👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test av Medarbetarsamtal Bsk 18/19 Ha/ Rö

Skapad 2019-01-02 08:41 av Ingela Kommunadmin
Varmt välkommen till höstens medarbetarsamtal. Vi går igenom följande: 1. Viktigast just nu 2. Kommunals lönekriterier 3. Svedala kommuns lönekriterier för alla medarbetare 4. Arbetslagets roll och verksamhetens mål 5. Arbetsmiljö och hälsa 6. Ledarskap, samverkan och delaktighet 7. Bisyssla 8. Din utveckling
Medarbetarsamtal 18 - 70 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till ditt Medarbetarsamtal ht-18
I år använder vi Unikum som underlag som du redan fått information om. Våra förberedelser, tidsöverenskommelser osv sköts här på ett och samma ställe.
Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet" med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena senast fyra dagar före samtalet. Om vi samverkar här i Unikum så är vi båda två väl förberedda inför ditt samtal.
Hjärtligt välkommen!

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och mig som chef. Ett sådant samtal ska ske minst en gång per år. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetens mål. Medarbetarsamtalet ska även ha en koppling till det årliga lönesamtalet. För att medarbetarsamtalet skall bli meningsfullt är det viktigt att du förbereder dig väl, för då läggs en bra grund för dialog. 

Syftet med samtalet är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås. Det är därför viktigt att du är förtrogen med vårt uppdrag och de mål som finns för verksamheten. För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du och jag som din chef samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten och bidra med idéer och förslag till förbättringar. Att ge varandra feedback görs oftast naturligast och bäst i vardagen men i medarbetarsamtalet kan du och jag göra detta på ett mer strukturerat och fördjupat sätt.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Vad är viktigast just nu?

Vad är viktigast för dig kust nu? Det kan vara kopplat till arbetsmiljö, tankar om framtiden men också av annan karaktär

 

Kommunals lönekriterier

Välj ett kriterium som du tycker att du utvecklats inom under det gångna året, exemplifiera hur du arbetat med detta. Välj ett kriterium som du tycker att du behöver utvecklas inom, exemplifiera hur du tänker arbeta med detta. Chefen kommer att göra detsamma.

Yrkesskicklighet
Är lyhörd för ny kunskap och har förmåga att tillämpa den i arbetet.
Hanterar vardagligt förekommande arbetsuppgifter självständigt.
Bidrar till verksamhetsutveckling.
Bidrar utifrån ett barn/elev-fokus till att hitta lämpliga lösningar på vardaglig problematik.

Tar till sig och tillämpar nya arbetsformer och arbetssätt.

 

Bidrar till verksamhetsutveckling
Bidrar till att omvandla tidigare kunskap och erfarenheter till praktisk tillämpning i verksamheten.
Tar ansvar för den egna kompetensutvecklingen.
Bidrar till verksamhetsutveckling genom att ta relevanta initiativ till förändring.
Ser förändring som en naturlig del i arbetet.
Är mottaglig för och tar tillvara nya synpunkter.
Bibehåller engagemang med verksamhetens bästa för ögonen även i motgångar.

 

Resultatinriktad
Tar ansvar för att utföra sitt uppdrag även i situationer som kräver omprioriteringar.

Deltar aktivt i att omsätta mål och styrdokument i det dagliga arbetet.
Reflekterar kontinuerligt kring sitt eget arbete i förhållande till verksamhetens övergripande mål.
Har förståelse för hur det egna bidraget till verksamheten påverkar resultatet.
Har förmåga att ta tillvara verksamhetens resurser.

 

Medborgarfokus
Har god förmåga att bemöta barn/elever och vårdnadshavare och arbetar aktivt med att skapa goda relationer.

Arbetar aktivt för att skapa delaktighet och inflytande i enligt med gällande styrdokument.
Bidrar till samverkan med externa parter.

 

Medarbetarskap
Bidrar genom respektfullt bemötande till att skapa förtroendefulla relationer.
Har god kommunikationsförmåga.
Stöttar och uppmuntrar kollegor och bidrar till arbetsglädje på arbetsplatsen.
Har ett lösningsfokuserat och konstruktivt förhållningssätt i arbetslagsarbetet.
Föreslår förbättringar i syfte att skapa en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

Nedan fyller vi i valda kriterier. Förskolechefens står i kursivstil.
Sammanfattning:

Svedala kommuns lönekriterier för alla medarbetare:
Välj ett kriterium som du tycker att du utvecklats inom under det gångna året, exemplifiera hur du arbetat med detta. Välj ett kriterium som du tycker att du behöver utvecklas inom, exemplifiera hur du tänker arbeta med detta. Chefen kommer att göra detsamma.

Hållbarhet och framgång i arbetet
Tar initiativ till arbetsmetoder och rutiner som utvecklar arbetet.
Bidrar till verksamhetens måluppfyllelse genom att anta ett långsiktigt och övergripande perspektiv på arbetet.
Tar ansvar för och initiativ till den egna kompetensutvecklingen.
Har förmåga att skapa balans mellan arbete och fritid och har förståelse för betydelsen av detta.

Kommunikation, bemötande och öppenhet
Har en öppen och god kommunikation med barn och vårdnadshavare, präglad av tydlighet och ett positivt bemötande.
Är en god förebild för andra genom ett respektfullt och bejakande förhållningssätt.
Lyssnar aktivt och har förmåga att sätta sig in i olika situationer och sammanhang.
Analyserar behov och har god förmåga att bryta mönster och tänka nytt.

Medarbetarskap och mod
Tar upp frågor till diskussion och kommer med förslag på konstruktiva lösningar.
Har förmåga att skapa ett gott samarbete även utanför den egna arbetsplatsen.
Bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen och föreslår förbättringar i syfte att skapa en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ansvarstagande och engagemang för verksamheten
har ett lösningsfokuserat och konstruktivt förhållningssätt såväl i arbetet som i synen på verksamheten.
Bidrar med ett engagerat förhållningssätt.
Skapar och bidrar till gemensamt ansvarstagande i arbetsgruppen.
Är en god ambassadör och bidrar i olika sammanhang till en positiv bild av Svedala kommun.

Kommunövergripande kriterier Förskolechefens valda kriterier: Nedan väljer du dina kriterier.
Sammanfattning:

Arbetslagets roll och verksamhetens mål

Förbered dig gärna genom att läsa "arbetslaget skall", i läroplanen.

Namn
Kommentar…


Arbetsmiljö och hälsa

För att du ska må bra och kunna jobba effektivt är din arbetsmiljö viktigDu förväntas själv vara delaktig när det gäller din arbetsmiljö genom att ha en öppen dialog med din chef. Arbetsgivaren samt din närmsta chef ska i sin tur bedriva ett systematiskt arbetsmiljö arbete, där ditt medarbetarsamtal är en viktig del. (Regeringskansliet)

Begreppet hälsa förknippas ofta med livskvalitet och välbefinnande. Det finns flera definitioner av vad hälsa är, till exempel en känsla av att må bra och ha tillräckligt med resurser, förmågan att skapa och upprätthålla relationer med andra människor, förmågan att uppleva och uttrycka känslor samt förmågan att reflektera. (Prevent)

 

Sammanfattning:

Ledarskap, samverkan och delaktighet

Kommunikation, samverkan och delaktighet är viktiga nycklar för att vi tillsamman ska nå framgång i vår verksamhet. Det är också en viktig del i både din egen utveckling liksom i min roll som chef och ledare.

Sammanfattning:
  1. Bisyssla
    Med bisyssla menas varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Bestämmelsen är en s.k. arbetsgivarventil, som innebär att prövningsrätten tillkommer arbetsgivaren. Om arbetsgivaren anser att en bisyssla hindrar arbetsuppgifterna eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet kan arbetsgivaren förbjuda den anställde att inneha denna bisyssla. En och samma bisyssla kan hänföras till flera bisyssletyper, t.ex. vara både förtroendeskadlig och konkurrerande. Medarbetare är skyldig att på arbetsgivarens begäran anmäla bisysslor och lämnade uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma dessa. Om medarbetaren inte uppfyller sin informationsskyldighet är det ett brott mot avtalet, alternativt fel eller försummelse i arbetet, som kan medföra disciplinpåföljd och i mycket allvarliga fall uppsägning.

Personliga mål

I detta avsnitt skriver du ner de personliga mål som du upplever har framkommit då du arbetat med dokumentet inför medarbetarsamtalet. Ytterst handlar det om att skapa bättre förutsättningar för barnets vidare utveckling och lärande, men kan ändå inbegripa personlig utveckling för dig.

Dina mål Vi sammanfattar dina mål och dokumenterar dem i särskilt dokument, nedan gör vi tillsammans en kort sammanfattning.