Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - DPD - Heljereds förskola

Skapad 2011-04-15 10:09 av Hanna Askelund
Digital Pedagogisk Dokumentation för barn på Heljereds förskola
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

”Förskolan ska sträva efter att varje barn … utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga” (s. 9, Lpfö 98 reviderad 2010)

Här får barnet genom en intervju med en pedagog berätta om sig själv.

Här beskrivs var barnet befinner sig just nu och detta ligger till grund för att vi som pedagoger och vårdnadshavare på bästa sätt ska kunna stötta och utmana barnet vidare i sin utveckling.

Socialt

”Förskolan ska sträva efter att varje barn ... utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler” (s. 9, Lpfö 98 reviderad 2010).

Emotionellt

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den” (s. 9, Lpfö 98 reviderad 2010).

Motoriskt

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning” (s. 10, Lpfö 98 reviderad 2010).

Kognitivt

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära” (s. 9, Lpfö 98 reviderad 2010).

Språkligt

”Förskolan ska sträva efter att varje barn ...utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.” (s. 10, Lpfö 98 reviderad 2010).

Verksamhets Utvecklings Plan (VUP)

För att verksamheten på bästa sätt ska kunna bemöta barnets behov kan här eventuella specifika insatser formuleras. Genomförandet av VUPn ska ske inom förskoleverksamhetenoch inom ramen för Lpfö 98 reviderad 2010.

Socialt
Emotionellt
Motoriskt
Kognitivt
Språkligt

Här hittar vårdnadshavare information om digital pedagogisk dokumentation (DPD).

”Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal”(s.13, Lpfö 98 reviderad 2010).

Varför digital pedagogisk dokumentation?

Vi använder oss av Digital Pedagogisk Dokumentation (DPD) för att dokumentera barns lärande och utveckling. Den Digitala Pedagogiska Dokumentationen (DPD:n):

 • skapar en brygga mellan förskola, förskoleklass och skola och ser därför till det livslånga lärandet
 • tydliggör den nya läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010
 • skapar förutsättningar för föräldrarna att aktivt kunna ta del av barnens digitala pedagogiska dokumentation
 • skapar en hög kvalitet inom förskolan
 • tydliggör barnens utveckling över tid
 • skapar bättre tillgänglighet


Syfte och mål

 • att synliggöra barnets utveckling och läroprocesser
 • att tillsammans med vårdnadshavare främja det enskilda barnets utveckling
 • att i dialog med föräldrarna samla kunskap om barnet för att på så sätt få en bättre helhetsbild av barnet
 • att vårdnadshavarna blir delaktiga och får möjlighet att påverka verksamheten och barnets situation inom ramen för läroplanen Lpfö 98 reviderad 2010
 • att pedagoger och vårdnadshavare tillsammans, vid behov, utforma en verksamhetsutvecklingsplan(VUP) och utvärdera denna


Syfte och mål för barnet

 • att ge det enskilda barnet bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas rikt och mångsidigt
 • att barnet känner sig sett, hört och respekterat för den den är
 • att barnet bättre kan se och förstå sitt eget lärande
 • att barnets kunskaper och intressen tas tillvara och utvecklas
 • att barnet utmanas och får hjälp och stöd i sin utveckling


Information inför samtal

 • Vi ser inte på barnets individuella utveckling och lärande i jämförelse med andra barn och inte heller utifrån olika åldersstadier.
 • Vi grundar den pedagogiska dokumentationen på dagliga iakttagelser, observationer, barnintervjuer och pedagogiska diskussioner.
 • Utformandet av verksamhetsutvecklingsplanen(VUP) kring barnet sker i en dialog mellan pedagog och vårdnadshavare
 • Vi beslutar gemensamt vad som ska göras på förskolan och vad vårdnadshavarna kan göra hemma för att bidra till en positiv utveckling för barnet


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: