Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenungsund Särskolan med skriftliga omdömen

Skapad 2011-06-23 10:35 av Mattias Berntsson
IUP-mall för elever i särskolan och träningsskolan. Mallen är baserad på Karlshamn Prästslätten SÄR samt Karlshamn Hällaryd Grundskolor med omdömen
Grundsärskola 6 - 16 Omdömen
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Bra att veta om individuella utvecklingsplaner (IUP)


Sedan 2006 ska alla elever ha en individuell utvecklingsplan (IUP). Hösten 2008 beslutade regeringen att eleverna i grundskolan ska få skriftliga omdömen i varje ämne, i samband med utvecklingssamtalet. Omdömena ska handla om vad eleven kan och har lärt sig, och vad man behöver jobba vidare med, i de ämnen och de ämnesområden som man har fått undervisning.Skriftliga omdömen är en bedömning av hur det går för eleven utifrån målen i läroplanen och kursplanerna. Omdömen ska utgå från skolornas och lärarnas lokala pedagogiska planering, dvs. det man faktiskt har jobbat med i skolan. Det skriftliga omdömet, som är en del av den individuella utvecklingsplanen, ska ses som ett komplement till det som tas upp vid utvecklingssamtalet och inte ersätta själva samtalet.En IUP med skriftliga omdömen som skapas i kommunal verksamhet är, liksom betyg, en allmän handling och kan begäras ut av utomstående, oavsett om den finns på papper eller i digital form. Om någon begär ut en IUP med skriftligt omdöme görs en sekretessgranskning av innehållet för att se om det är någonting som behöver lyftas bort, trots att det inte ska innehålla känsliga uppgifter.Känsliga personuppgifter enligt PuL (Personuppgiftslagen) är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper.IUP kan innehålla fritextfält (rutor där man kan skriva fritt). I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna. Detta gäller för alla användare som skriver i IUP.Individuella utvecklingsplaner ska vara ett aktivt verktyg i elevens lärandeprocess. IUP-stödet är ett verktyg för IUP, mål, dialog och utveckling, vilket gör samarbetet kring lärandet smidigt. Väsentligt är att IUP:n hjälper eleven att se sitt arbete som meningsfullt, begripligt och hanterbart. Allt finns sedan sparat under elevens hela skolgång, och ytterligare fem år efter avslutad grundskola. Därefter tas IUP:n bort ur Unikums system.Digital elevdokumentation används av flera skäl:

  • synliggöra barns och elevers utveckling samt underlätta och förbättra uppföljningen

  • lättare koppla till läroplanens mål

  • underlätta delaktighet från elever och föräldrar

  • få en smidig kanal för dialog mellan hem och skola

  • stödja en likvärdighet i dokumentation

  • skapa kontinuitet vid byten av lärare, grupp och skola

För mer information se länk nedan:

Kom i gång-hjälp och information på Stenungsunds hemsida

Om mig

Mina intressen och styrkor, och hur det är att vara i skolan.

Mig
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…

Min utveckling

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling. Se mer i grundskolans läroplan >> Se mer i grundsärskolans läroplan >>Se mer i träningsskolans läroplan >>

Min personliga och sociala utveckling
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Utveckling av mitt lärande

Tidigare - de senaste månaderna

Framåt - inför nästa termin

Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Hur jag tar ansvar
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…

Skriftliga omdömen

Kunskapsmålen i skolan finns beskrivna i skolans nationella kursplaner. Varje ämne har sin egen kursplan. Se mer i grundskolans läroplan >> Se mer i grundsärskolans läroplan >>Se mer i träningsskolans läroplan >>

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.

Plan
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Utvärdering

Synpunkter efter utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är viktigt. Därför vill vi följa upp det med er föräldrar nu direkt efter samtalet. Genom att svara på frågorna nedan hjälper ni oss att göra verksamheten bättre.

Om utvecklingssamtal och IUP
Jämförelse mellan IUP via internet och vår tidigare pappers-IUP

Vilken effekt tror du det färdiga verktyget för IUP via internet kan få jämfört med vår tidigare pappers-IUP?

Summering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: