Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sparråsskolan, skolår 1-3, Kungälvs kommun

Skapad 2018-02-21 09:49 av Annika Sund
Samtalsmall för utvecklingssamtal Sparråsskolan, Kungälvs kommun, grundskolan 1-3.
Grundskola 1 - 3
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om min sociala  utveckling och mitt lärande. På samtalet:

  • Tittar på den samlade bilden av min kunskapsutveckling i de olika ämnen.
  • Utvärderar mål från förra samtalet, pratar om vad jag lärt mig under terminen och hur jag kan gå vidare i mitt lärande. 
  • Ringar in mina nuvarande viktigaste utvecklingsområden och gör en framåtsyftande plan över dem (nya mål/överenskommelser).

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling i övrigt

Elevens utveckling i övrigt handlar om utvecklingen av de mål som anges i läroplanens andra del. Dit hör avsnitten om Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skolan och omvärlden samt Bedömning och betyg. Det är med andra ord elevens sociala utveckling som avses. 

Här följer ett urval av frågor som elevens besvarar  i skolan inför samtalet. 

2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.
2.2 Kunskaper Skolan ska bidra till elevernas utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.
2.3 Elevernas ansvar och inflytande Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.
2.7 Bedömning Bedömningen uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne.
Kommentarer Här kan man skriva kommentarer till ovanstående eller lämna ytterligare synpunkter.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtal genomförs vid minst ett tillfälle/termin. Läraren/mentorn, eleven och elevens vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen från läraren grundas på elevens utveckling i relation till målen och kunskapskraven i läroplanen och kursplanerna. 

Inför utvecklingssamtalet:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
I samband med utvecklingssamtalet Noteringar utöver de som finns i elevens plan.

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. 

Hur gick det med målen från förra samtalet?
Namn
Kommentar…
Vart ska jag? Vilka mål sätter vi upp till nästa samtal?
Namn
Kommentar…
Hur gör jag för att nå de nya målen?
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: