👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal förskollärare Hattstugan Rödluvan 2019

Skapad 2019-01-02 13:29 av Christina Persson Lundberg
Varmt välkommen till vårens medarbetarsamtal.
Medarbetarsamtal 1 - 6 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till ditt Medarbetarsamtal vt- 19!
Vi använder Unikum för dokumentation och skriver en individuell utvecklingsplan under dina personliga mål. Våra förberedelser, tidsöverenskommelser mm sköts på ett och samma ställe.
Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet" med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena senast fyra dagar före samtalet. Om vi samverkar här så är vi båda två väl förberedda inför ditt samtal.
Hjärtligt välkommen!

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och mig som chef. Ett sådant samtal ska ske minst en gång per år. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetens mål. Medarbetarsamtalet ska även ha en koppling till det årliga lönesamtalet. För att medarbetarsamtalet skall bli meningsfullt är det viktigt att du förbereder dig väl, för då läggs en bra grund för dialog. 

Syftet med samtalet är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås. Det är därför viktigt att du är förtrogen med vårt uppdrag och de mål som finns för verksamheten. För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du och jag som din chef samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten och bidra med idéer och förslag till förbättringar. Att ge varandra feedback görs oftast naturligast och bäst i vardagen men i medarbetarsamtalet kan du och jag göra detta på ett mer strukturerat och fördjupat sätt.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Tillbakablick

Återkoppling sen föregående samtal. Medarbetare och chef går igenom överenskommelsen som gjordes vid förra samtalet. Förbered dig inför samtalet genom att fundera över följande fråga om dig själv och vår verksamhet. 

 

Sen sist Vilken utveckling hos dig själv har påverkat verksamheten och gjort skillnad för barnens utveckling och lärande?

Med uppdraget i fokus

Vi tillsammans skriver berättelsen om våra förskolor.

Alla ska lyckas!

Barnen ska få uppleva magiska ögonblick på förskolan, varje dag. Vi ska erbjuda en stimulerande lärmiljö med många tillfällen till samspel och lärande. Barnen ska ingå i små undervisningsgrupper vilket gör att vi kan följa dem nära och dokumentera utvecklingen.

Förskolans värdegrund Respektfulla och positiva relationer mellan förskolepersonal och barn är enligt forskning en av de viktigaste faktorerna för barns utveckling och lärande. Det kräver ett känslomässigt engagemang. Omsorgen är en del av pedagogiken och pedagogiken är en del av omsorgen, Educare. Pedagogiska relationer med hög kvalitet innebär att förskolepersonal förmår ge barnen social, kognitiv och emotionell närvaro = lyhördhet och förståelse genom en undervisning som stimulerar barnets lärande i situationen här och nu. Det gäller att vara med barnen och inte bara hos dem. Vara nära för att se höra och förstå, att mötas med olika kunskaper och erfarenheter och dela gemensamma upplevelser. De budskap vi ska arbeta för att förmedla är följande: • "Vi ska göra det här tillsammans!" • "Jag är här för att hjälpa dig att förstå och använda dina resurser! Jag litar på dig " • "Jag vet att du duger, att du kan! jag kommer aldrig att ge upp mina förhoppningar om dig”
Lek för lärande Leken i förskolan är avgörande för barnens lärande. När vi ger utrymme för leken så ger vi också utrymme för ett lustfyllt lärande. Lärande är så mycket mer än att bara faktakunskaper, leken ger upplevelser och kunskaper mening. Med fantasins hjälp kan vi foga kunskaperna samman till nya insikter och fördjupad förståelse där lekfullheten behövs för att kunna applicera de förvärvade kunskaperna till barnens lärande i deras vardag. Barnen tränar bland annat sin relationella kompetens, turtagning, designande, att kompromissa, dra slutsatser och mycket annat.
Undervisning i förskolan Målbild: Motorik, skapande och kulturell identitet "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: -Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande -Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser och tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans -Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga identitet" Hur har du arbetat med bedömning för lärande, de pedagogiska planeringarna, dokumentation (processen i undervisningen)?
Utveckling och lärande - Barns inflytande Förskollärarna ansvarar i enlighet med läroplanen för undervisningen, dvs de planerar undervisningen, genomför och utvärderar den tillsammans med övrig i arbetslaget. Arbetslagen ansvarar i enlighet med läroplanen för att fostran, omsorg och lärande bildar en helhet. Vi ger barn och personal möjlighet att ha inflytande och att kunna påverka sin dag på förskolan. Att vara delaktig i en process leder till ökat lärande. Vi skapar ett klimat där allas olikheter är en tillgång och där alla vet att de har en röst – att de blir lyssnade på.
Skickliga och medvetna pedagoger Förskolan har arbetat fram en organisation som arbetar med en tydlig struktur samtidigt som vi är öppna för förändringar. Vi arbetar tillsammans i en lärande organisation, vilket innebär att vi hela tiden måste reflektera, lära oss av våra erfarenheter och vi arbetar för att skapa förutsättningar för detta Organisationen skapar förutsättningar för; möten mellan personal – personal, att analysera de pedagogiska processerna, att planera det egna arbetet, utveckling och utvärderingstid för de olika arbetslagen, reflektion kring läroplanens olika målområden och hur dessa kan integreras i den dagliga verksamheten, delaktighet, meningsskapande och känsla av sammanhang, att alla skall lyckas samt synliggöra lärandet.

Ledarskap, arbetsmiljö och hälsa

Vi är varandras arbetsmiljö

För att du ska må bra och kunna jobba effektivt är din arbetsmiljö viktigDu förväntas själv vara delaktig när det gäller din arbetsmiljö genom att ha en öppen dialog med din chef. Arbetsgivaren samt din närmsta chef ska i sin tur bedriva ett systematiskt arbetsmiljö arbete, där ditt medarbetarsamtal är en viktig del. (Regeringskansliet)

Begreppet hälsa förknippas ofta med livskvalitet och välbefinnande. Det finns flera definitioner av vad hälsa är, till exempel en känsla av att må bra och ha tillräckligt med resurser, förmågan att skapa och upprätthålla relationer med andra människor, förmågan att uppleva och uttrycka känslor samt förmågan att reflektera. (Prevent)

Hur bedömer du din arbetsmiljö (fysisk, organisatorisk, socialt och digitalt)?

Lärarförbundet lönekriterier

Dessa lönekriterier har utarbetats i samverkan mellan Svedala kommun, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Lönekriterierna gäller förskollärare, lärare, fritidspedagoger samt studie- och yrkesvägledare. När det i texten nedan står lärare så menas samtliga av ovanstående yrkeskategorier.
Förutom lönekriterierna finns det grundläggande krav för alla medarbetare som följer själva anställningsavtalet. Dessa grundläggande krav består av att utföra arbete (kvantitet och kvalitet), följa ordningsregler och arbetsmiljöregler som gäller för verksamheten, samverka och samarbeta samt att vara lojal.

Under de två områdena kunskap, lärande och utveckling samt relationer och värdegrund beskrivs de viktiga arbetsområdena som medarbetarnas arbete innehåller. Materialet utgår ifrån intentionerna i de aktuella läroplanerna.

Kunskap, utveckling och lärande
Läraren omsätter läroplanens intentioner vad gäller kunskap, utveckling och lärande
Det innebär bl a:
 Har en helhetssyn på sitt uppdrag och är förtrogen med målen i våra styrdokument och vet att det är en förutsättning för att nå framgång med uppdraget
 Synliggör och arbetar aktivt med målen för barn/elever och förvissar sig om att de förstår samt att målen genomsyrar undervisningen
 Tydliggör läroplanens mål för vårdnadshavaren

Läraren arbetar med barnens/elevernas utveckling utifrån barnens/elevernas individuella förutsättningar och erfarenheter
Det innebär bl a:
 Är resultatinriktad och har höga förväntningar på att alla barn/elever kan utvecklas
 Möter alla barn/elever och utgår ifrån deras olika förutsättningar och behov och kan möta och anpassa undervisningen/vägledning utifrån detta
 Varierar undervisningen och använder olika metoder och tillvaratar forskning för att möta undervisningsgruppen
 Reflekterar och utvärderar sin undervisning/vägledning tillsammans med barn/elever, kollegor och enskilt samt kontinuerligt förbättrar den och tillämpar formativ bedömning

Läraren arbetar för att stärka barnets/elevens tillit till den egna förmågan
Det innebär bl a:
 Väcker barnens/elevernas nyfikenhet och lust att lära samt skapar undervisnings-situationer där barn/elever utvecklas
 Arbetar aktivt med barnens/elevernas delaktighet
 Skapar en god och trygg lärmiljö genom sitt ledarskap
 Få barnen/eleverna att reflektera och bli medvetna om sitt lärande.
 Gör barnen/eleverna uppmärksamma på framgångsrika situationer där de utvecklats
 Ger feedback, återkoppling och utmanar barn/elever
Relationer och värdegrund

Läraren omsätter läroplanens intentioner vad gäller relationer och värdegrund
Det innebär bl a:
 Skapar förtroendefulla relationer
 Är en god förebild utifrån vår gemensamma värdegrund
Läraren arbetar för att hos barnen/eleverna implementera vår gemensamma värdegrund
Det innebär bl a:
 Har ett aktivt förhållningssätt utifrån verksamhetens likabehandlingsplan
 Aktivt bidrar till ett positivt klimat
 Aktivt arbetar för att motverka alla former av kränkningar, hot och våld
 Gör barn/elever delaktiga i värdegrundsarbetet

Läraren arbetar för att skapa goda relationer med barn/elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledning
Det innebär bl a:
 Visar respekt och lyhördhet för var och en i vår verksamhet
 Visar respekt och lyhördhet för barnens/elevernas olika levnadsvillkor

Medarbetarskap
I medarbetarskap ingår att:
 Förstår sin egen roll som en del i helheten för att verksamheten skola/förskola ska nå ökad måluppfyllelse
 Bidrar till att utveckla kollegialt lärande och använda sin kompetens så att den kommer andra lärare och hela verksamheten till godo
 Arbetar för att utveckla förskola/skola mot uppsatta mål

 

 

Lönekriterier Genomförande: Chefen ska i utvecklingssamtalet tillsammans med medarbetaren diskutera hur hon/han agerar i förhållande till lönekriterierna. Chefens lönesättning av medarbetaren sker sedan efter lönesamtalet/lönesättande samtal och bedömningen ska ha sin grund i utvecklingssamtalets diskussion. Medarbetaren ska bedömas utifrån vilket sätt man utför de aktuella arbetsuppgifterna enligt uppdrag, inte arbetsuppgifterna i sig. Chef och medarbetare ska var för sig förbereda sig inför utvecklingssamtal och lönesamtal genom att fundera igenom beskrivningen av medarbetaren enligt kriterier. Välj två kriterium som du tycker att du utvecklats inom under året som gått, ge exempel på hur du arbetat med detta. Välj ett kriterium som du tycker att du behöver utvecklas inom, ge exempel på hur du tänker arbeta med detta.

Bisyssla
Med bisyssla menas varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Bestämmelsen är en s.k. arbetsgivarventil, som innebär att prövningsrätten tillkommer arbetsgivaren. Om arbetsgivaren anser att en bisyssla hindrar arbetsuppgifterna eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet kan arbetsgivaren förbjuda den anställde att inneha denna bisyssla. En och samma bisyssla kan hänföras till flera bisyssletyper, t.ex. vara både förtroendeskadlig och konkurrerande. Medarbetare är skyldig att på arbetsgivarens begäran anmäla bisysslor och lämnade uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma dessa. Om medarbetaren inte uppfyller sin informationsskyldighet är det ett brott mot avtalet, alternativt fel eller försummelse i arbetet, som kan medföra disciplinpåföljd och i mycket allvarliga fall uppsägning.

Har du någon bisyssla?

Personliga mål

I detta avsnitt skriver du ner de personliga mål som du upplever har framkommit då du arbetat med dokumentet inför medarbetarsamtalet. Ytterst handlar det om att skapa bättre förutsättningar för barnets vidare utveckling och lärande, men kan ändå inbegripa personlig utveckling för dig.
Personliga mål
Reflektion