👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bifrost utvecklingssamtal

Skapad 2018-11-02 04:19 av Ylva Engvall
Utvecklingssamtal
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Vårdnadshavares tankar inför utvecklingssamtal

Hur trivs ditt barn i förskolan?
Vad tycker ditt barn om att leka/göra?
Vad vill du veta om ditt barns vardag?
Vad tycker du är viktigt i vårt bemötande av ditt barn?
Hur kan vi medverka till att du känner dig trygg när du lämnar ditt barn på förskolan?
Har du några idéer/tankar om hur samarbetet med förskolan kan utvecklas?

Samtalet skall handla om i vilka situationer barnet visar välbefinnande, motivation, inspiration och glädje. Hur  verksamheten kan utmana barnet och gruppen till nya lärdomar samt att utforska nya material och sammanhang. Läroplanen ställer inga krav på att det enskilda barnet skall prestera något. Däremot blir kraven på verksamheten tydliga för att skapa förutsättningar till en utmanade och gynnsam lärandemiljö för det enskilda barnets och gruppens möjligheter till fortsatt utveckling och lärande.

Beskriv, berätta och visa med stöd av dokumentation vad som har väckt barnets engemang och intresse under året och vad barnet intresseras av just nu.
Sammanfattning

Här hittar vårdnadshavare information om digital pedagogisk dokumentation (DPD).

”Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal”(s.13, Lpfö 98 reviderad 2010).

Varför digital pedagogisk dokumentation?

Vi använder oss av Digital Pedagogisk Dokumentation (DPD) för att dokumentera barns lärande och utveckling. Den Digitala Pedagogiska Dokumentationen (DPD:n):

 • skapar en brygga mellan förskola, förskoleklass och skola och ser därför till det livslånga lärandet
 • tydliggör den nya läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010
 • skapar förutsättningar för föräldrarna att aktivt kunna ta del av barnens digitala pedagogiska dokumentation
 • skapar en hög kvalitet inom förskolan
 • tydliggör barnens utveckling över tid
 • skapar bättre tillgänglighet


Syfte och mål

 • att synliggöra barnets utveckling och läroprocesser
 • att tillsammans med vårdnadshavare främja det enskilda barnets utveckling
 • att i dialog med föräldrarna samla kunskap om barnet för att på så sätt få en bättre helhetsbild av barnet
 • att vårdnadshavarna blir delaktiga och får möjlighet att påverka verksamheten och barnets situation inom ramen för läroplanen Lpfö 98 reviderad 2010
 • att pedagoger och vårdnadshavare tillsammans, vid behov, utforma en verksamhetsutvecklingsplan(VUP) och utvärdera denna


Syfte och mål för barnet

 • att ge det enskilda barnet bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas rikt och mångsidigt
 • att barnet känner sig sett, hört och respekterat för den den är
 • att barnet bättre kan se och förstå sitt eget lärande
 • att barnets kunskaper och intressen tas tillvara och utvecklas
 • att barnet utmanas och får hjälp och stöd i sin utveckling


Information inför samtal

 • Vi ser inte på barnets individuella utveckling och lärande i jämförelse med andra barn och inte heller utifrån olika åldersstadier.
 • Vi grundar den pedagogiska dokumentationen på dagliga iakttagelser, observationer, barnintervjuer och pedagogiska diskussioner.
 • Utformandet av verksamhetsutvecklingsplanen(VUP) kring barnet sker i en dialog mellan pedagog och vårdnadshavare
 • Vi beslutar gemensamt vad som ska göras på förskolan och vad vårdnadshavarna kan göra hemma för att bidra till en positiv utveckling för barnet