Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEST mars 2019

Skapad 2019-03-04 05:11 av Nanna Ramström
Samtalsmall Ale förskolor, (det finns en lathund till).
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

hej hej hej

Välkommen till mitt samtal agenda

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Enligt förskolans läroplan ska arbetslaget fortlöpande föra samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång per år. 

Detta utvecklingssamtal kommer att fokusera på:

 • Trivsel, trygghet och kamratrelationer
 • Det lustfyllda lärandet
 • Inflytande
 • Samarbete med hemmet

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Läs mer i Lpfö 98 rev 16

Dessa läroplansmål har avdelningen valt att fokusera på:

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning,
 • Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur verksamheten arbetar med alla människors lika värde. På Rödavinbäret är barnen duktiga på att ta hänsyn till andras behov och sätt att vara. Vi ser en lyhörd barngrupp som snappar upp om någon är ledsen. Man är nyfiken på hur andra har det, t ex - vad har man till fredagsmys, har alla tacos? - måste alla ha en morfar? Gruppen har ganska långt med att klara av att kompromissa mellan sina och andras viljor, och få det till något konstruktivt för samspelet. Vi bemöter barnen med förståelse och låter dem bli trygga i sin egen känsla. Vi arbetar för att barnen skall bli trygga och självständiga individer. Om barnen får utrymme för sina behov får de också lättare att utveckla sin förståelse för att andra också har behov och känslor som behöver tillgodoses. Vi utmanar barnens syn på samhällets/medias normer utifrån diskrimineringslagens grunder. Vi utmanar barnen att ifrågasätta. Vem bestämmer vilket sätt som är rätt sätt att vara på? Vi vill att barnen känner sig fria att vara den person som det är och att de tillåter andra att utvecklas på sitt sätt. Vi vill visa tillgången i att vi är olika.
På detta sätt visar ditt/ert barn att det kan ta ansvar, visa hänsyn och hjälpa andra. Bra på att lyssna. Kommer med förslag på hur man kan göra när vi tycker olika. Kan se det positiva med att hjälpa andra så att det blir bra för alla. kan bjuda in den som är ensam. Lyssnar och tänker in hur det kan vara om man känner olika, tycker olika och önskar olika.
Beskriv barnets samspel med andra barn och vuxna. Berättar och delar med sig av tankar och erfarenheter vid t ex samlingar och matbord. Kan lyssna och haka på i kompisars och fröknars diskussioner. Leker med många olika kompisar. Kan prata om både skojiga saker och känsliga saker.
På vilket sätt visar barnet att det är tryggt och trivs i förskolan? De kan röra sig mellan olika lekar. Kan välja att leka en annan lek när det som var första valet är upptaget. Har roliga lekar och visar glädje i både lek och tal. Kan sitta intill alla kompisar i samlingar och byta plats vid borden om det behövs. Väljer att vända sig till alla Rödavinbärsfröknarna.
Namn
Kommentar…

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Läs mer i Lpfö 98 rev 16

Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur verksamheten arbetar med det lustfyllda lärandet. Vi använder leken och fantasin för att skapa egna berättelser som kan återberättas eller spelas upp för de andra. Vi läser mycket barnlitteratur/faktaböcker som utmanar och startar tankar och diskussioner. Barnen använder digital teknik för att både starta kritiska frågor, -är allt sant som vi ser på bild/film. -Kan man promenera på solen? Vi använder green screen och skapar bilder som är barnens fantasi. Utifrån det så startar vi tankar i att man "luras" med bilder som ser ut som sanning. Vi utgår från barnens erfarenheter och berättarglädje i olika projekt. T ex så arbetar vi just nu med en saga där texten är påhittad av 6 Rödavinbärskompisar. I projektet inspireras alla att bidra på olika sätt. Det blir att alla känner delaktighet och stolthet!
På detta sätt ser vi ditt/ert barns lust och förmåga att leka och lära.
På detta sätt ser vi att ditt/ert barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Namn
Kommentar…

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.Lpfö 98 rev 16

 

Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur barngruppen får inflytande i verksamheten och vardagen.
På detta sätt tar vi vara på ditt/ert barns tankar, idéer och åsikter i förskolan.
Namn
Kommentar…

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.Lpfö 98 rev 16

På detta sätt ger vi dig som förälder möjlighet till delaktighet i vår verksamhet.
Detta vill jag som förälder att vi skall prata om på utvecklingssamtalet.
Övriga synpunkter.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: