Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plommonets förskola- Tuvan vt-19

Skapad 2018-12-13 04:18 av Camilla Grankvist
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

För att samtalet ska bli en dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera det du vill ta upp vid samtalet.

 

Detta kommer vi ta upp vid samtalet:
Vi kommer tillsammans att prata om barnets välbefinnande och omsorg hos oss på Plommonets förskola. Där efter har vi möjlighet att prata om hur vi arbetar med normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande och förskola och hem. Under varje rubrik har vi kort beskrivit hur vi arbetar med dessa olika områden.

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

"Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till varje barns olika förutsättningar och behov. [...] Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet." Lpfö 98/16 s.5


"Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt." Lpfö 98/16 s.7

Hur arbetar vi med omsorg och välbefinnande:

Vi vill skapa en trygg miljö där barnen känner sig välkomna, uppskattade och sedda.

För oss är det viktigt att vara närvarande, stöttande och trygga pedagoger.

En lugn och positiv överlämning är viktig för oss för att ge barnen en bra start på sin dag hos oss på Tuvan.

Barnen blöjor kollas och bytas regelbundet under flertal tillfällen under dagen. Vid blöjbytena erbjuder och uppmuntrar vi alla barn till ett pott/toalettbesök.   

Vid frukost och mellanmål får barnen bestämma själv var de vill sitta. Vid lunchen har de bestämda bord men får själv välja var vid bordet de vill sitta. Vid maten får de lägga upp sin egen mat och vi erbjuder kniv och gaffel (samt sked till de som behöver) så att de ska få möjlighet att prova dela sin mat.

Alla barn erbjuds en längre vila per dag, efter lunchen. Denna vilan har vi på Tuvan utomhus. När barnen sovit färdigt erbjuds lugnare aktiviteter så som pussel/pyssel/spel/läsning för att alla ska få möjlighet till ett lugnt uppvaknande.  

Omsorg och välbefinnande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden:

Utvalda läroplansmål för HT 2018/VT 2019 inom normer och värden:

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra”                                                                                                                                          

                                                                                                                                                       Klicka här för att öppna läroplanen>>

  Målkriterier: 

  • Målet vi strävar mot är att barnen visar/säger STOPP när något inte känns bra.
  • Målet vi strävar mot är att barnen kan se att någon är i behov av tröst och då antingen tröstar själv eller hämtar en vuxen

                                                                                                                                                        

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utveckla Normer och värden?

På Tuvan arbetar vi mycket med hur man ska vara mot varandra, hur en bra kompis är. 

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och att visa hänsyn till varandra och den miljön man vistas i.

Vi pedagoger är närvarande i barnens lek för att på bästa sätt stötta barnen i de sociala kontakterna och att lära sig de sociala kontakterna.

Vi använder ordet STOPP och visar ett stopptecken med handen. Detta är ett sätt för barnen att visa när det händer saker som inte känns okej. Då säger man stopp och visar ett stopptecken med handen.

För oss är det viktigt att man gör förlåt istället för att säga ordet "förlåt", att göra förlåt kan innebära att till exempel att ge en sak som gör kompisen glad eller att ge en kram/klapp. De viktigaste är att de känns bra för båda barnen. 

Normer och värden Förskolans uppdrag är att att aktivt påverka, stimulera och hjälpa barnen att utveckla förståelse för samhället och allt kring det, vad gäller de demokratiska värderingarna. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring Normer och värden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utveckling och lärande

Utvalda läroplansmål för HT 2018/VT 2019 inom utveckling och lärande:  

 "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära"

                                                                                                                                                               Klicka här för att öppna läroplanen>>

Målkriterier:

  • Målet vi strävar mot är att alla barn kan återge en saga.

  • Målet vi strävar mot är att barnen utvecklar sin kroppsuppfattning t.ex. genom att peka ut sina kroppsdelar (se sången ”huvud, axlar händer).

  • Målet vi strävar mot är att alla barnen visar en nyfikenhet för att skapa med olika material.

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet för utveckling och lärande?
Vi är aktivt närvarande och stöttande pedagoger som skapar möjlighet till lustfyllt lärande genom att ha en öppen pedagogisk miljö som främjar lek och kreativitet.Vår grundtanke på Tuvan är att uppmuntra barnen till att bli självständiga och att kunna/våga lita på sin egen förmåga. Vi vill att barnen ska hitta glädjen i att känna "Jag kan själv"  

En gång i veckan har vi språksamlingar uppdelat i två mindre grupper. Där arbetar vi utifrån Bornholmsmodellen som är ett språkmaterial. I de här materialet finns olika sagor och ramsor som ska främja språkutvecklingen. Till de sagor vi berättar använder vi oss utav rekvisita för att tydliggöra ordets betydelse och handlingen. Rekvisitan är även till för att barnen utifrån sina egna förutsättningar ska kunna återberätta sagan.

Vi har arbetat med att öka barnens kroppsuppfattning på olika sätt uppdelat i tema grupper och på samlingarna. Vårt gemensamma mål har varit att barnen ska kunna få en förståelse för var till exempel ens ben och öga är. 

Vi ger barnen möjlighet att skapa med olika material såsom färg, pennor, pärlor, kinetisk sand och lera. Vårt mål är att barnen på eget initiativ ska skapa med de material som erbjuds på förskolan. 

Utveckling och lärande Förskolans uppdrag är att se till att vår verksamhet präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Ta tillvara på barnens intressen och stärka dem så de kan erövra nya kunskaper och erfarenheter. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring utveckling och lärande i läroplanen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Barns inflytande

Utvalda läroplansmål för HT 2018/VT 2019 inom barns inflytande:

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation"

                                                                                                                                                              Klicka här för att öppna läroplanen>>

Målkriterier:

  • Målet vi strävar mot är att barnen förstår att de kan påverka samlingens innehåll genom att välja en bild.

  • Målet vi strävar mot är att barnen är med och dokumenterar sitt eget lärande.

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utöva inflytande?

På Tuvan har vi skapat en miljö där allt som barnen får ha ska vara tillgängligt för dem. Tillgänglighet kanske inte alltid innebär att man kan nå det men då ska det finnas synligt så att barnen peka på det de vill ha.Vi skapar en inbjudande miljö med "rum" som utformas utifrån barnens intressen. Genom att vara närvarande och stöttande pedagoger ger vi barnen större möjligheter att vara självständiga. 

För att kunna välja vad som ska hända under samlingen har vi skapat samlingskort med foto på olika samlingsmaterial till exempel sångkort, sagor och instrument. Samlingskorten finns synligt för barnen vid vår samlingshörna, vårt mål är att barnen på eget initiativ själva ska kunna välja samlings innehåll. 

Vårt mål är att barnen ska kunna dokumentera sitt eget lärande med hjälp utav kameran eller lärplattan. Genom att ha verktygen synliga är vår tanke att barnen självmant ska vilja dokumentera, på så sätt får barnen även en chans att utforska olika digitala verktyg. 

 

Barns inflytande Förskolans uppdrag är att lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Att låta barnens intressen och behov ligga till grund för miljöns utformning. Genom att stödja barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, skapar vi förutsättningar för att utveckla deras sociala förmågor. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring barns inflytande.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

''Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.'' Lpfö 98/10, s.13


Hur ger verksamheten vårdnadshavare utrymme för delaktighet?
På Tuvan strävar vi för ett öppet klimat mellan vårdnadshavare och pedagoger. Vi betonar ofta vikten av att ta upp eventuella funderingar. 

Vi har daglig kontakt både vid lämning och hämtning där den vardagliga informationen överlämnas och samtals om.

I vår hall har vi en whiteboardtavla där vi kortfattat skriver vad vi gjort under dagen och på Unikum använder vi lärloggen. Vi använder oss även av barnens lärloggar, där föräldrarna får ta del av sitt barns enskilda utveckling i form av pedagogiska dokumentationer utförda av pedagogerna. 

Vi har ett introduktionssamtal innan barnen inskolas hos oss där vi informerar om Tuvan samt att vårdnadshavarna berättar om sina barn utifrån ett frågeformulär. Vi har uppföljningssamtal ca en månad efter avslutad inskolning. Där pratar vi om hur inskolningen gått samt kortfattat hur barnet har det i nuläget. Vi har också en gång per läsår ett utvecklingssamtal där vi går närmare in på hur barnet har det på förskolan. 

Vi har föräldramöte en gång per år.

Förskola och hem Förskolans uppdrag är att komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete skall ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring förskola och hem.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: