Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olympia förskolor- utvecklingssamtal 1-2 år

Skapad 2019-03-29 07:27 av Annica Olsson
Välkommen till utvecklingssamtal. Varje läsår erbjuds vårdnadshavare ett samtal med sitt barns mentor. Samtalet handlar om trivsel, utveckling och lärande där du som vårdnadshavare har möjlighet att påverka och vara delaktiga. Samtalets underlag är en nulägesorientering och frågor som lyfts är ex Hur ditt barn trivs på förskolan, vad ditt barn lär sig och vad ditt barn tycker om att göra. I utvecklingssamtalet har vi en framåtsyftande del där vi tillsammans identifierar styrkor, intressen och behov som förskolan kan utmana ditt barn i.
Förskola 1 - 2
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Syftet med utvecklingssamtalet är att främja barnets trivsel, utveckling och lärande samt ge vårdnadshavare möjlighet att påverka och vara delaktiga i detta. 

Under utvecklingssamtalet tittar och samtalar vi tillsammans med er föräldrar och eventuellt ert barn kring dokumentation av barnets trivsel, utveckling och lärande.

I utvecklingssamtalet har vi en framåtsyftande del där vi tillsammans med er identifierar styrkor, intressen och behov som vi på förskolan kan utmana barnet i.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtal förskola

Förskollärare ansvarar för att ge alla föräldrar möjlighet till insyn i verksamheten och inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen för utvecklingssamtalets utformning.

Arbetslaget ska kontinuerligt föra samtal med barnets vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan (kap 2.4 Förskola Hem Lpfö 98 rev 2016)

Varför utvecklingssamtal?

Förskolan ska skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas mångsidigt.

Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka utbildningen i förskolan.

Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnen och vårdnadshavarnas möjligheter till inflytande. (kap 2.4 Förskola Hem Lpfö 98 rev 2016)

Utvecklingssamtal erbjuds en gång per läsår.

Om barnet inte vill/ kan svara på frågorna ersätts de med dokumentation och observation. Med tydlig information om det är pedagogens eller barnets syn/ tankar.

Samtal barn/pedagoger

Samtalsöversikt

Utvecklingssamtalets innehåll

Vi utgår från ditt barns dokumentationer och övriga observationer för att lyfta fram en nulägesbeskrivning av ditt barns utveckling och lärande på förskolan.

Vi har tillsammans en dialog kring ditt barns intresse och möjligheter 

Samtalsfrågor till vårdnadshavare

 Syftet med planen är: 

  • Att utifrån ditt/ert barns styrkor, intressen och behov beskriva hur på vi förskolan kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets trivsel och fortsatta utveckling med stöd i läroplanen.
  • Att komma överens om hur förskola och hem kan samarbeta kring  ditt/ert barns utveckling.
Plan framåt Görs tillsammans av vårdnadshavare, pedagog och eventuellt barn
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: