Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kilbergets förskola Reviderad 2017

Skapad 2018-02-12 13:40 av Irina Saibel
Underlag för utvecklingssamtal i Bollnäs kommuns förskolor.
Förskola 0 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

I utvecklingssamtalet fokuserar vi på barnets intressen och erfarenheter.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen på ett utvecklande samtal med fokus på att genom pedagogisk dokumentation skapa en bra lärmiljö för ert barn.

”Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal” Lpfö-98/16, sid. 13.

Varför pedagogisk dokumentation?

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg där vi tillsammans synliggör barnets lärprocesser, hur barnet lär, tänker och befinner sig i sin utveckling. Pedagogisk dokumentation ligger till grund för reflektion, utveckling och förändring av verksamheten.

I utvecklingssamtalet möts pedagoger, barn och vårdnadshavare där vi tillsammans reflekterar och förundras. Med detta som underlag skapar vi pedagogiska och sociala sammanhang och situationer som väcker lust hos barnet att, genom interaktion med andra barn och vuxna, utforska sin omvärld.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Normer & värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.” Lpfö-98/16, sida 8.

Det handlar om ett eller flera av dessa områden: trivsel, trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt och ansvar.

 

Barn Här svarar barnet på frågor utifrån sina intressen och erfarenheter, hur de upplever förskolan. Om barnet inte kan berätta lämnas frågorna obesvarade.
Pedagoger Här beskriver pedagogerna vad de ser kring barnet inom olika utvecklingsområden i förskolan.
Vårdnadshavare Här beskriver du som vårdnadshavare hur du upplever ditt barns situation i förskolan.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utveckling & lärande

"Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande." Lpfö-98/16, sid. 6-7

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” Lpfö-98/16, sid. 9.

Det handlar om ett eller flera av dessa områden: lek, självständighet, självtillit, motorik, skapande, språk, matematik, problemlösning.

Barn Här svarar barnet på frågor utifrån sina intressen och erfarenheter, hur de upplever förskolan. Om barnet inte kan berätta lämnas frågorna obesvarade.
Pedagoger Här beskriver pedagogerna vad de ser kring barnet inom olika utvecklingsområden i förskolan.
Vårdnadshavare Här beskriver du som vårdnadshavare hur du upplever ditt barns situation på förskolan.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Barns inflytande

 ”I förskolan läggs grunden för vad demokrati är.” Lpfö-98/16, sid. 12.

Det handlar om ett eller flera av dessa områden: påverkan, delaktighet, ansvar, samarbetsförmåga.

Barn Här svarar barnet på frågor utifrån sina intressen och erfarenheter, hur de upplever förskolan. Om barnet inte kan berätta lämnas frågorna obesvarade.
Pedagoger Här beskriver pedagogerna vad de ser kring barnet inom olika utvecklingsområden i förskolan.
Vårdnadshavare Här beskriver du som vårdnadshavare hur du upplever ditt barns situation i förskolan.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förskola & hem

"Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan." Lpfö-98/16, sid. 13.

 

Vårdnadshavare Här beskriver du som vårdnadshavare hur du upplever ditt barns situation i förskolan.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Uppföljning

Syftet med uppföljningen är att beskriva hur vi utifrån barnets trivsel, förmågor och intressen har uppmuntrat, stimulerat och utmanat barnets utveckling och lärande med stöd i läroplanen.

Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: