Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äpplet VT19

Skapad 2019-03-29 10:57 av Sara Hammarfors
Äpplets samtalsmall VT19
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Enligt förskolans läroplan ska arbetslaget fortlöpande föra samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång per år. 

Detta utvecklingssamtal kommer att fokusera på:

  • Trivsel, trygghet och kamratrelationer
  • Det lustfyllda lärandet
  • Inflytande
  • Samarbete med hemmet

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Läs mer i Lpfö 98 rev 16

Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur verksamheten arbetar med alla människors lika värde. Vi lyssnar och visar intresse och respekt för barnens åsikter, tankar och ideér. Vi uppmuntrar barnen till att vara goda kamrater, genom att vi dagligen har samtal med barnen om hur man är en bra kamrat. Vi visar varandra respekt och tar vara på varandras förmågor och reflekterar kring likheter och olikheter. Vi stannar upp händelser genom att uppmärksamma barnet på situationer som uppstått. Genom att tillsammans reflektera och samtala kring situationen ges barnen möjlighet att både lyssna på och förstå andras perspektiv. Barnen är med och skapar gemensamma regler för miljön och olika förhållningssätt. Detta gör det lättare för dem att ta ansvar för och förstå de regler vi gemensamt bestämt.
På detta sätt visar ditt/ert barn att det kan ta ansvar, visa hänsyn och hjälpa andra.
Beskriv barnets samspel med andra barn och vuxna.
På vilket sätt visar barnet att det är tryggt och trivs i förskolan?
Namn
Kommentar…

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Läs mer i Lpfö 98 rev 16

Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur verksamheten arbetar med det lustfyllda lärandet. Att vi som pedagoger är aktivt närvarande i barnens lek för att stödja, utmana, ge nya infallsvinklar, uppmuntra och bekräfta ger vi barnen förutsättningar att utveckla ny kunskap och förståelse. Vi ger utmaningar där barnen också har förutsättningar att ”lyckas”vilket skapar glädje hos barnen. Vi skapar stimulerande och utmanande miljöer utifrån barnens olika intressen och behov. Miljön ska uppmuntra barnens kreativitet, väcka deras nyfikenhet, ge möjlighet att utforska, och ha goda förutsättningar till samspel och kommunikation. När vi är lyhörda för, lyssnar, visar respekt och engagemang för det som barnen på olika sätt visar intresse för och utifrån det utmanar barnen så blir lärandet meningsfullt och roligt. Vi delar upp barngruppen för att skapa bättre förutsättningar till samspel, kommunikation och mer lek- och lär utrymme.
På detta sätt ser vi ditt/ert barns lust och förmåga att leka och lära.
På detta sätt ser vi att ditt/ert barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Namn
Kommentar…

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.Lpfö 98 rev 16

 

Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur barngruppen får inflytande i verksamheten och vardagen. Genom att ha tydliga rutiner och tillsammans med barnen gå igenom hur dagen ser ut skapar vi trygghet och inflytande. Vi anpassar och utvecklar vår miljö, val av material och olika aktiviteter utifrån barnens intresse, erfarenheter och behov. Vi är närvarande i barnens lek för att fånga upp barnens behov och intresse som de ger utryck för i leken. Vi använder olika demokratiska sätt när vi fattar beslut.
På detta sätt tar vi vara på ditt/ert barns tankar, idéer och åsikter i förskolan.
Namn
Kommentar…

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.Lpfö 98 rev 16

På detta sätt ger vi dig som förälder möjlighet till delaktighet i vår verksamhet. Unikum, dagliga samtal, utvecklingssamtal, informationsmöte för vårdnadshavare, skolråd, vårfest.
Detta vill jag som förälder att vi skall prata om på utvecklingssamtalet.
Övriga synpunkter.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: