👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Säters kommun mall utvecklingssamtal förskola 1-5 år

Skapad 2019-01-09 11:30 av Josefina Olerås
Underlag för utvecklingssamtal för förskolan.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkomna till samtalet.  Syftet med utvecklingssamtalet är att ge er kännedom om ert barns trivsel, utveckling, lek och lärande på förskolan samt bidra till delaktighet i verksamheten.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Normer och värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” Lpfö-98 sid 7. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Styrkor och utvecklingsområden. Mat, sömn och utevistelse

Utveckling och lärande

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” Lpfö-98 sid 8. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Lek, utforskning, fantasi och kreativitet

Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för vad demokrati är. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

Lärande och delaktighet i inne- och utemiljön
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förskola och hem.

"Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för det nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande." Ur Lpfö 98/16

Samarbetet runt barnet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Överenskommelser om hur verksamheten kan stödja barnets fortsatta utveckling

Syftet med dessa är:

  • att utifrån barnets talang, kompetens eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd av läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen>>
  • att komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden.
  • att följa upp och utvärdera överenskommelserna vid nästa utvecklingssamtal.
Det här kom vi överens om:
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…