👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vallås förskolor - medarbetarsamtal och återkopplingssamtal lå 18/19

Skapad 2018-04-19 10:25 av Anette Klarén
Mall för medarbetarsamtal och återkopplingssamtal med förskolans medarbetare. Utgångspunkt i förskolans helhetsidé och vision samt förvaltningens lönekriterier.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till ditt medarbetarsamtal och återkopplingssamtal!

I år använder vi Unikum som underlag som du säkert redan förstått och fått information om. Dina förberedelser sker här genom att du går igenom underlaget och gör anteckningar under de olika flikarna. Varje pedagog har ett eget underlag och det är bara du och din chef som har tillgång till dokumentet.

Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet"  med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena senast vecka 34 innan medarbetarsamtalet.

När du är klar klickar du på ”Förberedelse klar” och jag som chef kan då börja förbereda mig. Har du inte klickat på ”Förberedelse klar” senast vecka 34 kommer jag att göra det och detta innebär att dokumentet blir låst för dig.

Du ska ha fyllt i inför återkopplingssamtalet senast vecka 5 för att jag ska hinna förbereda inför vårt återkopplingssamtal.

Dokument med tider kommer att finnas i SharePoint.

Hjärtligt välkommen!

 

Allmän information om medarbetarsamtal och återkopllingssamtal:

Samtalen är individuella och strukturerade mellan dig som medarbetare och din chef. Dessa samtal ska ske minst en gång per år. Samtalen är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalen är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetsmålen. Samtalen ska även ha en koppling till det årliga lönesamtalet. För att samtalen skall bli meningsfulla är det viktigt att du förbereder dig väl. Då läggs en bra grund för dialog.
Syftet med samtalen är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås. 


För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du och din chef samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten och bidra med idéer och förslag till förbättringar. Att ge varandra feedback görs oftast naturligast och bäst i vardagen men i dessa samtal kan du och din chef göra detta på ett mer strukturerat och fördjupat sätt.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Utveckling/undervisning Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet.
Ledarskap
Hälsa och arbetsmiljö: Hur är din hälsa? Hur mår du? Har du förutsättningar att göra ett bra jobb? Känner du att du har en bra balans mellan de olika delarna i livet, arbete, familj, fritid osv.?
Övrigt
Skickliga och medvetna pedagoger! Kompetensutveckling handlar om hur du som medarbetare ökar din förståelse och din kunskap kring verksamhetens innehåll, uppdrag och mål för att bli en skicklig och medveten pedagog. Som medarbetare ansvarar du för din utveckling genom att ta vara på de möjligheter som erbjuds och komma med egna förslag till utveckling.  

Medarbetarmål

Dina medarbetarmål ska utgå ifrån:

  1. Unikum och SharePoint
  2. Matematiska och språkliga målbilder
  3. SKA
Reflektioner
Återkopplingssamtal Utvärderas inför återkopplingssamtalet vecka 7.
Lönekriterier