetar även med att uppmuntra barnen till att ta ansvar för vår lärmiljö.

 

Krokodilens utvalda läroplansmål för HT 2017/VT 2018 inom utveckling och lärande:

"Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål." Lpfö 98/16

 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

 • våga ta för sig och tro på sin egen förmåga.
 • ge och ta; turtagande.
 • påverka sitt lärande.
 • efter avslutad aktivitet ställa tillbaka material på dess bestämda plats.
 • Barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att stärkas genom att vår verksamhet belyser barnens olikheter i kommunikation och i handling Genom olika uttryckssätt såsom skapande, musik och rörelse, högläsning m.m. öppnar vi upp för en nyfikenhet för andra språk och kulturer.
Utveckling och lärande Förskolans uppdrag är att se till att vår verksamhet präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Ta tillvara på barnens intressen och stärka dem så de kan erövra nya kunskaper och erfarenheter. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring utveckling och lärande i läroplanen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Barns inflytande

”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga få ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön iförskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.” Lpfö-98/10 sid. 12. Klicka här för att öppna läroplanen>>

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utöva inflytande?
- Genom att utveckla våra lärmiljöer till att fortlöpande vara inbjudande, utmanande och utforskande där material är lättillgängligt utifrån barnens intressen och behov ger vi barnen möjlighet till inflytande. Även genom att låta barnen delta i demokratiska beslut får dem möjlighet att påverka vår verksamhet. Nyckelord: delaktighet, demokrati, närvarande pedagoger, tillåtande lärmiljö, flerspråkighet.

 

Krokodilens utvalda läroplansmål för HT 2017/VT 2018 inom barns inflytande:

"Förskolan ska sträva efter att varje barn...

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål." Lpfö 98/16

 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

 • våga ta för sig och tro på sin förmåga.
 • har möjlighet att påverka sitt lärande genom att ta tillvara på deras nyfikenhet samt förmågor.
 • uttrycka sin tankar och åsikter för att vara delaktiga i utformandet av verksamheten samt lärmiljön.
 • Barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att stärkas genom att vår verksamhet belyser barnens olikheter i kommunikation och i handling. Genom olika uttryckssätt såsom skapande, musik och rörelse, högläsning m.m. öppnar vi upp för en nyfikenhet för andra språk och kulturer.
Barns inflytande Förskolans uppdrag är att lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Att låta barnens intressen och behov ligga till grund för miljöns utformning. Genom att stödja barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, skapar vi förutsättningar för att utveckla deras sociala förmågor. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring barns inflytande.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

''Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.'' Lpfö 98/10, s.13

 


Hur ger verksamheten vårdnadshavare utrymme för delaktighet?
- Den vardagliga kommunikationen, unikum, drop-in, tavlan i hallen.

Förskola och hem Förskolans uppdrag är att komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete skall ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring förskola och hem.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: