Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal MaB/Ny 2018/2019

Skapad 2018-11-12 10:32 av Charlotta Nordström
underlag för utvecklingsamtal
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Normer och värden - Hur utformar vi verksamheten så att barnet tillägnar sig de etiska värden och normer som ett demokratiskt samhälle vilar på? Hur visar barnet förståelse för varandras olikheter?

Utveckling och lärande - Hur erbjuder vi barnet individuella utmaningar i vår utbildning? Vart riktas barnets nyfikenhet? Vi arbetar ämnesövergripande genom projekt och kommer beröra olika läroplansmål ur ett helhetsperspektiv.

Barns inflytande - Hur arbetar vi med att ge barnen inflytande i verksamheten, i grupp och individuellt.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Läs mer i Lpfö 98 rev 16

Koppla till den pedagogiska planeringen Normer och värden

Normer och värden
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Läs mer i Lpfö 98 rev 16

Koppla till den pedagogiska planeringen Utveckling och lärande

Utveckling och lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.Lpfö 98 rev 16

Koppla till den pedagogiska planeringen Barns inflytande

Barns inflytande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.Lpfö 98 rev 16

Förskola och hem
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: