👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gottsundaskolan - Samtalsmall med visningsportfolio

Skapad 2019-02-04 10:23 av Cristian Marrero Ericson
Grundskola 12 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Till samtalet har jag förberett en dagordning:

Dagordning:

  1. Jag hälsar alla välkomna till mitt utvecklingssamtal.
  2. Jag vill att ni ställer frågor eller kommenterar under samtalets gång.
  3. Jag berättar om trivsel och min sociala utveckling (se fliken Social utveckling).
  4. Jag berättar om hur det har gått i de olika ämnen jag har haft den senaste terminen. 
  5. Jag går igenom min visningsportfolio och reflekterar kring mina arbeten.
  6. Jag utvärderar mina tidigare överenskommelser och väljer nya i samråd med min lärare och vårdnadshavare (se Aktiva överenskommelser under Samtalsöversikt eller fliken Överenskommelser).
  7. Något övrigt som jag, min lärare eller vårdnadshavare vill ta upp?
  8. Jag  sammanfattar vad vi kommit överens om.
  9. Jag avslutar med att tacka de medverkande.

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

 

 

Lgr 11 kapitel 2 Skola och hem (information om elevens trivsel)
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Elevernas ansvar och inflytande
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Bedömning och betyg
Namn
Kommentar…

Mina ämnen

Här beskriver jag mina förmågor i mina ämnen (jag kommer att vara så utförlig jag kan i mina beskrivningar). Jag beskriver mina starka förmågor och jag beskriver förmågor jag kan utveckla i de ämnen jag har haft den senaste terminen. Lärare ger mig framåtsyftande feedback.   

Bild Förmågor: 1) Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 2) Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material. 3) Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och 4) Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Engelska Förmågor: 1) Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, 2) Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 3) Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 4) Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 5) Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor.
Fotbollsprofilen
Geografi Förmågor: 1) Beskriva orsak och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, växla mellan perspektiv, dra egna slutsatser. 2) Samtala, föra diskussioner, motivera, presentera, framföra och bemöta argument. 3) Förstå innebörden av begrepp och använda dem. 4) Söka, samla, strukturera och kritiskt granska information, skilja mellan fakta och värderingar, avgöra källors trovärdighet. 5) Tolka, värdera, ha omdömen, reflektera, avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier, pröva och ompröva.
Hem- och konsumentkunskap Förmågor: 1) Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang, 2) Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och 3) Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Historia Förmågor: 1) Beskriva orsak och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, växla mellan perspektiv, dra egna slutsatser. 2) Samtala, föra diskussioner, motivera, presentera, framföra och bemöta argument. 3) Förstå innebörden av begrepp och använda dem. 4) Söka, samla, strukturera och kritiskt granska information, skilja mellan fakta och värderingar, avgöra källors trovärdighet. 5) Tolka, värdera, ha omdömen, reflektera, avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier, pröva och ompröva.
Idrott och hälsa Förmågor: 1) Anpassning av rörelse i lekar, spel och idrotter. 2) Resonera kring hur olika faktorer påverkar din hälsa. 3) Din förmåga att genomföra och anpassa utevistelser (friluftsliv, orientering, uteidrott, friluftsdagar, allemansrätt "kläder efter väder"). 4) Förebygga risker vid fysisk aktivitet (t.ex.ergonomi) samt hantera nödsituationer på land och i vatten (simma 200 meter, livräddning, HLR).
Matematik Följande förmågor utvecklas och bedöms i matematik: - Lösa matematiska problem. - Förstå och använda matematiska begrepp. - Välja och använda lämpliga metoder för att lösa uppgifter. - Föra och följa matematiska resonemang. - Kommunicera beräkningar och lösningar muntligt och skriftligt.
Moderna språk Förmågor: 1) förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, 2) formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 3) använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 4) anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 5) reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Modersmål (för dig som har modersmålsundervisning) Förmågor: 1) formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 2) använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, 3) anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 4) urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 5) läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och 6) reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
Musik * Vad har jag lärt mig? - Syftet med uppgiften, t.ex. spela ackord på gitarr eller lära mig om musiken funktion i film. * Hur har jag lärt mig. - T.ex. genom att öva (det mekaniska hantverket, muskelminnet), genom att lyssna (låter det rätt). * Det här har gått bra - Varför? * Det här har gått mindre bra - Varför? * Hur låter det? - Vad säger dina öron, låter det rätt? Finns det ett rätt och fel? * Vad inspirerade dig? - T.ex. när vi skapar musik. * Hur kan det utvecklas? - Vad ska jag göra för att utveckla arbetet och bli bättre i mitt musicerande.
NO (Biologi, Kemi och Fysik) Förmågor: - Använda kunskaper i ämnet för att granska information, kommunicera och ta ställning. - Genomföra systematiska undersökningar (Laborationer). - Använda ämnets begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband.
Religion Förmågor: 1) Beskriva orsak och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, växla mellan perspektiv, dra egna slutsatser. 2) Samtala, föra diskussioner, motivera, presentera, framföra och bemöta argument. 3) Förstå innebörden av begrepp och använda dem. 4) Söka, samla, strukturera och kritiskt granska information, skilja mellan fakta och värderingar, avgöra källors trovärdighet. 5) Tolka, värdera, ha omdömen, reflektera, avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier, pröva och ompröva.
Slöjd Förmågor: 1) Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. 2) Välja och motivera tillvägagångssätt i arbetet med tanke på miljö och kvalitet. 3) Utvärdera arbetsprocessen och resultatet med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Samhällskunskap Förmågor: 1) Beskriva orsak och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, växla mellan perspektiv, dra egna slutsatser. 2) Samtala, föra diskussioner, motivera, presentera, framföra och bemöta argument. 3) Förstå innebörden av begrepp och använda dem. 4) Söka, samla, strukturera och kritiskt granska information, skilja mellan fakta och värderingar, avgöra källors trovärdighet. 5) Tolka, värdera, ha omdömen, reflektera, avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier, pröva och ompröva.
Svenska Förmågor: 1) formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 2) läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 3) anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 4) urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 5) söka information från olika källor och värdera dessa.
Svenska som andraspråk Förmågor: 1) formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 2) läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 3) anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 4) välja och använda språkliga strategier, 5) urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 6) söka information från olika källor och värdera dessa.
Teknik Förmågor: 1) identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 2) identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, 3) använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 4) värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och 5) analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Min visningsportfolio

Här har jag laddat upp tre arbeten jag har gjort sedan förra utvecklingssamtalet. Jag kommer att visa ETT arbete jag är nöjd med, ETT arbete jag har lärt mig mycket av och ETT arbete jag skulle vilja utveckla och förbättra. Jag har även förberett en presentation där jag har reflekterat kring mina arbetet. Jag kommer bland annat att berätta varför jag är nöjd med arbetet, vad jag har lärt mig av arbetet och berätta hur jag kommer att göra för att förbättra och utveckla mitt skolarbete till nästa gång. 

 

Här nedan har jag laddat upp mina arbeten jag har valt till min visningsportfolio
Min presentation

Var är jag och vart ska jag?

De mål jag väljer att fokusera på utgår från lärares kommentarer (i arbeten och under lektioner), mina betyg och vad jag själv vill förbättra.

- Jag fyller i överenskommelsens titel nedan, t ex "Mål för  ... (tiden det gäller)".

- I rutan under rubriken skriver jag in mina mål för olika ämnen och hur målen ska uppnås (jag skriver även om jag behöver hjälp med att uppnå mina mål).