👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friskolan Asken åk 7 HT och VT

Skapad 2018-08-17 05:34 av Ola Källstig
Grundskolemall för Friskolan Asken, år 7.
Grundskola 13 - 13
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 • Eleven väljer ut arbeten från sin ämnesportfolio och sätter in dessa i sin utvecklingsportfolio.
 • Eleven skriver ned sina reflektioner, i Unikum , utifrån frågorna under fliken egen reflektion inför portfoliosamtal.
 • Eleven utvärderar sina mål från förra samtalet i Unikum under fliken överenskommelser.
 • Eleven gör en självskattning gällande sina sociala förmågor samt skriver egna kommentarer kring resp. ämne.

 

 • Lärare tittar i elevens utvecklingsportfolio, samt reflektion och utvärdering i Unikum.
 • Samtliga lärare fyller i blanketten gällande elevens sociala förmågor samt skriver kommentarer i resp. ämne.

Välkommen till mitt samtal agenda

Eleven leder samtalet med hjälp av sin utvecklingsportfolio och sina anteckningar utifrån fliken ”egen reflektion”

Föräldrarna ges tillfälle att ställa frågor och ge respons till eleven.

Föräldrar presenterar sina reflektioner, som de fyllt i på unikum.

Eleven ges tillfälle att ställa frågor och ge respons.

Genomgång av de sociala förmågorna, jämförelse av elevens skattning och lärarnas skattning. Tillfälle att reflektera kring likheter och skillnader.

Sammanfattande diskussion som leder till nya mål som skrivs in i unikum under fliken överenskommelser.

Samtal kring trivseln i skolan.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
1. Välj ett arbete där du är nöjd med din arbetsinsats:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
2. Välj ytterligare ett ämne som du är nöjd med och där det syns att du blivit bättre:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
3. Välj ett arbete som du tyckte var svårt att utföra:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
4. Välj ett arbete som du tycker att du skulle kunna utföra bättre:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Föräldrareflektion

1. Hur skulle du beskriva ert barns tidigare skolår (arbetsinsats, arbetssätt, trivsel)?
Namn
Kommentar…
2. Vad anser du/ni vara ditt/ert barns starka sidor?
Namn
Kommentar…
3. Vilka utvecklingsbara sidor anser du/ni finns hos ditt/ert barn?
Namn
Kommentar…
4. Vad skulle du/ni vilja att ditt/ert barn försöker bli bättre på i sitt skolarbete?
Namn
Kommentar…
5. Vilka mål tycker du/ni att det är viktigt att ditt/ert barn sätter upp till nästa portfoliosamtal?
Namn
Kommentar…

Portfoliosamtalet

För att ett portfoliosamtal ska kunna bli ett trepartssamtal mellan mig, vårdnadshavare och lärare, är det viktigt att vi alla känner till vilka mål vi arbetar mot i skolan, och att lärarna har bedömt mina kunskaper utifrån dem och informerat oss. Efter det kan vi tillsammans diskutera och komma överens om hur mitt fortsatta lärande ska stödjas och stimuleras. Vad kan jag, mina vårdnadshavare och lärare bidra med och ta ansvar för? Innan samtalet gör vi våra förberedelser här i Unikum.

Punkter vid portfoliosamtalet

 • Hur arbetet med överenskommelser från samtalet VT åk 6 har gått.
 • Viktiga steg som jag tagit under terminen
 • Vilka områden som är viktigast att fokusera på nu.
 • Dokumentera våra Överenskommelser.
Inför portfoliosamtalet:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mentorns noteringar:
Namn
Kommentar…

Målsättning

På den här sidan finns beskrivning av de mål vi tillsammans kommit överens om att eleven ska fokusera på att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under portfoliosamtalet. Inför nästa termins samtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella målen i Läroplanen för grundskolan.>>

Så här ska vi arbeta för att nå målet:
Namn
Kommentar…
Vem gör vad?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering

När arbetet med målet är klart skrivs en kort summering här. Mentorn uppdaterar måltrappan som bekräftelse på att målet är uppnått.Namn
Kommentar…