Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tofta och Erlandsdals Förskolors samtalsmall 2020

Skapad 2018-01-29 04:32 av Lisa Löfquist
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje vår erbjuds alla vårdnadshavare ett utvecklingssamtal. Syftet med utvecklingssamtalet är att ge barnet, vårdnadshavare och pedagoger möjlighet att berätta om barnets nuvarande intressen och behov. Den kunskap som samtalet ger kommer vi sedan att använda för att stödja och utmana barnet vidare i sitt lärande och i sin utveckling.  

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Uppföljning

Uppföljning från föregående samtal och kring eventuella överenskommelser.

Förbered er inför samtalet genom att fundera kring barnet och verksamheten genom att beskriv det som bidragit till utveckling. Det är inte barnet som ska utvärderas utan verksamhetens planering och genomförande utifrån varje enskilt barns rätt till inspiration, utmaningar och stöd.

 • Vad i verksamheten har gjort skillnad för barnets utveckling och lärande?

Barnets trivsel

"Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg."

"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen." (Lpfö 98 rev 2016). 

Barn under 3 år Beskriv hur ni upplever att barnet verkar trivas på förskolan i förhållande till trygghet och rutinsituationer.
Barn från 3 år

Syftet med smileysarna är att barnets röst också ska bli hörd (barnets delaktighet). Barnet är en viktig del av vår förståelse för olika situationer och aktiviteter.

Barnet svarar på frågorna på förskolan tillsammans med en pedagog. Ni vårdnadshavare kan även titta på smileysarna hemma med ert barn och kommentera längst ner på sidan.

Normer och värden

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar" (Lpfö 98, rev 2016). 

Utifrån vårt värdegrundsarbete ser vi dessa effekter hos barnet. Det handlar om ett eller flera av dessa områden: relationer, socialt samspel, konflikthantering och empati.

 

 

 

 

Dokumentation

Utveckling och lärande 

Utifrån vårt arbete ser vi dessa effekter hos barnet. Det handlar om ett eller flera av dessa områden: lek, motorik, skapande, språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

 • Tankar om barnets styrkor/ förmågor/ talanger. Hur ser det ut?
 • Tankar om barnets intressen. Hur blev det?
 • Upplevelse av hur barnet gör för att lära sig nya saker. Beskriv.

 

Dokumentation

Barns inflytande

”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.” (Lpfö-98 rev 2016). 

Beskriv era tankar om barnets inflytande och möjligheter att kunna påverka sin tillvaro på förskolan. Det kan handla om ett eller flera av dessa områden: påverkan, delaktighet och ansvar.

 • Hur ser ni det?
Dokumentation

Utvecklingsplan / Förskola och hem

Syftet med planen är:

 • Att utifrån barnets styrkor, förmågor, kompetens, behov eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen »
 • Att efter samtal mellan pedagoger och föräldrar och barn, formulera aktuella utvecklingsområden utifrån läroplanen.
 • Att komma överens om hur pedagoger och föräldrar kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden.
 • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal.
Utvecklingsområde
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: