👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal - Årskurs 1-6 - Mörtviksskolan

Skapad 2019-01-14 06:45 av Ing-Marie Tirzitis
Detta underlag används inför och vid utvecklingssamtal för elever i årskurs 1-6 på Mörtviksskolan
Grundskola 6 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalen handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • Saker som jag gjort och lärt mig under terminen.
 • Hur arbete med tidigare överenskommelser har gått.
 • Vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden.
 • Vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är framåtsyftande och handlar om hur eleven bäst kan stödjas och vilka insatser som kan behövas så att eleven når kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Informationen som ges vid utvecklingssamtalet är också tillbakablickande då den utgår från en utvärdering av elevens utveckling. Samtalet omfattar både elevens kunskapsutveckling och elevens sociala utveckling. På det sättet ger utvecklingssamtalet en möjlighet för både eleven och vårdnadshavare att få en mer samlad information om elevens skolsituation än vad som är möjligt för läraren att fortlöpande ge i undervisningen.

Skriftliga omdömen

Lärarna på Mörtviksskolan skriver omdömen i årskurs 1-5. Omdömena är inte betyg, utan en bedömning av vad ditt barn hittills har lärt sig i de olika ämnena.

Individuell utvecklingsplan - IUP

Utvecklingssamtalet ska vara framåtsyftande, därför sammanfattar läraren det ni kommit fram till i elevens individuella utvecklingsplan. Den ska alltid innehålla konkreta beskrivningar av vad skolan och läraren ska göra för att eleven ska kunna lära sig mer i de olika ämnena och fortsätta sin utveckling.

Utvecklingssamtal som genomförs under läsåret

 • Utvecklingssamtalet är ca 30 min.
 • På samtalen utvärderar vi elevens IUP-mål.
 • På vårterminen får eleverna i årskurs 1-5  dessutom skriftliga omdömen. Eleverna i årskurs 6 diskuterar sina betyg..

Följande omdömen används i årskurs 1-5

 • Insats krävs
 • Godtagbara
 • Mer än godtagbara

I årskurs 6 skriver vi inte omdömen, utan där ges betyg:

 • F - Eleven når för närvarande inte kunskapskraven för betyg E.
 • E - Eleven har uppnått samtliga kunskapskrav för betyget E.
 • D - Eleven har uppfyllt samtliga kunskapskrav för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
 • C - Eleven har uppnått samtliga kunskapskrav för betyget C.
 • B - Eleven har uppnått samtliga kunskapskrav för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
 • A - Kunskapskraven är uppfyllda i sin helhet.

På höstterminen i årskurs 6 ges ett betyg som visar på hur eleven ligger till just då. Hela betygsskalan ska användas.

På vårterminen i årskurs 6 ställs elevernas kunskaper mot de nationellt ställda kunskapskraven för årskurs 6.

Mer om bedömning

Mer om kursplaner

 

Denna del genomförs i skolan innan utvecklingssamtalet.

Frågorna gäller elevens utveckling utöver det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande". Det kan handla om att "ta ett större ansvar för sina studier” och ”förstå andra människors situation”.

Ansvar
Elevkommentar
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Trygghet
Elevkommentar
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Arbetsro
Elevkommentar
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Elevkommentar
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Överenskommelser för den individuella utvecklingsplanen - IUP

Här beskrivs elevens mål och vem som gör vad i arbetet med att nå dessa mål.

Utvärdering
Namn
Kommentar…
IUP-mål:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…