Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vrenninge förskola

Skapad 2019-03-15 11:09 av Madeleine Palmgren
Välkommen till årets utvecklingssamtal 2021.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Bakgrund för samtalet

Vi bjuder in till utvecklingssamtal regelbundet, minst en gång per år. Samtalet handlar om ert barns trivsel, utveckling samt lärande i och utanför förskolan och på vilket sätt verksamheten bidrar till detta. Vi följer tillsammans upp tidigare överenskommelser och formulerar en ny.

Barnets utveckling bör sättas i ett brett peda­gogiskt och socialt sammanhang, där barnet inte jämförs med någon annan än sig själv och inte heller utifrån fastställda normer (Allmänna råd, 2017).  getFile - Skolverket

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad (Barnkonventionen, §12).  Läs hela Barnkonventionen - UNICEF Sverige

Välkommen till mitt samtal agenda

Bildresultat för 10 goda vanor         

        Vrenninges värdeord

 🌻Trygghet 🌻Undervisning 🌻 Demokrati 🌻Lek

Förklaring: Demokrati tänker vi handlar om barnens delaktighet och inflytande i verksamheten. I Leken får barnen möjlighet att utvecklas och lära. Genom vår omsorg skapar vi trygghet för barn och vårdnadshavare. Vår undervisning bygger på vetenskapliga teorier som leder till utvecklande lärande.

 

 

 

Samtalets struktur

 • Samtalet tar ca 30 minuter
 • Efter 25 minuter sammanfattar vi samtalet (vid behov bokas nytt möte)
 • Vi börjar samtalet med att gå igenom frågorna som ni har svarat på och tänker framåtsyftande och sätter ett mål utifrån läroplanen och barnets utveckling. 

 

Vi kommer fokusera på barnets utveckling och lärande utifrån följande områden:

 • Nuläge
 • Normer & värden
 • Omsorg, utveckling och lärande
 • Barns delaktighet & inflytande
 • Förskola & hem

 

 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet handlar om ert barns trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Utvecklingssamtalet påverkar hur vi lägger upp undervisningen och arbetet på förskolan. Innan utvecklingssamtalet behöver ni förbereda er genom att besvara frågorna nedan.

 

 

Frågor till utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förskollärare ansvarar för utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande. En av pedagogerna genomför därefter samtalet. Här påvisar vi dokumentation som är exempel på hur ditt barn utvecklar olika förmågor, normer och värden och delaktighet m.m.

 

 

Normer och värden - Lpfö18 2.1 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.
Omsorg, utveckling och lärande - Lpfö18 2.2 Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för.
Barns delaktighet och inflytande - Lpfö18 2.3 Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.
Förskola och hem - Lpfö18 2.4 För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta med hemmet på ett nära och förtroendefullt sätt.
Övrigt

Syftet med planen är:

 • Att utifrån barnets erfarenheter, intressen, behov och åsikter beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen »
 • Att efter samtal mellan pedagoger och föräldrar och barn, formulera aktuella utvecklingsområden utifrån läroplanen
 • Att komma överens om hur pedagoger och föräldrar kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden
 • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal
Utvecklingsområde Förskollärare föreslår mål för verksamheten utifrån läroplanen som pedagog/vårdnadshavare sen kommer överens om i samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: