👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal på förskolorna Toppen och Orkesterparken våren 2019.

Skapad 2019-02-26 13:10 av Jessica Berggren
Här förbereder förskolan och hemmet sig inför utvecklingssamtalen.
Grundsärskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Vi erbjuder ett utvecklingssamtal per läsår. Detta sker på vårterminen. Vid behov kan förskola eller hem önska ytterligare samtal.

För att utvecklingssamtalet ska bli en givande dialog mellan föräldrar och pedagog är det viktigt att alla parter är väl förberedda.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Vi ser fram emot att samtala om hur ni har upplevt inskolningsperioden.

Vår ambition är att utveckla ett förtroendefullt och nära samarbete med er så att vi kan utgöra ett komplement för barnets utveckling och lärande.

Era funderingar tillsammans med pedagogernas underlag utgör ett stöd för samtalet.

 

Nytt avsnitt

Inför utvecklingssamtalet

För att utvecklingssamtalet ska bli en givande dialog mellan föräldrar och pedagog är det viktigt att alla parter är väl förberedda.

Tänk igenom och kommentera frågorna nedan inför samtalet. Gör gärna det tillsammans med barnet om det är möjligt.

Om detta är ert sista utvecklingssamtal på förskolan så svara även på den sista frågan nedan. Denna fråga är endast avsedd för dem som har barn som ska sluta på förskolan.

Inför utvecklingssamtalet

Normer och värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” Lpfö-98/10. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Normer och värden

Normer och värden handlar om hur barnet utvecklar:

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Utveckling och lärande

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.” Lpfö-98/10. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Språk och kommunikation

Språk och kommunikation handlar om hur barnet:

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa fuktioner
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa
 • som har ett annat modersmål annat än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål

Matematik

Matematik handlar om hur barnet:

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

Naturvetenskap och teknik

Naturvetenskap och teknik handlar om hur barnet:

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Helhet och allsidighet

Helhet och allsidighet handlar om hur barnet:

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att lära
 • utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna sin hälsa och sitt välbefinnande
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Barns inflytande

”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är” Lpfö-98/10. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Barns inflytande

Inflytande handlar om hur barnet:

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

Nytt avsnitt