Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal och lönedialog 2018/2019 - Skolsköterska Malmaskolan

Skapad 2018-11-22 12:07 av Jan Hagman
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 23 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Bästa medarbetare

I denna cykel av samtal har vi fokus på dig som medarbetare i relation till eleverna, deras lärande och trygghet. Cykeln startar på höstterminen med det framåtsyftande medarbetarsamtalet. Därefter uppföljande samtal i februari för att i mars avslutas med ett lönesamtal i dialog. Den nya lönen utbetalas med aprillönen. Det uppföljande samtalet är en utvärdering av tiden ett år från 1 april.

Skriv kortfattat ner dina tankar och reflektioner så har vi det att utgå ifrån vid samtalet.

Varmt välkommen!

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

 Vår lönepolitik och våra löneavtal, en sammanfattning

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare

 Inför ditt lönesamtal vill ska du läsa nedanstående planer. De är centrala i styrningen av skolans verksamhet och ska vara kända av alla medarbetare.

 • Verksamhetsplan
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Elevhälsoplan

Ur verksamhetsplanen ska du välja två övergripande mål. Dessa är långsiktiga och fokus ligger flera år framåt i tiden.
Därefter väljer du i verksamhetsplanen ut kortsiktiga mål där du vill lägga ett speciellt fokus detta år. Formulera aktiviteter som verkar mot målet och fyll i dessa i fliken samtalsunderlag.

Men innan du går vidare vill vi att du reflekterar kring fyra korta frågor.

Om din arbetssituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Här samtalar vi kring din roll i skolans uppdrag och det systematiska kvalitetsarbetet.

Verksamhetsidé

Malmaskolan ska vara skolan där elever trivs, lyckas och är trygga.

På Malmaskolan arbetar vi aktivt för att:

 • visa eleverna att vi har positiva förväntningar på dem,
 • samarbeta kring elevernas måluppfyllelse,
 • stärka eleverna att växa till ansvarstagande och självständiga individer,
 • ge eleverna möjlighet att uppleva olika uttryck för kunskap, teoretiskt såväl som praktiskt och estetiskt och
 • inspirera och stimulera eleverna till att lära för livet.

Verksamheten ska präglas av tydlighet, glädje, engagemang och delaktighet som en förutsättning för att skapa lust till lärande och kreativitet.

 

Långsiktig målbild • Eleverna är trygga i skolan • Eleverna upplever en hög grad av delaktighet • Eleverna är godkända i alla ämnen • Eleverna har en positiv kunskapsutveckling • Medarbetarna visar genom sina val en medvetenhet om resurseffektivitet

Detta är ditt individuella målkort

Här finns din individuella utvecklingsplan, dina individuella mål och förväntade resultat.

Vad behöver du utveckla och förstärka? Hur gör du det?

Önskad inriktning på längre sikt? Vad behöver göras?

Börja med att klicka på nytt förslag och namnge det, gärna med datum och namn. Klicka på spara.

Nu kan du själv fylla på med kortsiktiga mål och aktiviteter från vår verksamhetsplan, och du vill göra för att nå dessa mål. Under medarbetarsamtalet fyller chef och medarbetare tillsammans på med ytterligare text.

Kortsiktigt mål 1 – aktiviteter innevarande läsår
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Kortsiktigt mål 2 – aktiviteter innevarande läsår
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Kortsiktigt mål 3 – aktiviteter innevarande läsår
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Du reflekterar själv runt nedanstående frågor
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förbered detta utvärderande samtal genom att fylla i självskattningen nedan. Som stöd har du blivit tilldelad bedömningsmatrisen " Lönekriterier för skolsköterskor". Inled ditt svar med att skriva var du placerar dig själv, grundnivå, bra, mycket bra eller excellent. Därefter motiverar du ditt ställningstagande utifrån bedömningsmatrisen.
På grundnivå utför du de insatser som förväntas utföras enligt gällande styrdokument.
För nivån bra bidrar du till skolans måluppfyllelse i övrigt.
För nivån bra bidrar du i hög grad till skolans måluppfyllelse. Du initierar processer och förmedlar kunskaper och erfarenheter
För excellent bidrar du över förväntan till skolans måluppfyllelse. Du driver, leder och tar ansvar för processer på skolan.

Systematisk utveckling som arbetsmetod är ett grundkrav enligt skollagen. En medarbetare som är drivande i arbetslagets utveckling är i matrisen "mycket bra". En excellent medarbetare driver utvecklingen på skolövergripande nivå.

Uppdraget
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Kommunikation med och bemötande av elever och vårdnadshavare
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Samarbete och ansvar
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Ekonomi
Namn
Kommentar…

Lönedialog:

Titta på Uppsala kommuns dokument om lönekriterier för din yrkesgrupp. Det är utifrån dessa kriterier och din placering i löneboxen som din insats skall bedömas i lönesamtalet. I fliken uppföljande samtal använde du kriterierna när du självskattade dig själv.

I denna flik redovisar din chef arbetsgivarens slutsats om din måluppfyllelse.

Arbetsgivare och arbetstagare för en dialog om denna slutsats och vad det innebär. Utifrån detta samtal sätter chef-medarbetare tillsammans upp mål för dig.

Chefens bedömning och lönedialog
Sammanfattning och löneförslag
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: