Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdragsdialog 19/20 Grycksboskolan 2

Skapad 2019-04-29 13:52 av Sara Olsson
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Texten i de olika flikarna tydliggör Falu kommuns rutiner för mål- och uppdragsdialog.

Sidan "Nästa läsårs ansvar..." tydliggör ditt individuella uppdrag.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Riktlinjer för Mål- och uppdragsdialog - gällande för Falu Gymnasium och Grundskolan

 

Enligt den överenskommelse daterad 2009-11-05, mellan arbetsgivaren Falu kommun, Skolförvaltningen och Lärarförbundet samt Lärarnas Riksförbund har beslutats att ”Uppdragsdialog” skall genomföras mellan rektor och lärare.

 

 

Målet med Mål- och uppdragsdialogen

 

Dialogen skall tydliggöra vilka arbetsuppgifter som skall utföras inom ramen för den reglerade arbetstiden samt klargöra om arbetsinnehållet ur ett arbetsmiljöperspektiv inte utgör en risk för ohälsa. Dialogen skall förutom att tydliggöra uppdraget, också klargöra vilka resultat som förväntas utifrån tilldelade arbetsuppgifter.

 

Det uppdrag som skolan har, att arbetet skall bedrivas utifrån varje enskild barns/elevs individuella förutsättningar, innebär att planering och genomförande av lärares arbete måste bygga på ett individuellt synsätt. Lärares individuella förutsättningar påverkar hur uppdraget genomförs och därmed måluppfyllelsen. Det är angeläget att arbetsgivaren är tydlig i sin beskrivning av vad uppdraget innebär – vad arbetsgivaren förväntar sig av medarbetaren och arbetslaget. För att skolans måluppfyllelse skall öka behöver varje skola ägna uppmärksamhet åt att skapa en arbetsorganisation som innebär att tiden används på ett sådant sätt att den gynnar varje enskild barns/elevs/studerandes utveckling och lärande. Detta innebär att lärare kan ha olika arbetsuppgifter och olika tid för de arbetsuppgifter som skall utföras.

 

Arbetsfördelningen mellan olika lärare och förändringar under verksamhetsåret är en arbetsledningsfråga. Detta förutsätter en flexibel organisation och att förändringarna föregås av en dialog.

 

Mål- och uppdragsdialogen utgör en viktig del av skolans verksamhetsplanering, kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling. Kvaliteten i en aktivitet påverkar kvaliteten i övriga aktiviteter

 

Mål- och uppdragsdialogen ersätter det tidigare medarbetarsamtalet utifrån att uppdragsdialogen likt medarbetarsamtalet fokuserar på individen i förhållande till verksamhetens mål, verksamhetsutveckling och behov av kompetensutveckling.

 

Avseende arbetsbelastningen finns det reglerat i avtalet (HÖK 10) att minst tre avstämningsperioder skall ske under verksamhetsåret för att kunna rätta till ojämn arbetsfördelning eller att någon lärare har fått för hög arbetsbelastning. Tillkommer nya eller fler arbetsuppgifter, som inte ryms inom den reglerade arbetstiden löses det i första hand genom att läraren tillsammans med rektor omprioriterar bland sina olika arbetsuppgifter.

Omprioriteringar inom arbetslaget måste också prövas. Är inte detta möjligt avgör rektor om arbetet skall utföras utanför den reglerade arbetstiden. För arbete utanför den i schema angivna tiden (ordinarie arbetstiden) som beordrats i förväg utges ersättning enligt gällande kollektivavtal (AB § 20). Enligt bilaga M skall avräkning för övertid ske vid tre tillfällen under verksamhetsåret. Dessa tillfällen förläggs i samband med uppdragsdialogen och de två avstämningstillfällena för denna.

Varje lärare har en fastslagen yttre arbetstidsram för den reglerade tiden. Därmed avses att lärares schema innehåller uppgift om när arbetsdagen börjar och när den slutar samt de olikheter som kan vara aktuella för veckodagar eller olika perioder under verksamhetsåret. Enligt arbetstidslagen ansvarar arbetsgivaren för att rast, omfattande minst 30 minuter schemaläggs. Vid schemaläggningen ska eftersträvas en jämn förläggning över året och att övertidsarbete undviks.

För medarbetaren innebär dialogen

- att tydliggöra ansvar och uppdrag

- att bli medveten om förväntat resultat

- att skapa ett individuellt inflytande över arbetet

- att se till individens förutsättningar

- att säkra en hälsosam arbetssituation

- att skapa utvecklingsmöjligheter

- att skapa regelbunden kontakt med arbetsledning

- att skapa förutsättningar för möjliga prioriteringar i uppdraget

 

För arbetslaget innebär dialogen

- att tydliggöra det gemensamma ansvaret och uppdraget

- att skapa ett kollektivt inflytande över det gemensamma arbetet

- att skapa goda utvecklingsmöjligheter

- att ta vara på de olika kompetenser som arbetslaget besitter

 

För rektor innebär dialogen

- att tydliggöra ansvar och uppdrag

- att tydliggöra förväntat resultat av uppdraget

- att underlätta personalansvaret

- att förbättra måluppfyllelsen

- att optimera resursanvändningen

- medför regelbunden kontakt med varje medarbetare

 

 

 

Mål- och uppdragsdialogen - samtalsområden och frågeställningar

Detta är exempel på frågor som bör behandlas i dialogen:

 

Nästa läsårs ansvarsområden, uppdrag och arbetsuppgifter

Vad målen innebär för verksamheten i mitt(ditt) arbete.

Vilka speciella omständigheter som finns att ta hänsyn till.

Vilka ansvarsområdena som ligger i mitt(ditt) uppdrag.

Vilka arbetsuppgifter jag(du) skall ansvara för.

Vilket arbetsinnehåll jag(du) skall ansvara för.

 

Disposition av arbetstid och resurser

Vilken tid har jag(du) till mitt förfogande i förhållande till det uppdrag jag (du) har?

Hur använder jag(du) den tid jag (du) har till förfogande?

Vilka arbetsuppgifter ska jag(du) prioritera?

Vilka resurser behöver jag(du) ha tillgång till

 

Utveckling

Vad kan jag(du) göra för att ytterligare utveckla verksamheten och öka måluppfyllelsen?

Hur bidrar jag(du) till arbetslagets utveckling?

Hur bidrar jag(du) till skolans utveckling?

Hur kan jag(du) utveckla min(din) kompetens för att möta nästa års uppdrag?

Vad kan jag(du) göra för att ytterligare utveckla min(din) yrkeskompetens

 

 

 Se nästa sida

 

Nästa läsår

En väl genomförd dialog skall klargöra för medarbetaren:

 

  1. vilka arbetsuppgifter som skall utföras
  2. vilket/vilka resultat som förväntas
  3. vilka ramar och förutsättningar gäller för uppdraget
  4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras
  5. vilken hjälp och vilket stöd som finns att tillgå för att utföra arbetet

 

För att uppnå så stor ömsesidighet som möjligt i Mål- och uppdragsdialogen, är det viktigt att medarbetaren uppmärksammar chefen på eventuella oklarheter som framkommit utifrån sin egen analys av arbetssituationen.

 

Rektor har att ta hänsyn till medarbetarens analys av sin arbetssituation, dock är det alltid rektor som fattar beslut i frågan utifrån arbetsledningsrätten. Arbetsuppgifterna skall inrymmas inom den reglerade arbetstiden.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: