Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal för Idala förskola

Skapad 2019-03-21 13:17 av Caroline Kindborg
Mallen används som komplement till övriga dokumentationer i Unikum.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

För att förbereda er hemma ber vi er att läsa igenom ditt/ert barns dokumentation på Unikum (barnets lärlogg och gruppens blogg).

Klicka på ikonen "Lärlogg" för att ta del av barnets individuella dokumentationer. Därefter klickar ni på "Samtalet" och fyller i era tankar och åsikter under "Normer och värden", "Utveckling och lärande" samt "Barns inflytande". OBS! Spara efter varje dialogruta.

Mallen under ikonen "Överenskommelse" fyller vi i tillsammans i slutet av samtalet. VÄL MÖTT!

 

Ur Skolverkets "Allmänna råd med kommentarer":

Den genomgående innebörden i läroplanen är att barns utveckling och lärande alltid ska sättas i relation till de förutsättningar som förskolan bidrar med. Utvecklingssamtalet bör därför vara ett samtal som bygger på en bred och nyanserad bild av barnets utveckling och lärande, om barnet trivs, har roligt och fungerar socialt och på vilket sätt verksamheten bidrar till detta. Barnets utveckling bör sättas i ett vitt pedagogiskt och socialt sammanhang utifrån samspelet med andra barn och vuxna där barnet inte jämförs med någon annan än sig själv och inte heller utifrån fastställda normer. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Normer och värden

”Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” Lpfö-98/16 (sid 8). 

Det handlar om barns ansvarsförmågor och samarbetsförmågor t ex trivsel, trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt, och ansvar.

Barnets förmågor inom normer och värden På vilket sätt erbjuder förskolan barnet möjlighet att utveckla demokratiska värderingar i projektet?
Namn
Kommentar…

Utveckling och lärande

”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” Lpfö-98/16 (sid 9).

Det handlar om ett eller flera av dessa områden: lek, samspel, självständighet, självtillit, motorik, skapande, kreativitet, språk, matematik, naturvetenskap, teknik och reflektionsförmåga.

Förmågor Vilka förmågor utvecklar barnet just nu?
Lärprocessen Hur samspelar barnet när det utforskar och lär sig?
Intressen Vad visar barnet intresse för?

Barns inflytande

”I förskolan läggs grunden för vad demokrati är. Barns sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan” Lpfö-98/16 (sid 12).

Barns inflytande Inflytande handlar om hur förskolan ska sträva efter att varje barn: • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande
Namn
Kommentar…

Överenskommelse

Syftet med planen är:

  • Att utifrån barnets styrkor, förmågor, talang, kompetens, behov eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen.
  • Att efter samtal mellan pedagoger och föräldrar och barn, formulera aktuella utvecklingsområden utifrån läroplanen
  • Att komma överens om hur pedagoger och föräldrar kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden
  • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: