Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kv Medarbetarsamtal skolledning läsåret 2018/19

Skapad 2018-11-19 08:31 av Gunilla Söderström
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 20 - 70 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Under första delen av samtalet följer vi upp föregående styrkort och går sedan över på verksamhetens nuläge och de prioriterade mål vi formulerar tillsammans. 

Du förbereder samtalet genom att reflektera kring de olika frågeställningarna under respektive flik i samtalsmallen. Fyll i flikarna "Uppföljning av föregående styrkort", "Analys av skolans verksamhetsplan" och "Arbetet nu och framåt". Övriga delar fyller vi i tillsammans. 

I samtalsmallen finns också en bild över vad som kan påverka din arbetsmiljö. Fundera lite extra kring balansen mellan de olika hörnen. 

Jag ser fram emot att träffa dig!

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Uppdrag och mål

Varje skolas förmåga att skapa goda resultat är utgångspunkten för styrning och ledning. Den enskilda skolans utvecklingspotential och resultat är därför i fokus. En bärande idé i utvecklingen av kommunala grundskolor i Uppsala är att den enskilda skolan, dess ledare och medarbetare, ska åstadkomma en skola som är ett
föredöme när det gäller välskötthet, attraktivitet och elevernas lärande, trygghet och utveckling.

Statligt uppdrag
Utgångspunkten för vår styrning och ledning är det statliga uppdraget i form av Skollag, Skolförordning och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Kommunalt uppdrag
Den kommunala grundskolans uppdrag styrs utifrån:
• mål och budget, kommunens övergripande styrdokument
• utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget
• verksamhetsplan grundskola


Styrdokumenten är inriktade på att skolan ska vara en naturlig mötesplats för barn och ungdomar med
olika bakgrund och erfarenhet. Alla barn ska känna trygghet i skolan och mötas och utmanas utifrån
sina olika förutsättningar för att klara kunskapsmålen. Vi fokuserar på att höja kunskapsresultaten, öka
jämlikheten och höja läraryrkets attraktivitet.

 

Vårt arbete utifrån ett 0–19-perspektiv
Utbildningsförvaltningens organisation baseras på ett strategiskt tänkande utifrån ett 0–19 års perspektiv
där alla verksamheter har ett gemensamt ansvar kring uppdraget i mål och budget. Allt vi gör ska
skapa möjligheter för Uppsalas barn och elever, från förskola till gymnasieskola, att nå målen för utbildningen
och en examen från gymnasiet.

________________________________________________________________________________________________________________

Mål och budget
Uppsalas alla elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande
Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi
Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

 

Grundskolans vision
Alla elever ska lyckas

 

Grundskolans prioriterade områden
Styrning och ledning mot ett inkluderande synsätt och arbetssätt - tillgängliga lärmiljöer
Digitalisering

________________________________________________________________________________________________________________

 

Skolnivå

Vi ska bli bra på att undervisa de elever vi har genom att utveckla vår kompetens i språkutvecklande arbetssätt, inkludering och även digitalisering. Alla elever ska lyckas.

Skolledaren ansvarar för att skolan organiseras och utvecklas i linje med grundskolans verksamhetsidé
och verksamhetsplan. Detta konkretiseras för den enskilda skolan i verksamhetsplanen och
medarbetarsamtalen genom målkort för varje medarbetare.
Skolledaren ansvarar för att åstadkomma det som kännetecknar en välskött organisation:


• Verksamhetsidé och värderingar har eleven i fokus och är etablerade och levande i hela skolan.
• Arbetssätten och processerna är systematiserade så att verksamhetsidé och värderingar levandegörs
i hela skolan.
• Organisation med tydliga ansvarsroller och samverkan får verksamhetstid, värderingar och arbetssätt
att förverkligas.
• Medskapande och samsyn är etablerat, ”vi är ett”.
• Information och dialog om resultat och kvalitet sker systematiskt så att alla på skolan arbetar
från ett ärligt nuläge mot målen.
• Skolan analyserar och följer upp sina resultat och anpassar efter behov.
Arbetet med ständiga förbättringar sker bland annat genom verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. 

Uppföljning av föregående styrkort

Vilken är din skolas utmaningar?

Detta är ditt individuella styrkort

Du ska inte fylla i något innan här. Det gör du och jag tillsammans på medarbetarsamtalet. 

Här sammanfattas dina prioriterade mål och handlingar som är kopplade till målen.

Du ska också tänka till hur du följer upp effekten av dessa.

Skolledarens prioriterade mål utgår från en analys av verksamhetsplanen i relation till mål och budget men står i relation till skolans förutsättningar. 

Formulera MÅL, HANDLING och UPPFÖLJNING AV EFFEKT
Triangeln Hur upplever du din arbetsmiljö? Hur fungerar balansen mellan din fritid och ditt arbete?
4.Framåt

Uppföljning styrkort

Chefens bedömning
Bedömning utifrån skolledares styrning och ledning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: