Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Jbäck - Resursperson

Skapad 2018-11-12 09:54 av Anna Carlén
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 23 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Bästa medarbetare

I denna cykel av samtal har vi fokus på dig som medarbetare i relation till eleverna, deras lärande och trygghet. Cykeln startar på höstterminen med det framåtsyftande medarbetarsamtalet. Därefter uppföljande samtal i februari för att i mars avslutas med ett lönesamtal i dialog. Den nya lönen utbetalas med aprillönen. Det uppföljande samtalet är en utvärdering av tiden ett år från 1 april.

Skriv kortfattat ner dina tankar och reflektioner så har vi det att utgå ifrån vid samtalet.

Varmt välkommen!

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

 Vår lönepolitik och våra löneavtal, en sammanfattning

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare

 Våra planer är centrala i styrningen av skolans verksamhet och ska vara kända av alla medarbetare (läs om du inte har det gjort det tidigare).

 • Verksamhetsplan
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Elevhälsoplan

Medarbetarsamtal, i grupp och enskilt

Under långsiktiga mål hittar du våra verksamhetsmål. Under medarbetarsamtal i grupp samtalar ni tillsammans om hur ni kan nå målen. Inför samtalet har du själv först funderat ut vad just du kan göra och utveckla för att främja målen.

Under det enskilda samtalet vill vi att du reflekterar kring fyra korta frågor.

Om din arbetssituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Johannesbäcksskolans mål i verksamhetsplanen:

Öka förståelsen för hur inkluderande lärmiljöer kan påverka olika elevers lärande positivt.

Höja resultatet på elevenkäten på fritidshemmet .

Att synliggöra och reflektera kring normer, hur normer kommer till uttryck och reproduceras samt vilka konsekvenser normer får.

Nedbrutna fritidsmål:

*Alla lärmiljöer är anpassade utifrån elevers olika förutsättningar och rätten till en trygg och likvärdigt lärande i fritidshemmet.

*Fritidshemmet anpassar sin verksamhet och ger särskilt stöd till elever som behöver det. Alla elever får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.

*Verksamheten har hög medvetenhet om delaktighetens betydelse för elevers hälsa och lärande.

*Höja kvaliteten på våra aktiviteter och ha en tydligare koppling till kap 4 i Läroplanen.

*Öka antalet aktiviteter som erbjuds och minska den ”fria leken” utomhus.

*Öka samarbetet och bidra till ett positivt arbetsklimat.

*Jobba vidare med material utifrån Metoo, HBTQ osv.

*Öka styrda lekar som främjar samarbete, är könsöverskridande och stimulerar till att våga prova nya saker än det man är van vid.

Långsiktig målbild Grundskolans fyra mål är att alla elever - trivs och mår bra - når målen i samtliga ämnen - förbättrar årligen sina resultat - har huvudrollen i sitt och skolans arbete

Detta är ditt individuella målkort

Här finns din individuella utvecklingsplan, dina individuella mål och förväntade resultat (har skriver du in det du vill satsa på efter att ha haft medarbetsamtalet i grupp samt ifall du har några egna personliga mål).

KLICKA PÅ "NYTT FÖRSLAG".

Vad behöver du utveckla och förstärka? Hur gör du det?

Önskad inriktning på längre sikt? Vad behöver göras?

Valt mål ur verksamhetsplanen:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Valt mål ur verksamhetsplanen:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Du reflekterar själv runt nedanstående frågor
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förbered detta utvärderande samtal genom att fylla i självskattningen nedan. Som stöd har du blivit tilldelad bedömningsmatrisen " Lönekriterier för fritidspedagoger, förskollärare och resurspersoner". Inled ditt svar med att skriva var du placerar dig själv, grundnivå, bra, mycket bra eller excellent. Därefter motiverar du ditt ställningstagande utifrån bedömningsmatrisen. Grundnivå definieras som att du bidrar till att eleverna uppnår önskat mål.
Bra är du om du i hög grad bidrar till elevernas utveckling mot skolans mål.
Mycket bra är du om du i mycket hög grad bidrar till elevernas utveckling mot skolans mål.
Excellent är du om du föredömligt bidrar till elevernas utveckling mot skolans mål.

Systematisk utveckling som arbetsmetod är ett grundkrav enligt skollagen. En medarbetare som är drivande i arbetslagets utveckling är i matrisen "mycket bra". En excellent medarbetare driver utvecklingen på skolövergripande nivå.

Mötet med eleven
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utveckling
Namn
Kommentar…
Medarbetare
Namn
Kommentar…
Ekonomi
Namn
Kommentar…

Lönedialog:

Titta på Uppsala kommuns dokument om lönekriterier för din yrkesgrupp. Det är utifrån dessa kriterier och din placering i löneboxen som din insats skall bedömas i lönesamtalet. I fliken uppföljande samtal använde du kriterierna när du självskattade dig själv.

I denna flik redovisar din chef arbetsgivarens slutsats om din måluppfyllelse.

Arbetsgivare och arbetstagare för en dialog om denna slutsats och vad det innebär. Utifrån detta samtal sätter chef-medarbetare tillsammans upp mål för dig.

Chefens bedömning och lönedialog
Sammanfattning och löneförslag
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: