Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönesamtal och Mål- och uppdragsdialog. Falu grundskola

Skapad 2018-04-05 03:40 av Ingrid Stenvall
Mall för lönesamtal, medarbetarsamtal och dialogsamtal.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Individuell och differentierad lönesättning handlar inte bara om lön utan lika mycket om vikten av att arbetsgivaren tydliggör krav, förväntningar, uppsatta mål och följer upp resultatet. Lön och måluppfyllelse blir i processen en spegling av varandra.

Tänk på att dina mål ska vara sprungna ur Ledningsdeklarationen och verksamhetens formulerade fokusområden och din/arbetsteamets mål kopplat till skolförvaltningens lönekriterier. Dina mål ska alltså bidra till att arbetsteamets/verksamhetens mål uppfylls!

Förbered dig inför samtalet genom att utifrån hur du anser att du når dina egna och arbetsteamets mål kopplat till skolförvaltningens lönekriterierna. 

Lönesamtalet är det samtal där chefen i dialog med medarbetaren bedömer vederbörandes prestation utifrån fastställda kriterier och lämnar förslag till ny lön. Utifrån lönesamtalet kommer vi att samtala om dina styrkor och dina utvecklingsområden och dokumentera dessa i Unikum.

Lönen ska spegla medarbetares sätt att uppfylla arbetets krav och stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. För att uppnå målet ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat, Den ska stimulera den som vågar prova nya lösningar, har ett konstruktivt ifrågasättande, tar ansvar för skattemedel och ständigt arbetar med kundfokus. 

Styrkor som framkommit på lönessamtalet
Utvecklingsområden som framkommit på lönesamtalet

En av våra hörnstenar i ”Samverkansavtalet” är dialogen mellan medarbetare och chef.

Utdrag ur Samverkansavtalet;
”Syftet med medarbetarsamtalen är att i dialog mellan chefen och medarbetaren få en fördjupad genomgång av frågor som är väsentliga för verksamheten, arbetsledningen och medarbetaren. Medarbetarsamtalet ska samtidigt vara ett hälsosamtal. Det är viktigt att medarbetare och chef ser samtalet som ett möte för gemensamt lärande för yrkesmässig och personlig utveckling. Medarbetarsamtalet ska dokumenteras och leda fram till en individuell handlingsplan som båda parter är överens om”.

Dina och arbetsteamets mål ska vara sprungna ur Ledningsdeklarationen, Skolans Plan mot kränkande behandling och verksamhetens formulerade Fokusområden. Målen ska alltså bidra till att dina och arbetsteamets/verksamhetens mål uppfylls! Chef gör en bedömning av hur du uppnått målen genom de lönekriterier som skolförvaltningen beslutat.

Förbered dig inför medarbetarsamtalet genom att utgå från hur du anser att du nått dina egna och arbetsteamets mål kopplat till skolförvaltningens lönekriterierna. Vi använder GROW-metoden som metodik och har utifrån denna utformat frågeställningar som stöd i samtalet. 

Mål och uppdrag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag bygger på tilltro till alla elevers förmåga, och baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Den inriktas på att rusta dagens elever för att möta framtiden. En skola som ger mening till varje individ, ser samhällets mångfald och varje elevs erfarenheter som en tillgång som berikar alla. Genom att tillvarata denna tillgång bidrar vi till att skapa ett tolerant, öppet och demokratiskt samhälle. Skolan berikar alla elever i ett bildningsperspektiv där tilltron till elevers möjligheter att utveckla förmågor är central. Det betyder att på Östra skolan skall vi aktivt stödja varandra att se elevernas förmågor och det skall finnas en vilja att hitta nya lösningar för att öka måluppfyllelsen hos eleverna. Vi skall aktivt arbeta för en god stämning och ett öppet klimat på Östra skolan. Det skall råda en öppen och god dialog mellan hemmen och skolan. Skolans personal skall ständigt måna om att kommunicera detta uppdrag på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. På detta sätt får vi trygga och glada elever och vuxna som känner glädje och mening med att gå till skolan.
Plan mot kränkande behandling Vision På Östra skolan ska varje elev kunna gå till skolan med glädje och nyfikenhet. Alla barn ska känna sig sedda och vara trygga med alla vuxna. Alla ska behandlas lika oavsett: kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning. Vi vill att alla ska känna och visa EMPATI. Därför har vi återkommande samtal i klasserna om kamratrelationer. Vi vill ge våra barn TRYGGHET. Därför har vi nolltolerans mot hot och våld. Vi vill att alla ska ha en god SJÄLVKÄNSLA: Därför motarbetar vi alla former av kränkningar och arbetar för att stärka barnens självkännedom. Vi vill ge våra barn en GOD ARBETSMILJÖ. Därför ingriper vi när någon stör eller förstör. Vi vill att alla ska känna RESPEKT. Därför motarbetar vi all form av kränkande behandling.
Planering och genomförande av undervisning Hösten 2011 börjar nya läroplaner, kursplaner och kunskapskrav gälla för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Samtidigt ska en ny skollag och en ny skolförordning tillämpas på utbildningen.

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden. En gång per år genomförs medarbetarsamtal med alla anställda. Ansvarig för att hålla medarbetarsamtalet är respektive chef. 

Din hälsa, ditt välbefinnande, din livsstil! Hur mår du? Trivs du på ditt arbete? Vad kan vi tillsammans göra för att öka ditt välbefinnande? Har du någon bisyssla eller annat privat engagemang?
Nästa läsår
Sammanfattning
Övrigt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: