Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal för vaktmästare på Malmaskolan 2018/2019

Skapad 2018-11-22 11:28 av Jan Hagman
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal på Malmaskolan

 • I början på höstterminen träffas medarbetare och chef för att samtala om arbetet. Vi sätter upp mål för det innevarande läsåret.
 
 • I början av vårterminen träffas vi för ett uppföljande medarbetarsamtal och diskuterar din prestation i relation till målen och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp.

 

 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Pluggparadisets samarbetsrum

Förberedelser inför medarbetarsamtal

Som medarbetare ska du känna till de väsentliga dokumenten för skolans verksamhet. Dessa dokument hittar du i Teams

 • Verksamhetsplan (innevarande läsår)
 • Kris- och beredskaps planen
 • Elevhälsoplanen
 • Brandskyddspärmen

 

Arbetssituation

Medarbetarsamtalet innehåller reflektioner kring din arbetssituation ur tre aspekter uppdrag, hälsa och medarbetarskap. Skriv några korta kommentarer kring dessa tre områden här nedan. Du väljer själv vad du vill ta upp utifrån vad du tycker är viktigt att diskutera och vad du vill dela med dig av. Jag vill också att du kort reflekterar kring ditt ansvarsområde inom fritidsverksamheten. Har du någon bisyssla markerar du även detta. 

Målkort

Som en del av din förberedelse ska du även fylla i förslag på mål och aktiviteter i ditt målkort. Dessa hittar du i nästa flik.

Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Detta är ditt individuella målkort

Här finns ditt målkort för det kommande läsåret. I målkortet använder du främst verksamhetsplanen för att formulera dina tre mål. Målkortet kan utgå från sådant du behöver utveckla och förstärkta. Det kan även utgå från dina styrkor. Du kanske har saker som du är bra på som du vill sprida eller utveckla? 

Börja själv med att skriva en grund på denna sida. Detta utvecklas vidare under samtalet och behöver inte vara helt färdigt innan.

Målen ska vara utvärderingsbara senast vid läsårets slut och du ska fundera på hur du utvärderar det. Du gör en sida för varje mål. Målen utvärderas och klarmarkeras av dig.

 

Koppling mellan mål, resurser och utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering

Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal

Förbered detta utvärderande samtal genom att fylla i självskattningen. Den har du fått kopplad till dig här i unikum. Du markerar i vilken nivå du anser att du är i de olika aspekterna. Uppfyller man inte alla kriterier på nivån kan man inte kryssa den nivån, då kan man kommentera det.

Här nedan har du ytterligare möjlighet att kommentera och motivera dina markeringar i matrisen. Har du kryssat mycket bra eller excellent ska du alltid motivera detta mer än med markeringen i matrisen. En medarbetare som driver utveckling av sagt område utanför sina egna grupper är i matrisen mycket bra. En excellent medarbetare driver utvecklingen på skolövergripande nivå.

 Vår lönepolitik och våra löneavtal

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare

Titta på Uppsala kommuns dokument om lönekriterier för din yrkesgrupp. Det är utifrån dessa kriterier din insats skall bedömas och som sedan resulterar i en lön utifrån arbetsvärderingen i den box du tillhör.

Analys utifrån lönematrisen/lönekriterierna Vad vill du framhålla i förhållande till de olika aspekterna i matrisen/kriterierna? Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbetet? Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram? Vill du visa t.ex. planeringar eller andra exempel så kan du ladda upp filer under startsidan för samtal.
Utifrån lönekriterier - vad är din sammanfattade bedömning av din egen prestation?

Individuell utvärdering

Innan maj månads utgång fyller du själv i en utvärdering av hur du tycker att läsåret har fallit ut. Summera med lite reflektioner inför framtiden och glöm inte att skriva ner eventuella behov eller önskemål av kompetensutveckling. Denna reflektion innebär inte ett extra samtal. Uppföljning sker i samband med planeringen inför nästa läsår och vid höstens medarbetarsamtal. Ditt personliga mål utvärderar du på sidan HT Målkort i utvärderingsrutan där. Glöm inte att pricka av när du tycker att målet är färdigt.

Du reflekterar själv runt nedanstående frågor som summering av läsåret och avstamp in i nästa läsår
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: