Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Gränbyskolan 2020

Skapad 2019-02-26 03:20 av Stina Hultén
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 25 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Uppföljande samtal/Medarbetarsamtal 2020

Under början av året träffas medarbetare och chef för att följa upp målen från föregående år, diskutera uppdraget, arbetsmiljö/medarbetarskap samt sätta nya mål.

Under hösten träffas medarbetare och chef igen för ett avstämningssamtal med uppföljning av din individuella utvärdering (juni) och eventuell revidering av årets mål.

 

Som förberedelse inför Uppföljande samtal/Medarbetarsamtal ska du som medarbetare känna till de väsentliga dokumenten för skolans verksamhet.

  • Skollagen
  • Läroplanen kap 1+2 samt kursplanerna i dina ämnen
  • Verksamhetsplan (innevarande läsår)
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

 

Du ska fylla i följande flikar:

 • Uppföljning arbetsmiljö: här reflekterar du kring din arbetsmiljö ur tre aspekter: arbetssituation, hälsa och medarbetarskap. 
 •  Målkort 2019: här utvärderar du dina mål för det gångna året. Gå tillbaka till förra årets medarbetarsamtal.
 • Vt 20 Målkort 2020: här sätter du upp nya mål för året.
 • Vt 20 Uppföljning 2019: här reflekterar du över ditt uppdrag i förhållande till lönekriterierna och fyller i en självskattning.

 

I juni vid läsårets slut fyller du i den individuella utvärderingen: Vt 20 Individuell utvärdering. Här reflekterar du över hur läsåret fallit ut.

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Arbetsmiljö

Medarbetarsamtalet innehåller reflektioner kring din arbetsmiljö ur tre aspekter: arbetssituation, hälsa och medarbetarskap. Skriv några korta kommentarer kring dessa tre områden här nedan. Du väljer själv vad du vill ta upp utifrån vad du tycker är viktigt att diskutera och vad du vill dela med dig av. Har du någon bisyssla markerar du även detta. 

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Detta är ditt individuella målkort 2020

Här finns ditt målkort för året. I målkortet använder du främst verksamhetsplanen och din individuella utvärdering för att sätta dina mål. Målkortet kan utgå från sådant du behöver utveckla och förstärka. Det kan även utgå från dina styrkor. Du kanske har saker som du är expert på som du kan sprida eller förfina? 
Börja själv med att skriva en grund på denna sida. Denna utvecklas vidare under samtalet och behöver inte vara helt färdig innan.
Målen ska vara utvärderingsbara senast vid årets slut och du ska fundera på hur du utvärderar det. Du gör en sida för varje mål. Målen utvärderas och klarmarkeras av dig.
 
Du ska ha fyra mål:
1. Pedagogisk tillgänglighet. 2. Social tillgänglighet. 3. Digitalt mål. 4. Individuellt mål.
Målen utgår ifrån Verksamhetsplanen och din individuella utvärdering som du gjorde vid förra läsårets slut i juni. Saknar du en individuell utvärdering reflekterar du innan samtalet kring vad du behöver ha som individuellt mål. 

 

 

Väg till målen Beskriv hur du tänker jobba för att nå målet: Vilka resurser behöver du se till att du har (t.ex. kompetensutveckling, litteratur, utrymme, kollegialt stöd). Beskriv hur det ser ut när du har lyckats med målet.
Utvärdering - hur har du lyckats med ditt mål?

Uppföljande samtal

Förbered detta uppföljande samtal genom att göra en självskattning i lönekriterierna. Lönekriterierna hittar du i Teams-Arbetsmiljö-Medarbetarsamtal. Du skriver ut och markerar för hand vilken nivå du anser att du har presterat på under året i de olika aspekterna. Tag med din självskattning till samtalet.

 

Här nedan har du ytterligare möjlighet att kommentera och motivera dina markeringar i matrisen. Har du kryssat mycket bra eller excellent ska du alltid motivera detta mer än med markeringen i matrisen. Kom ihåg att t.ex. systematisk utveckling av lärarens arbetsmetod är ett grundkrav enligt skollagen.

 

Vår lönepolitik och våra löneavtal

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare

 

Titta på Uppsala kommuns dokument om lönekriterier för din yrkesgrupp. Det är utifrån dessa kriterier din insats skall bedömas och som sedan resulterar i en lön utifrån arbetsvärderingen i den box du tillhör.

 

Analys utifrån lönematrisen/lönekriterierna Vad vill du framhålla i förhållande till de olika aspekterna i matrisen/kriterierna? Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbetet? Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram? Vill du visa t.ex. planeringar eller andra exempel så kan du ladda upp filer under startsidan för samtal.
Namn
Kommentar…
Utifrån lönekriterier - vad är din sammanfattade bedömning av din egen prestation?
Namn
Kommentar…

Individuell utvärdering

Vid läsårets slut i juni fyller du själv i en utvärdering av hur du tycker att läsåret har fallit ut. Summera med lite reflektioner inför framtiden och glöm inte att skriva ner eventuella behov eller önskemål av kompetensutveckling. Denna utvärdering följs upp i samband med höstens avstämningssamtal och vid vårens medarbetarsamtal. 

 

Du reflekterar själv runt nedanstående frågor som summering av läsåret och avstamp in i nästa läsår
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: