Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Utforskarna

Skapad 2018-03-09 10:10 av Kajsa Nyström
Mall för individuell utvecklingsplan på Utforskarna
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Normer och värden "Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem." (Lpfö 98/16)

Hur känns det att vara på förskolan?

Hur visar barnet trivsel och trygghet på förskolan? Hur visar barnet samarbete och hjälpsamhet?

Vårdnadshavarens kommentarer

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utveckling och lärande "Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, ny kenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet." (Lpfö 98/16)

Vad lär du dig på förskolan? Vad vill du lära dig mer om på förskolan? Hur kan vi lära oss nya saker?

Vilka intressen har vi sett hos barnet? På vilket sätt har vi gett barnet förutsättningar att utveckla sitt lärande? Vilket lärande har vi sett hos barnet? Det handlar till exempel om lek, intressen, självständighet, självtillit, motorik, skapande, språk, matematik och problemlösning

Vårdnadshavarens kommentarer

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Barns inflytande "I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten." (Lpfö 98/16)

Vad är du intresserad av? När får du välja på förskolan?

Beskriv hur arbetet med demokrati och barns inflytande har sett ut för barnet. Det handlar till exempel om påverkan, delaktighet, ansvar och samarbetsförmåga.

Vårdnadshavarens kommentarer

Namn
Kommentar…

Syftet med överenskommelserna är:

  • Att utifrån barnets styrkor, förmågor, talang, kompetens, behov eller intresse beskriva hur förskolan kan uppmuntra, stimulera och stödja barnets fortsatta utveckling.
  • Att efter samtal mellan pedagoger och föräldrar och barn, formulera aktuella utvecklingsområden för förskolan utifrån läroplanen.
  • Att komma överens om hur pedagoger och föräldrar kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: