Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat- och målsamtal Söderfjärdsskolan Vaxholm 2020

Skapad 2019-01-21 12:34 av Louise Furness
Mall för medarbetarsamtal Söderfjärdsskolan
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Syfte - Resultat– och målsamtal:

Genom ett individuellt, årligen återkommande samtal skapas förutsättningar för en dialog mellan chef och respektive medarbetare kring utvärdering av prestation, arbetsmiljö, framåtblickande målsättning och kompetensutveckling. Att detta genomförs är viktigt för motivation, arbetsmiljö, lönerevision och samverkan: ytterst för att skapa uthålliga förutsättningar för kvalitet och kostnads- effektivitet i verksamheten. Förutom det obligatoriska Resultat- och målsamtalet är det möjligt att ha ett avstämningssamtal vid lämplig tidpunkt.

 Resultat – och målsamtalets delar:

 1.  Resultatutvärdering - tillbakablickande
  Varje medarbetare ska få en strukturerad utvärdering av föregående års prestation samt återkoppling på de individuella mål som formulerats. Det åligger alla chefer i Vaxholms stad att genomföra ett Resultat- och målsamtal med sina medarbetare årligen.

 2. Arbetsförutsättningar (arbetsmiljö/samarbete / ledarskap) - nutid
  Resultat- och målsamtal är en central del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och det är viktigt att beröra hur den vardagliga arbetsmiljön upplevs i form av fysiska aspekter, samarbetet på enheten och ledarskap. Därutöver att identifiera eventuella hinder för att kunna utföra ett bra arbete.

 3. Målsättningar - framåtblickande
  Efter att ha fokuserat på det gångna året och nuläget är det naturligt att diskutera målsättningar fram till nästa års Resultat- och målsamtal samt behov av kompetensutveckling för att uppnå dessa.

Dokumentation
Chefen dokumenterar samtalet och möjliggör uppföljning vid nästkommande resultat- och målsamtal.

Tidpunkt
Resultat- och målsamtal ska genomföras under tidsperioden: januari till mars månad (i undantagsfall även under april).

Förberedelser
Chef och medarbetare kan med fördel förbereda sig utifrån Resultat- och målsamtalets struktur innan samtalet.

Resultatutvärdering (tillbakablick)

Resultatutvärdering - tillbakablickande
Varje medarbetare ska få en strukturerad utvärdering av föregående års prestation (se nedan) samt återkoppling på de individuella mål som formulerats (se fliken "Individuella mål/överenskommelser".

Det åligger alla chefer i Vaxholms stad att genomföra ett Resultat- och målsamtal med sina medarbetare årligen.

Arbetsresultat
 • Åstadkommer resultat som går i linje med överenskomna verksamhetsmål.
 • Hanterar sina arbetsuppgifter på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
 • Har hög och jämn kvalitet i utförandet av sina arbetsuppgifter.
 • Förmåga att ta ansvar för eget arbete och för helheten; har kommuninvånarnas behov i fokus.
 • Följer upp och slutför arbetsuppgifter/projekt så att resultat säkerställs.


Namn
Kommentar…
Initiativförmåga & Engagemang
 • Ser möjligheter och kommer med egna initiativ/förslag; förbättrar verksamheten.
 • Visar energi, engagemang och drivkraft i arbetet.
 • Vilja och förmåga att ta på sig utökat ansvar.
 • Förmåga att arbeta självständigt.
Namn
Kommentar…
Kommunikativ förmåga / samarbetsförmåga
 • Uttrycker sig väl i tal och skrift i sin yrkesutövning.
 • Lyssnar på andra; tar in andras synpunkter och argument.
 • Skapar och upprätthåller goda relationer till berörda kommuninvånare i det arbete som utförs.
 • Samarbetar på ett bra sätt med arbetskamrater och ledning; bidrar till en god arbetsmiljö.
Namn
Kommentar…
Yrkesskicklighet & flexibilitet
 • Visar yrkesskicklighet inom sitt verksamhetsområde / specialitet.
 • Har kunskap om den egna verksamheten och följer med i utvecklingen.
 • Förmåga att agera flexibelt sett till verksamhetens olika krav och arbetsmoment.
Namn
Kommentar…
Planering och uppföljning av undervisningen

Arbetsmiljö, samarbete och ledarskap

Förbered dig genom att skriva under nedanstående rubriker.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Egen utveckling

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Målsättningar för detta år (Framåtblickande)

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppföljning och Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: