Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Gunnesboskolan F-6 2018-2019

Skapad 2018-11-06 09:42 av Linda Mårtensson
Medarbetarsamtalet är ett samtal om utveckling av individen, arbetsgruppen, verksamheten och om olika typer av kompetens. Syftet är att: • Utveckla dig som medarbetare vad gäller medskapande, kompetens, ansvar och arbetsuppgifter • Utveckla arbetslaget och verksamheten • Fånga upp utvecklingsbehov hos dig som individ och formulera din utvecklingsplan
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 

 • Reflektioner
 • Uppföljning och utvärdering
 • Nya mål (Individuell utvecklingsplan)

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Skolområdets vision:

Lust att lära - lära@lära - livslångt lärande

Lusten är grunden för allt lärande. Vi arbetar därför aktivt med att skapa förutsättningar för trygga, kreativa och utmanande lärmiljöer. Lära@lära innebär att förstå sitt eget lärande och få tillgång till olika verktyg för detta, öka sin motivation och stärka sitt självförtroende. Livslångt lärande handlar om att skapa beredskap för att möta en framtid i ständig förändring och utveckla sin förmåga att anpassa sig till nya situationer.

Förskolan, skolan och fritidshemmen är en trygg miljö för alla, fri från diskriminering och kränkande behandling och präglas av respekt för människors olikheter. Alla går till förskolan, skolan och fritidshemmen och känner glädje och trygghet Alla på förskolan, skolan och fritidshemmen vågar se, vågar säga ifrån och vågar bry sig! Alla pratar med varandra - inte om varandra!

 

Skolans mål:

Trygghet och arbetsro

 

Delmål

Arbetsro

 • all personal arbetar utifrån konsekvenstrappan
 • elever och vårdnadshavare är förtrogna med skolans arbete gällande konsekvenstrappan
 • pedagogerna är väl förberedda och kommer i tid till lektionerna

Lektionsstruktur

 • lektionerna har en tydlig start och avslut
 • läraren går igenom lektionens innehåll och mål med hjälp av bildstöd
 • eleverna arbetar med sina uppgifter och har tillgång till sina kompensatoriska hjälpmedel samt anpassningar
 • läraren avslutar lektionen med att utvärdera lektionsmålet tillsammans med eleverna

Bemötande

 • vi har en trevlig ton mot varandra och respekterar varandras olikheter
 • vi har förtroende för varandra utifrån våra olika yrkesroller
 • vi visar eleverna att vi har höga förväntningar på dem 

 

Förhållningssätt-BFL

Kollegialt lärande utifrån BFL

Fokus för kommande års BFL-grupper är bla kollegialt lärande, tydliga planeringar och förtydligande av målen. Förhoppningsvis är detta vägen till att nå våra läsårsmål.

Arbetssätt som genomsyrar all verksamhet i BSF Lunds stad, utgår från fem nyckelstrategier. Det arbetssättet ligger till grund för att ge barn/elever de bästa förutsättningar att utvecklas till ansvarstagande individer. Förmågan att samarbeta, visa hänsyn och visa respekt till andra människor ligger till grund för allt lärande.

 

SKA-Lönesamtal

SKA (systematiskt kvalitetsarbete)

Varje medarbetare ska kontinuerligt aktivt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att utveckla och förbättra verksamheten. Arbeta efter verksamhetens årshjul där det systematiska kvalitetsarbetet synliggörs.

Lönesamtal sker mellan arbetstagare och arbetsledare.

Lönekriterierna syftar till att stimulera till förbättringar i verksamheten. Lönen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat i arbetet.

 

Yrkesskicklighet - förmåga att skapa en god lärandemiljö.

På Gunnesboskolan F-6 innebär det att medarbetaren visar resultat på:

* Förmåga att vara en god ledare i klassrummet.
* Förmåga att ta till sig ny kunskap (pedagogisk-didaktisk, läroplans- och ämneskunskap) och integrera denna i sin undervisning.
* Förmåga att tydligt delge elever och föräldrar kunskapsmål och bedömning.
* Förmåga att nå goda resultat i sin undervisning.
* Förmåga att skapa och upprätthålla goda, professionella relationer till elever, vårdnadshavare och kollegier.

 

Individuella faktorer - förmåga att ta ansvar för, initiativ till, och att utveckla skolans kompetens

På Gunnesboskolan innebär det att medarbetaren visar resultat på:

* Förmåga att ta ansvar och initiativ till utvecklingsfrågor utifrån skolans arbetsplan.
* Förmåga att ta initiativ till och ansvar för att utveckla sin egen kompetens utifrån skolans mål.
* Förmåga att vara flexibel genom att ställa om till nya förutsättningar och situationer och ser möjligheter framför hinder.

 

Gemensamt pedagogiskt arbete - förmåga att bidra till skolans utveckling i ett 1-16-årsperspektiv.

På Gunnesboskolan innebär det att medarbetaren visar resultat på:

* Förmåga att bidra och verka i arbetslagets gemensamma arbete mot gemensamt satt mål.
* Förmåga att bidra till ett positivt arbetsklimat genom att visa, lyssna på och stödja varandra i det pedagogiska arbetet.
* Förmåga att skapa och aktivt delta i mötesarenor där samarbete kollegor emellan är en naturlig del.
* Förmåga att överföra ny kunskap till kollegor och stimulera andra till nytt lärande.
* Förmåga att presentera verksamheten utåt på ett professionellt sätt.

Reflektera över följande frågor inför samtalet. Med undervisning menas både timplanestyrda lektioner under skoldag och fritidshemsverksamhet.

Fundera över dina tidigare målsättningar och utvecklingsområden. Hur har det gått? Använd gärna möjligheten att ladda upp filer eller foton som visar hur du utvecklats mot målen eller i allmänhet som pedagog sedan förra samtalet.

Är du nyanställd kan du ladda upp något du känner dig nöjd med sedan innan eller från detta läsår.

Uppföljning och utvärdering Tillbakablick från förra medarbetarsamtalet

Individuell utvecklingsplan

 

 

Plan Vilka utvecklingsområden ska du prioritera inför kommande läsår vad gäller din professionella utveckling? Välj i första hand områden med beröringspunkter inom KL samt skolan mål.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: