Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristinedal 7-9 Personal

Skapad 2018-09-16 11:08 av Pernilla Larsson Kentsdotter
Mall för individuella utvecklingsplaner för personal på Kristinedalskolan 7-9, Stenungsunds kommun.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Medarbetare Kristinedalskolan 7-9

är förtrogen med och följer de kommunala och nationella styrdokumenten,
sätter barnet/eleven i centrum,
är lyhörd och har inlevelseförmåga, kommunicerar, tar ansvar och skapar ett gott arbetsklimat,
ansvarar för planering och genomförandet av den pedagogiska verksamheten,
dokumenterar, följer upp och utvärderar,
håller sig informerad om senaste forskningsrön,
medverkar i skolans utveckling och
tar ansvar för den personliga kompetensutvecklingen.

Ledorden för arbetet i kommunen är
Helhet – med helhetssyn menar vi att den egna verksamhetens betydelse måste ses i ett större sammanhang och att kommun och medborgarnyttan går före den egna verksamhetens bästa.
Öppenhet – Vi har ett öppet och tillåtande klimat som genomsyras av ärlighet och tydlighet.
Delaktighet – Verksamheten främjas av att många är med och påverkar besluten och verkar i lojalitet efter fattade beslut.
Insyn - Vi skall vara transparanta och ge omgivningen möjlighet till insyn i kommunens arbetsutförande och resultat.

Uppdrag

Arbetssituation

Arbetssituationen handlar om det systematiska kvalitetsarbete och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från läroplan, kursplaner, kommunens verksamhetsplan mm.
Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från "tre hörnstenar": Kunskap och lärande, Normer och värden samt Elevers ansvar och inflytande.
Det systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i skolan systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen samt de lokala målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen och verksamheten.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgår ifrån de "tre hörnstenarna": organisatorisk arbetsmiljö, social arbetsmiljö och fysisk arbetsmiljö.
1) Organisatorisk arbetsmiljö
Handlar om villkor och förutsättningar för arbetet och inkluderar bland annat ledning och styrning, kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter, krav, resurser och ansvar. Det vill säga balansen mellan de krav och de resurser/befogenheter som arbetstagarna har i arbetet.
2) Social arbetsmiljö
Handlar om kollegor, samarbete, gemenskap, stöd och möjlighet att kunna påverka. Det vill säga villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.
3) Fysisk arbetsmiljö
Handlar om fysisk utformning av lokaler, ljud, belysning, ventilation, mm.

Arbetssituation
Närmaste chefs kommentar

Utvecklingsområden

Skolorna arbetar utifrån Stenungsunds kommuns inriktningsmål.
De politiskt beslutade inrikningsmålen för Stenungsunds kommun återfinns i kommunen verksamhetsplan. Dessa handlar bland annat om att förbättra resultat på nationella prov, elevers syn på skola och undervisning, andel behöriga till nationella gymnasieprogram. Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet bryter skolorna ner inrikningsmålen till att omfatta fokusområden för läsåret. 

Två av skolans fokusområde läsåret 18/19 

  • Elevhälsa - allas ansvar att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att utveckla arbets- och lärandemiljön

    Detta innebär bland annat att ordinarie undervisning utgår från varje elevs förutsättningar och behov, att vi arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd, främjar närvaro, samarbete utifrån tvärprofessionellt synsätt. 

  • Digitalisering - allas ansvar att utveckla elevernas förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. 
    Detta innebär bland annat att stärka elevernas förmåga att använda digitala system och tjänster, förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt, att stärka elevers förmåga att lösa problem och omsätta idéer till handling med hjälp av digitala verktyg.  
Utvecklingsområden

Medarabetarsamtal

Medarbetarsamtal

Mål nedbrutet till individnivå

Mina mål

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: