Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Åledsskolan 20-21

Skapad 2018-09-27 03:14 av Annika Palm
Mall för medarbetarsamtal för Åledsskolan. Utgångspunkt i skolans Vision och Helhetsidé och Barn o Ungdoms förvaltningens lönekriterier.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till Medarbetarsamtal i Unikum!

Vi börjar nu arbeta med medarbetarsamtalen här i Unikum och våra förberedelser, tidöverenskommelser finns här på ett och samma ställe.

Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet"  med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena senast två dagar före samtalet. Om vi samverkar här i Unikum så är vi båda två väl förberedda inför ditt samtal och det är en förutsättning för att det blir ett givande samtal. 

Hjärtligt välkommen!

Annika

Allmän information om medarbetarsamtal:

vi använder oss av dokumentet "Vägen framåt" ( se bild) och de lönekriterier som finns med där.

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och din chef. Ett sådant samtal ska ske minst en gång per år. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetsmålen. Medarbetarsamtalet ska även ha en koppling till återkopplingssamtalet vi har i februarimånad och det årliga lönesamtalet därefter. För att medarbetarsamtalet skall bli meningsfullt är det viktigt att du förbereder dig väl. Då läggs en bra grund för dialog.
Syftet med samtalet är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås. Det är därför viktigt att du genom samtalet får kännedom om de utvecklingsområden/uppdrag som finns för verksamheten.
För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du och din chef samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten och bidra med idéer och förslag till förbättringar. Att ge varandra feedback görs oftast naturligast och bäst i vardagen men i medarbetarsamtalet kan du och din chef göra detta på ett mer strukturerat och fördjupat sätt.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
 

Kollegialt lärande och kompetensutveckling (vår kunskap, vilja, förmåga att hantera de situationer/relationer som uppdraget kräver)

Kompetensutveckling handlar om hur du som medarbetare ökar din förståelse och din kunskap kring verksamhetens innehåll, uppdrag och mål för att bli en skicklig, professionell och medveten pedagog.

Som medarbetare ansvarar du för din utveckling genom att ta vara på de möjligheter som erbjuds och komma med egna förslag till utveckling. Hur tar du ditt ansvar för att våra utvecklings områden blir levande och att det kollegiala lärandet är centralt.

Jag önskar även dina tankar kring övrig kompetensutveckling vi haft som: Arbetet med Åledsskolans vision, Hejlskov, GÖM och GÖS, Kollegialt lärande och fritidsnätverk

 

Nytt avsnitt

Ett gott ledar-/medarbetarskap innebär bland annat att du:

  • Stödjer dina arbetskamrater och behandlar alla människor i din omgivning med respekt
  • Söker former för samarbete för att höja kvalitén och effektiviteten i det vi gör. 
  • Har ett nära samarbete med vårdnadshavare
  • Håller dig uppdaterad och aktivt tar till dig information om din arbetsplats och ditt uppdrag.
  • Utmanar och låter dig utmanas av kollegor
  • Bidrar aktivt vid olika mötesforum

Hälsa och arbetsmiljö:

 
Hur du mår har betydelse för ditt arbete och vice versa så det är viktigt att jag som chef har en bild av hur det ser ut för dig och vad som skulle kunna göra skillnad i din vardag på arbetet.

Jag önskar att du ger en bild av ditt nuläge samt funderar ut tre saker som ger dig inspiration och arbetsglädje.

Här finns även en ruta där du kan skriva i om det är något övrigt du önskar ta upp på ditt samtal - vad som helst.

Jag önskar dina tankar kring hur du tillsammans med dina kollegor bidrar till att säkerställa att verksamheten utvecklas systematiskt utifrån våra utvecklingsområden så att alla barn ges möjlighet att utvecklas, lära och få ett förändrat kunnande.

Utvecklingsområden för Utbildningsåret 2019-2020

Utvecklingsområde 1 

10 goda vanor

”Tio goda vanor” ger oss kunskap och verktyg för en smidig vardag. Genom att kombinera samarbete, teoretiska, praktiska, och fysiska moment gynnas inlärningen.

Förväntad effekt:

Ökat välmående och därmed ökad måluppfyllelse

Utvecklingsområde 2

Learning study

En metod för att systematiskt och medvetet utveckla undervisning, i syfte att utveckla elevernas lärande. Tillsammans med kollegor beforskar man sin egen praktik utifrån variationsteorin.

 Förväntad effekt 

Utveckla undervisning och metoder i syfta att öka elevers måluppfyllelse.

 

Utvecklingsområde 3

Tillgänglig lärmiljö

Kollegialt utveckla metoder för att möta alla elevers olika behov, genom att anpassa den pedagogiska, fysiska och den sociala miljön i relation till elevers lärande, det vill säga utveckla ledning och stimulans samt anpassningar för att alla elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.

Förväntad effekt

Möta eleven där eleven befinner sig inom klassens ram.

 

Utvecklingsområde 4

Elevhälsomöte, EHM

Genom ett främjande och förebyggande arbete med EHM (elevhälsomötet) kommer vi i elevhälsan att arbeta tillsammans kring frågor om elevens lärande, utveckling och hälsa. Genom att utgå från ett salutogent perspektiv och ett tvärprofessionellt lärande, istället för fokus på individen, ska EHM möten resultera i förändringar i vardagspraktiken.

Förväntad effekt

Inom klassens ram ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.

 

Fritidshemmets utvecklingsområde

Fritidshemmets webutbildning: Undervisning i fritidshemmet

 

 

 

 

Nytt avsnitt

 Vägen framåt text:

Utvecklingsområden

egna mål: se vägen....

Med utgångspunkt i våra utvecklingsområden ska du nu formulera ditt/dina medarbetarmål ,

Hur vi var och en ska ta oss an arbetet mot målet blir individuellt utifrån var vi befinner oss just nu

Har du som medarbetare önskemål/behov av ytterligare personligt mål lägger vi till det med. Det viktiga är att du själv känner att du har möjlighet att göra en progression i ditt uppdrag.

 

Reflektioner
Utvärdering Utvärderas inför återkopplingssamtal i mars.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: