Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal LMH lärare

Skapad 2018-07-31 08:24 av Jana Sondell
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal på LMH

 • I början på höstterminen träffas medarbetare och chef för att samtal om arbetet. Vi återknyter till målen för det gångna året och sätter nya mål utifrån verksamhetsplanen
 
 • I början av vårterminen träffas vi och diskutera din prestation i relation till målen och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp. Bedömningsstöd finns i form av en matris som är kopplad till dej.

 • Innan årets lön sätts träffas vi igen för ett kort samtal. På det knyts lön ihop med prestation.

 

 • Innan du går på sommarlov analyserar du ditt gångna läsår under fliken 'VT utvärdering'

 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förberedelser inför medarbetarsamtal

Som medarbetare ska du känna till de väsentliga dokumenten för skolans verksamhet:

 • Verksamhetsplan (innevarande läsår) Finns här
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling, krisplan
 • Handlingsplan för utmanande beteende samt de kommunövergripande hot- och våldplanerna
 • Elevhälsoplan (under uppdatering)
 • Våra olika planer; SYV, Bibliotek, arbetsbelastning, digitalisering. Planer finns här
 • Elevernas stresskartläggning, handlingsplaner samt åtgärdsprogram 
 • Arbetsmiljöhandbok (under omarbetning)

Arbetssituation

Medarbetarsamtalet innehåller reflektioner kring din arbetssituation ur tre aspekter:

- uppdrag
-
hälsa
-
medarbetarskap.

Skriv några korta kommentarer kring dessa tre områden här nedan. Du väljer själv vad du vill ta upp utifrån vad du tycker är viktigt att diskutera och vad du vill dela med dig av. Har du någon bisyssla markerar du även detta.

Målkort

Som en del av din förberedelse ska du även fylla i förslag på mål och aktiviteter i ditt målkort. Dessa hittar du i nästa flik.
Som stöd har/kommer ni på ett A-lagsmöte diskutera fram förslag på individuella mål kopplade till verksamhetsplanens mål. Detta diskuteras på ett arbetslagsmöte inför medarbetarsamtalen.

Kika också på den utvärdering av dina mål från förra läsåret. Är det mål och/eller handlingar som du inte hunnit med, kunnat genomföra eller inte gett förväntat resultat. Ska dessa mål och/eller handlingar som ska finnas med detta läsåret också men att de justeras för att kunna ge ett bättre utfall?

Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Detta är ditt individuella målkort

Här finns ditt målkort för det kommande läsåret. I målkortet utgår du ifrån verksamhetsplanens mål och handlingar för att formulera två till tre mål som du kommer att fokusera extra på i ditt arbete med eleverna. Utgå ifrån det ni kom fram till i arbetslaget.

Du skriver 'SMARTA' mål. SMARTA mål - Ska vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidssatt. Du beskriver sedan de handlingar/aktiviteter du behöver göra för att kunna nå ditt mål. Beskriv det du behöver utveckla och förstärkta för att lyckas nå målen. Det kan även utgå från dina styrkor. Du kanske har saker som du är expert på som du kan sprida eller förfina. 

Börja själv med att skriva en grund på denna sida. Detta utvecklas vidare under samtalet och behöver inte vara helt färdigt innan.

Målen ska vara utvärderingsbart senast vi läsårets slut och du ska fundera på hur du utvärderar det. Du gör en sida för varje mål. Målen utvärderas och klarmarkeras av dig.

Tänk på att det är lättare och också roligare om du har små, enkla och konkreta handlingar så att du kan bocka av dem ofta. Ha hellre många handlingar och att du inte hinner med alla än för få och stora.

Mål 1
Utvärdering av mål 1- hur har du lyckats med ditt mål?
Mål 2
Utvärdering av mål 2 - hur har du lyckats med ditt mål?
Mål 3
Utvärdering av mål 3 - hur har du lyckats med ditt mål?

Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal

Förbered detta utvärderande samtal genom att fylla i matrisen 'bedömningsstöd'. Den har du fått kopplad till dig här i unikum. Du markerar i vilken nivå du anser att du presterar (detta läsår) i de olika aspekterna. 

Här nedan har du ytterligare möjlighet att kommentera och motivera dina markeringar i matrisen. Har du kryssat mycket bra eller excellent ska du alltid motivera detta mer än med markeringen i matrisen. Kom ihåg att t.ex. systematisk utveckling av lärarens arbetsmetod är ett grundkrav enligt skollagen.

Du och jag sammanfattar tillsammans bedömningen av din insats utifrån våra skattningar i matrisen.

 Vår lönepolitik och våra löneavtal

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare

Titta på Uppsala kommuns dokument om lönekriterier för din yrkesgrupp. Det är utifrån dessa kriterier din insats skall bedömas och som sedan resulterar i en lön utifrån arbetsvärderingen i den box du tillhör.

Analys utifrån lönematrisen/lönekriterierna Vad vill du framhålla i förhållande till de olika aspekterna i matrisen/kriterierna? Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbetet? Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram? Vill du visa t.ex. planeringar eller andra exempel så kan du ladda upp filer under startsidan för samtal.
Namn
Kommentar…
Utifrån lönekriterier - vad är din sammanfattade bedömning av din egen prestation?
Du reflekterar själ runt nedanstående frågor Reflektera över vad du kan göra bättre eller annorlunda så att fler elever når målen utifrån nedna punkter...
Sammanfattning och bedömning av din insats Här sammanfattar vi tillsammans din insats och bedömning utifrån bedömningsmatrisen
Namn
Kommentar…

Individuell utvärdering

Innan maj månads utgång fyller du själv i en utvärdering av hur du tycker att läsåret har fallit ut. Summera med lite reflektioner inför framtiden och glöm inte att skriva ner eventuella behov eller önskemål av kompetensutveckling. Denna reflektion innebär inte ett extra samtal. Uppföljning sker i samband med planeringen inför nästa läsår och vid höstens medarbetarsamtal. Ditt personliga mål utvärderar du på sidan HT Målkort i utvärderingsrutan där. Glöm inte att pricka av när du tycker att målet är färdigt.

Tänk på att det inte ska vara en verksamhetsberättelse utan en analys. Dvs. skriv inte vad du gjort utan istället varför det blev som det blev. Vad har du lyckats med, hur långt har du hunnit hittils? vad blev mindre bra, vad kan utvecklas och varför?

Du reflekterar själv runt nedanstående frågor som summering av läsåret och avstamp in i nästa läsår
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Enhetens uppdrag

 • Alla elever ska under placeringen på LMH få det stöd den behöver för att kunna återgå till hemskolan och få en fungerande skolgång där.
 • Att alla elever ska få det stöd de behöver för att utvecklas maximalt
 • att alla elever ska utveckla strategier för att kunna kompensera sin funktionsnedsättning

Ditt uppdrag

 • Ha en grundläggande kompetens att möta elevernas behov
 • Aktivt bidra till samarbete i arbetslag, skolans gemensamma forum samt i planering och arbete kring elever
 • Arbeta för uppsatta mål i skolans verksamhetsplan
Dina individuella uppdrag och ansvar på enheten Utifrån diskussion på APT och i arbetslag om ansvar och uppdrag har det blivit tydligt vilket ansvar och vilka förväntningar som finns på dej. Beskriv din individuella arbetsbeskrivning för läsår 2018/2019 nedan
Namn
Kommentar…

Här dokumenteras de mål du själv sätter för din utveckling för LAB, hur du ska nå det/dessa och hur det gått.

LAB-mål
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: