👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Humlan

Skapad 2019-03-25 12:51 av Annika Skoglund
Underlag för utvecklingssamtal.
Förskola 1 - 3
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 • Vi hälsar alla välkomna till samtalet.
 • Vi går tillsammans igenom vårdnadshavarnas tankar inför samtalet.
 • Tillsammans går vi igenom den dokumentation som finns kring barnets vistelse på förskolan.
 • Tillsammans pratar vi om hur vi ska göra det bästa för barnet.
 • Samtalet sammanfattas och avslutas.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Varför har vi utvecklingssamtal?

”Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal”(s.13, Läroplan för förskolan 98 reviderad 2016).

Information om utvecklingssamtal

 • Vi ser på barnets individuella utveckling utan att jämföra andra barn.
 • Vi grundar den pedagogiska dokumentationen på det vi ser av barnet i förskolans verksamhet.
 • Tillsammans pratar vi om hur vi ska göra det bästa för barnet.


Vi använder oss av Unikum för att dokumentera barns lärande och utveckling.

 • skapar en länk mellan förskola, hemmet, förskoleklass och skola och ser därför till det livslånga lärandet
 • tydliggör Förskolans läroplan
 • skapar förutsättningar för vårdnadshavare att aktivt kunna ta del av barnens pedagogiska dokumentation
 • tydliggör barnens utveckling över tid


Syfte och mål för förskolan

 • att synliggöra barnets utveckling och läroprocesser
 • att tillsammans med vårdnadshavare främja varje barn utveckling
 • att i dialog med vårdnadshavare samla kunskap om barnet för att på så sätt få en bättre helhetsbild av barnet
 • att vårdnadshavarna blir delaktiga och får möjlighet att påverka verksamheten och barnets situation inom ramen för förskolans läroplan
Syfte och mål för barnet

 • att ge det enskilda barnet bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas rikt och mångsidigt
 • att barnet känner sig sett, hört och respekterat för den den är
 • att barnet bättre kan se och förstå sitt eget lärande
 • att barnets kunskaper och intressen tas tillvara och utvecklas
 • att barnet utmanas och får hjälp och stöd i sin utveckling


Vårdnadshavares tankar inför utvecklingssamtalet

Hur upplever ni att ert barn trivs på förskolan?
Vad tycker ditt barn om att leka/göra hemma?
Vad vill ni veta om ert barns vardag på förskolan?
Vilket bemötande förväntar du/ni er av pedagogerna vid lämning/hämtning?
Hur kan vi medverka till att du/ni som vårdnadshavare känner dig trygg när ditt barn är på förskolan?
Hur kan samarbetet mellan förskolan och hemmet utvecklas?
Övriga frågor?

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas, ur Förskolans läroplan 

Beskriv, berätta och visa med stöd av dokumentation vad som har väckt barnets engagemang och intresse under året och vad barnet intresseras av just nu.