👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lejonet, överinskolning förskoleklass

Skapad 2018-12-13 10:30 av Ann-Charlotte Eklund
Överinskolning förskoleklass
Förskola 5 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Enligt förskolans läroplan ska arbetslaget fortlöpande föra samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång per år. 

Detta utvecklingssamtal kommer att fokusera på:

Normer och värden - Trivsel, trygghet och kamratrelationer

Utveckling och lärande - Intressen och erfarenheter

Barns inflytande - Delaktighet

Förskolan och hemmet - Samarbete med hemmet

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Läs mer i Lpfö 98 rev 16

Beskriv hur verksamheten arbetar med alla människors lika värde Vi arbetar kontinuerligt med att sätta ramar och rutiner utifrån barngruppens behov. Vi vill få barnen att på ett naturligt sätt agera och bemöta sina kamrater positivt. Det gör vi genom att lära oss att samarbeta, lyssna på varandra och respektera varandras åsikter. Det är också viktigt att barnen vågar visa sina känslor och vi uppmuntrar dem att prata och berätta för oss eller en kamrat om situationer som uppstått genom att hjälpa dem sätta ord på sina känslor. Genom att vara bra förebilder för barnen tror vi att vi skapar bra förutsättningar för att respektera och visa hänsyn till varandra, barn-vuxen, vuxen-barn och vuxen-vuxen. I vardagliga samtal uppmärksammar vi likheter och olikheter och ser det som en tillgång.
På detta sätt visar ditt/ert barn att det kan ta ansvar, visa hänsyn och hjälpa andra.
På vilket sätt visar barnet att det är tryggt och trivs i förskolan?

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Läs mer i Lpfö 98 rev 16

Beskriv hur verksamheten arbetar med att fånga barnens intressen för att utveckla nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Som pedagoger lyssnar vi och observerar barnens lek och vardagliga samtal. Detta ligger till grund för vad och delvis hur vi kommer arbeta med olika projekt. Genom att ställa utmanande frågor får barnen själva reflektera och pröva olika metoder för att lära sig nya saker.
På detta sätt ser vi ditt/ert barns lust och förmåga att leka och lära.

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.Lpfö 98 rev 16

 

Beskriv hur verksamheten arbetar för att skapa delaktighet. Genom att lyssna in och se barnens behov i olika situationer försöker vi anpassa regler, miljön och tillföra olika material för att barnen ska utvecklas på bästa sätt. De får komma med konkreta förslag t ex på vad de är intresserade av och ibland röstar vi genom handuppräckning eller ett enkelt ”stapeldiagram”.
På detta sätt tar vi vara på ditt/ert barns tankar, idéer och åsikter i förskolan.

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.Lpfö 98 rev 16

Beskriv hur ni känner er delaktiga i förskolans verksamhet.
Detta vill jag som vårdnadshavare att vi pratar om på utvecklingssamtalet.
Intervjufrågor
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…