Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2019 Medarbetarsamtal Södra Sandby/Revinges förskolor

Skapad 2019-04-29 08:41 av Eva Grandelius
Medarbetarsamtalet är ett samtal om utveckling av individen, arbetsgruppen, verksamheten och om olika typer av kompetens.
Medarbetarsamtal 0 - 0 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Chefen och medarbetaren har ett gemensamt ansvar för att förbereda sig inför samtalet, dels genom att gå igenom anteckningar och utvecklingsplan från förra samtalet och dels genom att förbereda frågorna. Samtalet ska mynna ut i en plan över vad medarbetaren behöver utveckla med utgångspunkt från det som sagts under medarbetarsamtalet. Underlaget följer medarbetaren och kan bara ses av chefen och medarbetaren.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Uppföljning och utvärdering Här beskriver du kort vad som har hänt sedan det förra medarbetarsamtalet. Utgå från dina fokusmål, vad kom vi överens om, vad har blivit genomfört, vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? Här skriver du också om det är något särskilt du vill ta upp under samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Detta vill jag också ta upp under samtalet:
Namn
Kommentar…

Läsårets nyfikenhetsfråga:
Hur synliggör vi barnens lärande för dem själva, för varandra och i vårt SKA arbete?

Effekter:

 • Fokus på barns lärande i det kollegiala samtalet ökar
 • Fokus på barns lärande i undervisningsgruppens egna SKA arbetet ökar
 • Ökad likvärdighet i bedömningen av barns förändrade kunnande

Läsårets utvecklingsområde i Lpfö:

 • I sin planering av verksamheten väljer varje undervisningsgrupp ett läroplanens mål från vardera område Normer och värden, Utvecklings och lärande och Barns inflytande och delaktighet. Verksamhetens arbete dokumenteras. Fokus i dokumentationen är på barns lärande.
 • Matematik
 • Uppdraget för förskollärare respektive barnskötare tydliggörs

 • Utveckla kvalitetssäkringen så att den bidrar till att utveckla förskolornas arbete mot ökad måluppfyllelse
Förskolläraren och barnskötaren Vi har ett pedagogiskt förhållningssätt med ett pedagogiskt ledarskap. Det gäller att vara med barnen och inte bara hos dem. Härvarande och inte bara närvarande. Vi möts som jämlika med kunskaper och erfarenheter men inte likadana!
Namn
Kommentar…
Utforskande arbetssätt Förskolorna i Södra Sandby baserar sin verksamhet på den naturvetenskapliga metoden och på utvecklingspedagogiken. Bärande ord från förväntans dokumentet är nyfikenhet, (fundera, undersöka, argumentera, dokumentera), lärandets objekt i fokus, produktiva frågor, barnens delaktighet, meningsfulla sammanhang. .
Namn
Kommentar…
Undervisning Sju principer som ingår i undervisning: Introducera variation, rama in, samordning av perspektiv, att språket blir expansivt och utvecklat, stötta och utmana, personalen har tagit ställning till vad det innebär att kunna något, mönster görs synligt för barnen Undervisning är att Lyssna-Leda - Lära Undervisning är när vi i relation till barnen utmanar dem till att få ett utvecklat kunnande. Spontan undervisning planeras inte i första steget. Vi stöttar barnen först sedan utmanar vi. Lyssna-Lära-Leda Planerad undervisning utmanar vi först sedan stöttar vi dem. Leda-Lära-Lyssna Medvetenheten, närvaro och ett pedagogiskt förhållningssätt som leder till en utveckling är förutsättning för att barn ska lära. Vi är närvarande och stöttande i både spontan och planerad undervisning.
Namn
Kommentar…
Dokumentation Från dokumentation av en händelse till dokumentation av ett lärande! Vi dokumenterar resultatet dvs barngruppens förändrade kunnande inom det målområde som vi valt att arbeta med. Vi dokumenterar resultatet dvs enskilda barns förändrade kunnande inom det målområde som vi valt att arbeta med.
Namn
Kommentar…
Systematiska kvalitetsarbete (SKA) Mål, dokumentation, resultat och analys av barnens lärande i barngruppen finns systematiskt och medvetet nedskrivet på Unikum, och påverkar det fortsatta arbetet. Detta ger en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande.
Namn
Kommentar…
Värdegrunden och likabehandling All personal är förtrogen med vår likabehandlingsplan och arbetar aktivt med den. De regler, det vill säga de umgänges rutiner vi har, är för att vår verksamhet ska vara trivsam och trygg för alla. Tillsammans med barnen försöker vi hitta nya lösningar och metoder för hur vi ska kunna agera istället.
Namn
Kommentar…
Föräldrakontakten Vid den dagliga kontakten vill vi, gärna tillsammans med barnet, berätta om något vi gjort under dagen, förmedla om vad vi lärt oss, hur vi tänkte och hur det blev. Vi visar respekt för föräldrars vardag och livssituation. Vid möten med föräldrar lyfter vi fram det fokusområde vi arbetar med.
Namn
Kommentar…
Arbetslaget Arbetslaget spelar roll för verksamhetens kvalitet. I arbetslaget samarbetar vi alla och arbetsfördelningen mellan oss förändras beroende på vilka behov som uppstår. Om någon har en idé så stöttar vi andra och hjälper till att prova. I arbetslaget uppskattar vi och tar tillvara varandras olika kompetenser.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hälsa och arbetsmiljö I HAND - Hållbart arbetsklimat är ett av fokusområdena. Vi är alla varandras arbetsmiljö.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Arbetsbelastning
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Vilka förväntningar har du och din chef på varandra och hur ser er relation ut
Namn
Kommentar…

I HAND
Inkludering: alla är värdefulla och mångfald är en tillgång

Hållbarhet: varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet

Ansvar: ett eget ansvar som sträcker sig lite längre

Nyfikenhet: utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter

Delaktighet: kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna  

Vad betyder vår vision, I HAND, för dig i ditt arbete?
Namn
Kommentar…

Utveckling handlar om att öka sin kompetens inom fyra typer av kompetensområden. De är:

 • Verksamhetskompetens
 • Yrkeskompetens
 • Medarbetarkompetens
 • Ledarskapskompetens
   
  Kompetensutvecklingen ska vara kopplad till verksamheten och leda till en förbättring för verksamheten.
  Punkterna på utvecklingsplanen kan därför handla både om olika aktiviteter som ska genomföras och saker som du ska träna på i vardagen, exempelvis attityder, beteende och språkbruk. Tänk på att kompetensutveckling är inte bara kurser och konferenser. Det är allt lärande och utveckling som leder till att göra ett bättre jobb.
  Det kan vara:
  arbetsrotation, prova på nya arbetsuppgifter, delta i projektarbeten, studiebesök – göra egna och/eller ta emot, gå bredvid en kollega/skuggning, delta i interna eller externa nätverk, handleda praktikanter/studenter, vara mentor åt nyanställd, ta emot handledning, friskvård av olika slag, skriva handledningar, dokumentera rutiner och checklistor, träna på att bidra till att våra dialoger blir konstruktiva, kreativa och lösningsinriktade, ge förslag till positiva förändringar, träna på att pröva nytt, träna på att lyssna aktivt, träna på att ge beröm och uppmuntran.

MÅL med utvecklingen (fortbildningsplan).

Sammanfatta samtalet tillsammans med din chef och gör den individuella fortbildningsplanen gemensamt under samtalet.

Fortbildningen skall utgå från medarbetarens individuella fortbildningsplan och innehållet ska vara relevant för uppdraget som lärare.
(ur tillämpningsanvisningar Fortbildningskonto)

 

VAD ska utvecklas?
Namn
Kommentar…
HUR ska det ske?
Namn
Kommentar…
NÄR ska det göras?
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: