👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolla förskolas mall för utvecklingssamtal

Skapad 2018-12-10 13:28 av Barbara Forsström
Mall för utvecklingssamtal för förskolan med VUP.
Förskola 0 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Lek och Lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Barnet i leken Vad är barnet intresserat av? Hur leker det själv? Hur leker det tillsammans med andra? Vad är barnets styrkor i leken?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Barnet, undervisning och lärande Vilket tema arbetar vi med? Vilka fokusmål har vi? Hur har barnets delaktighet varit i temaarbetet/lärarinitierad lek? Hur tar barnet till sig undervisningen?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Relationell pedagogik

Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.

Det sociala stödet Handlar om att vi vuxna visar för barnen ”att vi gör detta tillsammans”. Antingen genom handling (ta barnet i handen) eller genom ord (jag följer med dig).
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Det kognitiva stödet Handlar om att vi vuxna ger barnen stöd så att det förstår hur de ”kan använda sina resurser”. Det kan vara genom instruktioner (om du håller med båda händerna så kanske det går) eller genom handling (titta hur jag håller gaffeln, testa du med att hålla så) men också genom att ställa öppna och utmanande frågor (Varför tror du det är så? Hur gjorde du sist? Har du någon idé?)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Det emotionella stödet Handlar om att vi vuxna visar barnen att ”vi tror på dem”. Detta kan vi göra genom handling (en blick, kroppsspråk) eller genom ord stöttar vi dem (du klarar det, jag tror på dig).
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Språk och kommunikation

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

Barnet och kommunikation i gruppen Hur arbetar vi med kommunikation i gruppen? Vilka hjälpmedel använder vi oss av? Hur har vårt arbetssätt främjat barnets språkliga utveckling?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Barnet och språkutvecklingen Hur använder barnet språket i sin kommunikation med andra (i leken, vid konflikter, att tala inför andra, att vara delaktig i olika aktiviteter)? Vilket intresse visar barnet för språket (sagor, läsning, bokstäver, IT)? Vilket intresse visar barnet för AKK?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Barns inflytande

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Delaktighet och inflytande Hur arbetar vi för att ge barn inflytande i verksamheten? Hur tar barnet till sig det? Hur gör vi för att barn ska vilja vara delaktiga, att våga uttrycka sin mening?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Demokratiskt förhållningssätt Hur arbetar vi för att utveckla ansvarsfulla medborgare utifrån varje barns förmåga? Hur visar barnet att det är ansvarsfullt utifrån sin förmåga (t.ex. vid rutinsituationer, gentemot kompisar, pedagoger och miljön på förskolan)?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…