Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Rödavinbäret 2019

Skapad 2019-05-07 11:23 av Nanna Ramström
Samtalsmall Ale förskolor, (det finns en lathund till).
Förskola 3 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Enligt förskolans läroplan ska arbetslaget fortlöpande föra samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång per år. 

Detta utvecklingssamtal kommer att fokusera på:

  • Trivsel, trygghet och kamratrelationer
  • Det lustfyllda lärandet
  • Inflytande
  • Samarbete med hemmet

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Läs mer i Lpfö 98 rev 16

Dessa läroplansmål har avdelningen valt att fokusera på:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning,

Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

På detta sätt visar ditt/ert barn att det kan ta ansvar, visa hänsyn och hjälpa andra. Bra på att lyssna. Kommer med förslag på hur man kan göra när vi tycker olika. Kan se det positiva med att hjälpa andra så att det blir bra för alla. Kan bjuda in den som är ensam. Lyssnar och tänker in hur det kan vara om man känner olika, tycker olika, önskar olika.
Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur verksamheten arbetar med alla människors lika värde. På Rödavinbäret är barnen duktiga på att ta hänsyn till andras behov och sätt att vara. Vi ser en lyhörd barngrupp som snappar upp om någon är ledsen. Man är nyfiken på hur andra har det, t ex - vad har man till fredagsmys, har alla tacos? - måste alla ha en morfar? Gruppen har kommit en bit på väg med att kompromissa mellan sina och andras viljor, och få det till något konstruktivt för samspelet. Vi bemöter barnen med förståelse och låter dem bli trygga i sin egen känsla. Vi arbetar för att barnen skall bli trygga och självständiga individer. Om barnen får utrymme för sina behov får de också lättare att utveckla sin förståelse för att andra också har behov och känslor som behöver tillgodoses. Vi utmanar barnens syn på samhällets/medias normer utifrån diskrimineringslagens grunder. Vi utmanar barnen att ifrågasätta. Är allt sant? tex bilder, filmerVi vill att barnen känner sig fria att vara den person som det är och att de tillåter andra att utvecklas på sitt sätt. Vi vill visa tillgången i att vi är olika. Genomförande/Arbetsmetoder för att nå dessa mål: Vi pedagoger är tydliga, lyssnar in, vi använder ett demokratiskt förhandlingsätt i både konflikter, när vi bestämmer saker och aktiviteter. Vi använder ett berättande/förklarande förhållningssätt gentemot barnen så att de har möjlighet att utveckla sin förmåga att se vad jag själv står för, vad andra har för behov och vad vi i slutändan kan enas om. Vi använder mycket litteratur som utmanar, återspeglar olika sätt att vara och leva.
Beskriv barnets samspel med andra barn och vuxna. Leker med de flesta. Pratar i samlingar och delger andra med sina tankar och idéer. Kan lyssna och spinna vidare tillsammans med både kompisar och fröknar.
På vilket sätt visar barnet att det är tryggt och trivs i förskolan?
Namn
Kommentar…

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Läs mer i Lpfö 98 rev 16

Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur verksamheten arbetar med det lustfyllda lärandet. En dag hade vi berättarskapande inne på samlingsmattan med 7 barn. Först började vi fröknar att berätta en saga utifrån föremål som barnen gav oss. Barnen blev väldigt engagerande och styrde oss med idéer och tips. Efter det var det självklart att de själva ville plocka rekvisita och starta en egen saga tillsammans. Detta landade i ett gemensamt projekt där alla blev engagerade på olika sätt. Det målades och skapades rekvisita som illustrerade sagan. Sedan fick barnen tänka till vad de ville göra med sagan och då kom de fram till att de vill att sagan ska bli en film! Berättelsen blev sagan om ”Nyckeln som försvann” som är helt fantastisk!
På detta sätt ser vi ditt/ert barns lust och förmåga att leka och lära. Ditt barn bidrar med idéer och är modig att berätta om dem i samlingar och vid måltider som är utmärkta samtalstillfällen. Är omtänksam och klarar av att lyssna in vad andra berättar.
På detta sätt ser vi att ditt/ert barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Ditt barn gillar att spinna på det som andra har startat och väver då in sina erfarenheter. Berättar gärna för de andra om sina tankar och förväntar sig också att de andra lyssnar. Klarar också av att välja det som kanske inte kompisen vill/väljer.
Namn
Kommentar…

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.Lpfö 98 rev 16

 

Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur barngruppen får inflytande i verksamheten och vardagen. Ett bra exempel är barnens berättelse om ”Den magiska nyckeln” som helt och hållet kommer från barnens fantasi, skapandeglädje och drivkraft. Barnen fick själva tänka och komma fram till att det ville göra en film av sagan. I detta projekt använder vi oss av samma utgångsläge som alltid; att alla kan, alla behövs, tillsammans fixar vi allt! Det betyder att vi alla bidrar med olika saker. En person behöver inte göra allt. Men vi är alla med. Alla känner sig lika delaktiga, det är viktigt! Vi är noga med att återkoppla till alster/projekt som de planerat och bestämt hur det ska bli. Vi kan t ex be barnen att återberätta/förklara hur de tänkte, vad de gjorde, och hur de kom fram till sin lösningen. Allt för att de själva ska få syn på att de haft inflytande. Att ha inflytande och att uppleva att man har inflytande kan annars bli två olika saker.
På detta sätt tar vi vara på ditt/ert barns tankar, idéer och åsikter i förskolan. Vi frågar, vi lyssnar. Vi har en dialog om idéer som kommer fram –hur tänker du att du/ni vill göra? –vad behöver du/ni för material? Detta kan gälla både lekar/aktiviteter och skapande. Vi tänker också på att barnen ska få vara med och påverka beslut med kreativ argumentation när de vill göra annorlunda än det som är bestämt. Det kan t ex vara vardagssaker som vilka kläder man ska ha ute, eller måste man plocka bort leken innan maten? Vi tar vara på barnens intressen. Vi kan t ex under en tid hört barnen prata om en viss sak som intresserar och då kan det bli ett RV-projekt som vi alla arbetar med.
Namn
Kommentar…

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.Lpfö 98 rev 16

På detta sätt ger vi dig som förälder möjlighet till delaktighet i vår verksamhet. Genom dagliga samtal vid hämtning och lämning. Vi har utvecklingssamtal där vi pratar om barnets lärande och trivsel. Vi har bloggen där vi visar vad vi gör och där ni föräldrar kan lägga in tankar. Vi har föräldramöte och vårfest där ni föräldrar bjuds in och får inblick i barnens vardag på förskolan. Vi har skolråd. Vi erbjuder också föräldrar att komma och hälsa på avdelningen.
Detta vill jag som förälder att vi skall prata om på utvecklingssamtalet.
Övriga synpunkter.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: