Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Annegårdens förskola 18/19 LF

Skapad 2018-11-07 09:31 av Maria Thelander
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 

 • Reflektioner
 • Uppföljning och utvärdering
 • Nya mål (Individuell utvecklingsplan)

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

På Annegårdens förskola jobbar vi Reggio-inspirerat och har arbetat fram våra grundpelare.

Under läsåret 18/19 är

Annegårdens värdeord 

 

Det här är vad Reggio Emilia pedagogiken betyder

för oss på Annegården:

 • Bemötande: Bl.a. respekt för barnens kompetens, barnen har stort inflytande över sin tid på förskolan, alla pedagoger har ansvar för alla barn.  
 • Lärmiljön ska vara föränderlg, en tredje pedagog. Det är barnens miljö, och de ska få påverka vad som finns där. Vi samarbetar mellan avdelningarna vad gäller miljöerna och de ska återspegla barnens intressen och utmana lek och lärande.
 •    De 100 språken: barnen ska får använda alla sina olika språk, få många olika möjligheter till lek och lärande. Miljöerna erbjuder många olika uttrycksmöjligheter. Alla sinnen ska få möta alla tekniker!
 • Reflekterande förhållningssätt: Reflektion sker ständigt mellan pedagoger, mellan barn - pedagoger och barn  barn. Pedagoerna är medforskare, låter barnen ställa hypoteser och reflektera kring det som intresserar dem. Vi är lyhörda och ger barnen verktyg att utforska och lära. Vi lär tillsammans. 

 

 

Reggio Emilia - fokus

Lärmiljöer

 

(Grön Flaggmålen

Grön Flagg – Livsstil & Hälsa, Djur & Natur, Global samverkan, Stad & Samhälle.

 

Hela skolområde Norra Fäladens verksamhetsidé är Vi är framtiden!

Mål för hela skolområde Norra Fäladen -

För att kunna vara en förskola/skola i framtiden arbetar vi utifrån:

 • Värdegrunden:

I förskolan/skolan möter alla varandra med engagemang, hänsyn och en positiv inställning.

För att framtiden ska vara hållbar är vår syn på:

 • Lärande:

Förskolan/skolan genomsyras av en kvalitativ syn på kunskap.

För att vara en förskola/skola som visar på möjligheterna är vårt:

 • Arbetssätt:

Förskolan/skolan genomsyras av: Kreativitet, Öppenhet, Samarbete och Digital kompetens

 

Nedan följer de ingresser vi har i våra pedagogiska planeringar som vi kommer ha som grund i vårt systematiska kvalitetsarbete under nästa läsår. Utifrån dessa och sedan specifikt utvalda läroplansmål kommer arbetet ha sin grund.

 Normer och värden

 

I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. 

 

Barns inflytande

 

Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

 

 • Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att
  påverka sin situation

 

Utveckling och lärande

 

Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan.

Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer.

Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

 • Utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

Digitalisering

Vi ska utveckla det digitala arbetet för en modern förskola med många möjligheter genom att:
• Se över våra lärmiljöer och vad vi kan förändra/förbättra/utveckla genom digital
teknik och digitala verktyg.
• Utöka vårt användande av digitala verktyg och plattformar för att utveckla vårt
kollegiala lärande.
• Minst en pedagog i varje arbetslag ska bli certifierad Apple teacher

 

Kollegialt lärande utifrån BFL

Fokus för kommande års BFL-grupper  är undervisningen i förskolan genom att skapa lärande undervisnings

Arbetssätt som genomsyrar all verksamhet i BSF Lunds stad, utgår från fem nyckelstrategier. Det arbetssättet ligger till grund för att ge barn/elever de bästa förutsättningar att utvecklas till ansvarstagande individer. Förmågan att samarbeta, visa hänsyn och visa respekt till andra människor ligger till grund för allt lärande.

 

SKA (systematiskt kvalitetsarbete)

Varje medarbetare ska kontinuerligt aktivt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att utveckla och förbättra verksamheten. Arbeta efter verksamhetens årshjul där det systematiska kvalitetsarbetet synliggörs.

Lönesamtal sker mellan arbetstagare och arbetsledare.

Lönekriterierna syftar till att stimulera till förbättringar i verksamheten. Lönen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat i arbetet.

 

Yrkesskicklighet/Pedagogiskt arbete

Ex vis

 • Förmåga att skapa en god lärande miljö där lärandet sker i samspel med andra och där barnen har inflytande över sin vardag på förskolan
 • Deltar aktivt i planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av verksamheten
 • Anpassar verksamheten efter barns olikheter, förmågor, lärstilar och ser alla barn som en tillgång för gruppen
 • Kan överföra kunskaper till andra och bidrar till nytt lärande
 • Förmåga att ta till sig ny kunskap och integrera den i utvecklingsarbetet med barnen
 • Förmåga att skapa goda relationer till barn, föräldrar och kollegor

 

Individuella faktorer

Ex vis

 • Förmåga att ta ansvar, initiativ, samarbeta och utveckla sin egen kompetens
 • Ser möjligheter istället för hinder, lösningsfokuserad
 • Har förmåga att presentera verksamheten utåt på ett professionellt sätt
 • Skaffar själv nödvändig information för att hålla sig informerad om verksamheten
 • Bidrar till att skapa ett positivt arbetsklimat genom att motivera, stötta, lyssna på och engagera andra i personalgruppen
 • Är en god företrädare för verksamheten

 

Gemensamt pedagogiskt arbete

Ex vis

 • Förmåga att bidra till en utveckling som gagnar hela förskolan
 • Ger förslag på lösningar och förbättringar av verksamheten och deltar aktivt i förändringsarbete
 • Uppfyller verksamhetens mål
 • Deltar aktivt i pedagogiska diskussioner
 • Förmåga att skapa och aktivt delta i mötesarenor, där samarbete mellan kollegor är en naturlig del

 

Vad innebär målen för dig och hur märks det i ditt arbete?
(Verksamhetidén, Grön flagg och mål för läsåret 2018-2019)

Hur märks det för verksamheten och barnen att du arbetar efter skolområdets och skolans egen vision med mål? Läs igenom verksamhetsidén samt mål för läsåret och tänk igenom hur du arbetar med nedanstående rubriker.
Uppföljning och utvärdering Tillbakablick från förra medarbetarsamtalet

Individuell utvecklingsplan

 

 

Plan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: