Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för utvecklingssamtal granen

Skapad 2018-01-22 03:40 av Elin Bjurling
Utvecklingssamtals mall för nyponrosens förskola som underlag vid utvecklingssamtal.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Samtalets innehåll

  • utgår från aktuell dokumentation från pågående arbete på avdelningen som visar barnets utveckling och lärande och verksamhetens resultat. Barnets lärprocesser återkopplas till er vårdnadshavare vid samtalet.
  • Pedagogerna beskriver hur förskolan arbetar för att stimulera barnets utveckling och lärande utifrån förskolans läroplan och uppdrag.
  • Utgår från den potential som finns hos barnet och hur förskolan arbetar för att utmana och stödja barnets fortsatta utveckling och lärande.
  • Övrigt ni vårdnadshavare önskar prata om.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtal förskola
Förskollärare ansvarar för att ge alla föräldrar möjligheter till
delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen
konkretiseras i den pedagogiska planeringen, för utvecklingssamtalets
utformning och genomförande och att vårdnadshavare är delaktiga i
utvärderingen av verksamheten.
Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare
om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför
förskolan, (kap 2.4 FÖRSKOLA OCH HEM, läroplanen för
förskolan).


Varför utvecklingssamtal?
Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga
förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och
mångsidigt. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de
nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.
Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en
förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande,
(kap 2.4 FÖRSKOLA OCH HEM, läroplanen för förskolan).
Utvecklingssamtal genomförs minst 1 gång varje år.


Vem eller vilka ska vara med på samtalet?
Arbetslaget ansvarar för förberedelse och efterarbete av
utvecklingssamtalen. Förskollärare ansvarar för genomförandet av
utvecklingssamtalet.


Inbjudan
Alla föräldrar får en skriftlig inbjudan till utvecklingssamtal genom
dokumentet ”Välkommen på utvecklingssamtal” senast 14 dagar innan
samtalet. Hänsyn tas till föräldrars olika möjligheter att delta och
påverka och tolk erbjuds alltid vid behov.
Föräldrar tillfrågas före samtalet och vid inbjudan om de har några
tankar eller önskemål som pedagogen behöver förbereda inför samtalet.
Dokumentationen kompletteras utifrån föräldrars önskemål.


Förberedelse/checklista
• All dokumentation om samtliga barns lärprocesser samlas och
analyseras inför samtalet. Dokumentationen ska utgöra en nyanserad
och rik bild av barnets utveckling och lärande utifrån läroplanens
uppdrag och mål för verksamheten. Frågeställningar att resonera om
inför samtalet;

Vad har arbetslaget för dokumentation kring barnet?
• Berätta om barnets styrkor och förmågor
• Beskriv hur förskolan arbetar för att stimulera barnets
utveckling och lärande utifrån förskolans läroplan och uppdrag
• Dokumentationen av barns utveckling och lärande kopplas till målen
för verksamheten i förskolans läroplan.
• Beskriv den potential som finns hos barnet och hur förskolan arbetar
för att utmana och stödja barnets fortsatta utveckling och lärande.
• Dokumentation av äldre barns utveckling och lärande återkopplas till
barnet före samtalet. Pedagogerna visar barnet innehållet och barnet får
vara delaktig i vad som berättas om barnet i dokumentationen. Låt
barnet visa den för föräldrarna innan samtalet.


Samtalet
Aktuell dokumentation från pågående arbete och projekt på
avdelningen som visar barnets utveckling och lärande och
verksamhetens resultat återkopplas till föräldrar vid samtalet.
Utvecklingssamtalet ska bygga på en ömsesidighet, en god dialog och
ett aktivt lyssnande.

• Beskriv förskolans arbete med målen för verksamheten i läroplanen
kopplat till barnets utveckling och lärande.
• Visa den pedagogiska dokumentation som beskriver barnets
utveckling och lärande utifrån läroplanens intentioner och mål för
verksamheten.

Beskriv, berätta och visa med stöd av dokumentation vad som har väckt barnets engagemang och intresse under året och vad barnet intresseras av. (Låt de äldre barnen berätta, och de små visa)

Hur trivs jag på förskolan? (Om barnet kan berätta själv, annars hur pedagogerna upplever det utifrån vad barnet visar)

Beskriv och samtala om hur ovanstående kan fördjupas, utmanas och utvecklas.

Vad förskolan erbjuder, och hur vi arbetar.

Verksamheten: vad gör vi just nu. exempelvis tema
Språk
Namn
Kommentar…
matematik
Värdegrund
Entreprenöriellt lärande/skapande
Rörelse och musik
Natur och teknik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: