Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal och lönesamtal - Montessoriförskolan Solkatten

Skapad 2019-03-04 09:41 av Marina Wahlund
Varje år har vi ett medarbetarsamtal i grupp under hösten. Vi följer därefter upp med ett individuellt medarbetarsamtal i början av året och följer upp med ett uppföljningssamtal under våren. Därefter är det dags för lönerevision och lönesamtal i september.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Medarbetarsamtal i grupp

Målet är väl fungerande arbetslag/team med hög kompetens och ansvarstagande - engagerade medarbetare.

Syftet är

  • Att synliggöra hur arbetslaget fungerar.
  • Hur du själv ser på din arbetsinsats.
  • Vad du vill utveckla inom verksamheten.
  • Dina kollegors bild av dej.

Individuellt medarbetarsamtal

En gång per år sitter vi ner i medarbetarsamtal som handlar om mål och uppdrag.

Medarbetarsamtalet ska leda till tydlighet vad gäller förväntningar som jag som chef har på dej och på vilket sätt du med ditt arbete bidrar till att målen för verksamheten uppnås. 

Det är i vår dialog i samtalet som vi fastställer den individuella utvecklingsplanen gemensamt. 

Uppföljningssamtalet

Vid uppföljningssamtalet så följer vi upp det som framkom vid det individuella utvecklingssamtalet och hur arbetet mot målen fortskrider.

Vi pratar om vad som påverkar ditt arbetsresultat och du kompletterar min bild med din bild.

Lönesamtal

Lönesamtalet är det samtal som vi har när lönerevisionen är genomförd och den nya lönen är satt.

Lönen sätts utifrån Solkattens lönekriterier, bedömning av hur du utfört ditt arbete, hur du arbetat för att uppnå målen i din utvecklingsplan och vilka resultat du nått. 

Lönekriterierna är kopplade till de förväntningar som finns på dig och ska göra det tydligt vad i ditt arbete som kan påverka din lön. 

Lönekriterierna anpassas utifrån läroplansmål, utvecklingsmål och de mål som fastställs i din individuella utvecklingsplan. 

Välkommen till mitt samtal agenda

Inför samtalet vill jag att du svarar på de frågor som finns under fliken individuellt medarbetarsamtal. Kom också med förslag på mål framåt samt kriterier och metoder för målen.

Jag vill att du klarmarkerar senast en vecka innan vårt samtal så att jag i god tid hinner läsa igenom och förbereda ditt samtal. 

Välkommen på ett givande medarbetarsamtal!

Marina

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Dina egna förberedelser inför samtalet

På planeringsdagen har vi diskuterat våra lönekriterier, vad de innebär och vad som förväntas av varje medarbetare.

Börja med att utvärdera ditt eget arbete inom respektive område för våra lönekriterier.

Använd skattningen 1 - 4 där 4 är "mycket god" eller i "hög grad", 3 är "god" och "till stora delar", 2 är "mindre god" och "förekommer ibland", 1 är "stora brister" och "i liten utsträckning". 

Skriv också ner en formulering som förklarar din skattning. 

Gör sedan samma sak med dina kollegor i arbetslaget.

Syftet är att bygga ett team med professionellt förhållningssätt och en rak kommunikation. 

Resultat och måluppfyllelse - arbetar målinriktat - visar yrkesskicklighet - arbetar i enlighet med planer och mål
Verksamhetsutveckling och engagemang - deltar aktivt i verksamhetens utveckling i det dagliga arbetet. - finner alternativ och möjlighet istället för hinder. - håller sig informerad om utveckling inom verksamhetsområdet. - omsätter kunskaper, erfarenheter och idéer i praktisk handling. - tar till sig nya uppgifter och utmaningar. - tar initiativ till insatser och förbättringar. - är bärare av läroplanens och likabehandlingsplanens värderingar.
Bemötande och ansvar - har ett professionellt bemötande och förhållningssätt, mot såväl barn, föräldrar som kollegor. - bidrar till ett positivt arbetsklimat. - tar aktivt ansvar för den egna utvecklingen. - delar med sig av kunskaper, erfarenheter och information. - följer och förverkligar planer och beslut. - visar omdöme och ansvarstagande.

Individuellt medarbetarsamtal

En gång per år sitter vi ner i ett individuellt medarbetarsamtal som handlar om mål och uppdrag.

Medarbetarsamtalet ska leda till tydlighet vad gäller förväntningar som jag som chef har på dej och på vilket sätt du med ditt arbete bidrar till att målen uppnås. 

Det är i vår dialog i samtalet som vi fastställer den individuella utvecklingsplanen gemensamt.

Mitt nuläge - Arbetsuppgifter och ledarskap
Beskriv din nuvarande arbetssituation. Vad fungerar bra och vad vill du förändra.
Arbetsmiljö
Beskriv din nuvarande arbetssituation utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Vad fungerar bra och vad vill du förändra?
Möten och information
Hur ser du på våra olika möten och den tid som är avsatt för planering och utvärdering? Hur ser du på den information du får och behöver? Kom ihåg att ge förslag på förändringar där du tycker att det behövs!
Mitt mål/uppdrag - för att utveckla vår verksamhet
Bryt ner de gemensamma målen till individuella mål/aktiviteter för dig. Dina individuella mål ska vara bidragande till att gruppen når sina mål. Utgå från de tre målområdena i våra lönekriterier. - Resultat och måluppfyllelse. - Verksamhetsutveckling och engagemang. - Bemötande och ansvar. Mål kan vara kopplade till utveckling i arbetet eller till personlig utveckling. En personlig egenskap kan t ex vara förmåga att kommunicera i tal och skrift, förmåga att planera sitt arbete eller förmåga att leda andra i ett projekt.
Mitt mål/uppdrag - för att utveckla vår verksamhet
Beskriv dina möjligheter, önskemål och ambitioner på kort och lång sikt. Hur vill du utvecklas? Kan rollen utvecklas? Vill du utvecklas för att ta en annan roll? Om du trivs som det är idag, försök att sätta ord på vad det är som gör att du trivs och motiveras i ditt arbete.

Vid uppföljningssamtalet så följer vi upp det som framkom vid det individuella utvecklingssamtalet och hur arbetet mot målen fortskrider.

Vi pratar om vad som påverkar ditt arbetsresultat och du kompletterar min bild med din bild.

Arbetsuppgifter och ledarskap
Arbetsmiljö
Möten och information
Namn
Kommentar…
Mitt mål/uppdrag - för att utveckla vår verksamhet
Mitt mål/uppdrag - för att utveckla vår verksamhet

Identifiera behovet av utveckling utifrån uppdraget samt de tre bedömningskriterierna enligt lönepolicyn 

- Resultat och måluppfyllelse

- Verksamhetsutveckling och engagemang

- Bemötande och ansvar.

Målen ska vara konkreta och mätbara.

Analys och resultat av dina uppsatta mål kommer att stämmas av på lönesamtalet i september. I maj kommer vi att ha ett uppföljningssamtal där vi diskuterar hur arbetet för att nå målen fortskrider. 

Mål
Ge förslag på mål utifrån ditt behov av utveckling utifrån de satta målen samt lönekriterierna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: